ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รายละเอียด
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาแบป๊ะ กศน.จังหวัดนราธิวาส บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
2 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนสุไหงโก-ลก กศน.จังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
3 ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 กศน.จังหวัดนราธิวาส พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
4 กศน.อำเภอจะแนะ กศน.จังหวัดนราธิวาส ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส
5 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอมายอ กศน.จังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
6 94010110 โรงเรียนบ้านท่าด่าน กศน.จังหวัดปัตตานี ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี
7 กศน.อำเภอทุ่งยางแดง กศน.จังหวัดปัตตานี ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง ปัตตานี
8 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอมายอ กศน.จังหวัดปัตตานี มายอ มายอ ปัตตานี
9 1094300240 โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ กศน.จังหวัดปัตตานี คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี
10 โรงเรียนบ้านตาเนาปูเต๊ะ กศน.จังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
11 กศน.อำเภอรามัน กศน.จังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
12 1 กศน.อำเภอเมืองยะลา กศน.จังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
13 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเมืองยะลา กศน.จังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
14 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนยะหา กศน.จังหวัดยะลา ยะหา ยะหา ยะลา
15 1195100129 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมโกตา กศน.จังหวัดยะลา เนินงาม รามัน ยะลา
16 โรงเรียนบ้านรามัน กศน.จังหวัดยะลา กายูบอเกาะ รามัน ยะลา
17 โรงเรียนธารแร่ กศน.จังหวัดยะลา กอตอตือร๊ะ รามัน ยะลา
18 129502000 กศน.อำเภอเบตง กศน.จังหวัดยะลา เบตง เบตง ยะลา
19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กศน.จังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
20 โรวเรียนบ้านตะโละซูแม กศน.จังหวัดยะลา กรงปินัง กรงปินัง ยะลา
21 โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ กศน.จังหวัดยะลา เบตง เบตง ยะลา
22 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนรามัน กศน.จังหวัดยะลา กายูบอเกาะ รามัน ยะลา
23 1 ยะลาบำรุงผดุงประชา กศน.จังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
24 โรงเรียนบ้านรามัน กศน.จังหวัดยะลา กายูบอเกาะ รามัน ยะลา
25 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรงปินัง กศน.จังหวัดยะลา สะเอะ กรงปินัง ยะลา
26 เทบาลเมืองสุไหงโกลก ตชด.นราธิวาส เขต 1 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
27 7296070001 โรงเรียนบ้านตืองอฯ ตชด.นราธิวาส เขต 1 ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส
28 7296060002 โรงเรียน ตชด.การท่าฯ ตชด.นราธิวาส เขต 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส
29 1096010161 โรงเรียนบ้านบือแรง ตชด.นราธิวาส เขต 1 ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส
30 1096010140 โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ ตชด.นราธิวาส เขต 1 บาตง รือเสาะ นราธิวาส
31 7296070002 โรงเรียนบ้านละโอ ตชด.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
32 7296060002 โรงเรียนตชด.การท่าฯ ตชด.นราธิวาส เขต 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส
33 7296060002 โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ ตชด.นราธิวาส เขต 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส
34 ศศพด.มัสยิดอะห์มาดียะห์ต.สุไหงโกลก ตชด.นราธิวาส เขต 2 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
35 โรงเรียนบ้านกูวา ตชด.นราธิวาส เขต 2 แว้ง แว้ง นราธิวาส
36 7296090001 โรงเรียนบ้านลีนานนท์ ตชด.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
37 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ ตชด.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
38 7296120002 โรงเรียนบ้านไอร์บือแต ตชด.นราธิวาส เขต 3 ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส
39 1194100088 โรงเรียนสาสน์วิทยา ตชด.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
40 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายอิงคยุทธบริหาร ตชด.ปัตตานี เขต 2 บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี
41 94020104 โรงเรียนบ้านบาละแต ตชด.ปัตตานี เขต 2 มายอ มายอ ปัตตานี
42 9402 โรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา) ตชด.ปัตตานี เขต 2 มายอ มายอ ปัตตานี
43 7294050001 โรงเรียนพีระยานุเคราะห์ฯ 4 ตชด.ปัตตานี เขต 2 ปะโด มายอ ปัตตานี
44 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลปากู ตชด.ปัตตานี เขต 2 ปากู ทุ่งยางแดง ปัตตานี
45 95010000 โรงเรียนบ้านเบญญา(บุญชอบ สาครินทร่) ตชด.ยะลา เขต 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา
46 95010070 โรงเรียนบึงน้ำใส ตชด.ยะลา เขต 1 ตะโล๊ะหะลอ รามัน ยะลา
47 1195100126 โรงเรียนดาริลอิหซาน ตชด.ยะลา เขต 1 จะกว๊ะ รามัน ยะลา
48 440162 บือดองพัฒนา ตชด.ยะลา เขต 1 เนินงาม รามัน ยะลา
49 1195100126 โรงเรียนดาริลอิหซาน ตชด.ยะลา เขต 1 เกะรอ รามัน ยะลา
50 โรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา ตชด.ยะลา เขต 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา
51 95010065 โรงเรียนบ้านจะกว๊ะั ตชด.ยะลา เขต 1 จะกว๊ะ รามัน ยะลา
52 440031 โรงเรียนศรีพัฒนาราม ตชด.ยะลา เขต 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา
53 ร.ร.บ้านเบอเส้ง ตชด.ยะลา เขต 1 สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
54 โรงเรียนบ้านบุเกะคะล ตชด.ยะลา เขต 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา
55 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา24(บ้านบาโงยบาแด) ตชด.ยะลา เขต 1 สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
56 โรงเรียนบ้านอาเหอุโต๊ะ ตชด.ยะลา เขต 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา
57 โรงงเรียนบ้านบาโงย ตชด.ยะลา เขต 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา
58 95010056 โรงเรียนธารแร่ ตชด.ยะลา เขต 1 กอตอตือร๊ะ รามัน ยะลา
59 95010067 โรงเรียนบ้านต้นแซะ ตชด.ยะลา เขต 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา
60 โรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา ตชด.ยะลา เขต 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา
61 7295010001 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ๕๐ พรรษา ตชด.ยะลา เขต 1 บุดี เมืองยะลา ยะลา
62 1095440211 รร สันติวิทยา ตชด.ยะลา เขต 1 กรงปินัง กรงปินัง ยะลา
63 95010065 โรงเรียนบ้านจะกว๊ะั ตชด.ยะลา เขต 1 จะกว๊ะ รามัน ยะลา
64 1095440198 โรงเรียนบ้านยือนัง ตชด.ยะลา เขต 2 กาบัง กาบัง ยะลา
65 1 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ตชด.ยะลา เขต 2 สะเตง เมืองยะลา ยะลา
66 1095020045 โรงเรียนบ้านเตาปูน(ธนาคารกรุงเทพ16) ตชด.ยะลา เขต 2 บันนังสตา บันนังสตา ยะลา
67 10950200 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ ตชด.ยะลา เขต 2 บันนังสตา บันนังสตา ยะลา
68 โรงเรียนราษฎร์อุทิศ(ปูแล) ตชด.ยะลา เขต 2 บาโร๊ะ ยะหา ยะลา
69 เอกชน ตชด.ยะลา เขต 2 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
70 7295050001 โรงเรียนโรงงานยาสูบ 2 ตชด.ยะลา เขต 2 ปะแต ยะหา ยะลา
71 95020024 โรงเรียนบ้านตะบองติงงี ตชด.ยะลา เขต 2 สะเตง เมืองยะลา ยะลา
72 1 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ตชด.ยะลา เขต 2 บันนังสตา บันนังสตา ยะลา
73 5950115 เทศบาลตำบลบุดี ตชด.ยะลา เขต 2 บุดี เมืองยะลา ยะลา
74 โรงเรียนบ้านสันติ ตชด.ยะลา เขต 2 เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา
75 7295059902 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี ตชด.ยะลา เขต 2 เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา
76 โรงเรียนบ้านกาโสด ตชด.ยะลา เขต 2 สะเตง เมืองยะลา ยะลา
77 95020064 บ้านเยาะ ตชด.ยะลา เขต 3 แม่หวาด ธารโต ยะลา
78 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฉลองสิริราช60ปี ตชด.ยะลา เขต 3 คีรีเขต ธารโต ยะลา
79 7295040003 โรงเรียนสังวาลย์วิท 4 ตชด.ยะลา เขต 3 ธารโต ธารโต ยะลา
80 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายที่ 44 ตชด.ยะลา เขต 3 แม่หวาด ธารโต ยะลา
81 7295040001 โรงเรียนบ้านปาโจแมเราะ ตชด.ยะลา เขต 3 แม่หวาด ธารโต ยะลา
82 โรงเรียนเบตงจูเนียร์คอลีฟะห์ศึกษา ตชด.ยะลา เขต 3 เบตง เบตง ยะลา
83 2 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฏร์ ตชด.ยะลา เขต 3 เบตง เบตง ยะลา
84 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายที่ 44 ตชด.ยะลา เขต 3 สะเตง เมืองยะลา ยะลา
85 7295040002 โรงเรียนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ ตชด.ยะลา เขต 3 บ้านแหร ธารโต ยะลา
86 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตืองอ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส
87 3096200201 โรงเรียนเทศบาล 1 (ราษฎรบำรุง) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
88 06 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุลมุตตากีม ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
89 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลอามาน(ศรีสาคร) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
90 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
91 3096200103 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านยะกัง) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
92 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุลอามาล (ศรีบรรพต) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส
93 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาหนัน ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
94 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรือเปาะ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส
95 2 โรงเรียน​เทศบาล​4​บ้าน​ทราย​ทอง​ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
96 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดมัสยิดซีเมนต์ บ้านตะมะยูง ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
97 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประดิษฐ์ปุบผา(บ้านใหม่) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
98 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันคีรี ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส
99 3096200204 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
100 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละหาน ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
101 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอะห์มาดียะห์ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
102 3096200102 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านบาเละฮิเล) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
103 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดาฮง ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส
104 0 โรงเรียนเทศบาล ๓ ( วิมุกตายนวิทยา) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
105 องค์การบริหารส่วนตำบลซากอ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส
106 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกำปงบารู ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
107 3096200202 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านตันหยงมะลิ) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
108 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเซะเหนือ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
109 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
110 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกูแบสาลอ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
111 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร 5 ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส
112 ศพด.บ้านตาเซะเหนือ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
113 5960302 เทศบาลตำบลบาเจาะ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
114 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
115 3096200104 โรงเรียนเทศบาล 4 กำปงตาโก๊ะ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
116 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชีวิตสดใส ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส
117 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดเตาฟิกบ้านไอร์จูโจ๊ะ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
118 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเซะเหนือ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
119 ศพด.กรือเซะ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี
120 5960302 เทศบาลตำบลบาเจาะ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
121 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโก-ลกเทพวิมล ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
122 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตา ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
123 3096200102 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านบาเละฮิเล) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
124 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนำรอซียะห์ บ้านตามุง ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส
125 ศพด.บ้านไอบาตู ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส
126 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควน ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
127 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
128 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาแบป๊ะ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
129 โรงเรียนเทศบาล4(บ้านทรายทอง) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
130 วิทยาลัยเทคนิคนราธวาส ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
131 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดมูไฮร์บาตูอิสลามีหย๊ะ บ้านจือแรง ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
132 05 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเซะเหนือ อ.สุไหงปาดี ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส
133 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกาหลง ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส
134 3096200203 โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
135 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดดารุลนายัด บ้านบือแนนากอ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
136 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตเล็กบ้านตาเซะเหนือ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
137 3094200105 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
138 3 ศูนย์พัฒยาเด็กเล็กตำบลปล่องหอย ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี
139 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาสอง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ปุยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี
140 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี แป้น สายบุรี ปัตตานี
141 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากน้ำ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
142 47351 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี จะรัง ยะหริ่ง ปัตตานี
143 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปะนาเระ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
144 3094200301 โรงเรียนเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
145 47340 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาบัน ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สาบัน ยะหริ่ง ปัตตานี
146 องค์การบริหารส่วนตำบลบานา ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
147 5 อบต.ท่าเรือ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี
148 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อโอน ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
149 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองยอน ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
150 อบต ตะบื้ง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
151 ศพด.บ้านศาลาสอง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะดาวา ยะรัง ปัตตานี
152 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปล่องหอย ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี
153 ศพด.บ้านตันหยงลุโละ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี
154 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยะหริ่ง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ยามู ยะหริ่ง ปัตตานี
155 โรงเรียนศาสน์สามัคคี ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
156 47335 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี
157 2 อบต.บางตาวา ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี บางตาวา หนองจิก ปัตตานี
158 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางโกระ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี บางโกระ โคกโพธิ์ ปัตตานี
159 94140 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปะนาเระ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี
160 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะยิไร ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
161 3094300401 โรงเรียนตัรบียะห์ สังกัดอบต.มะนังดาลำ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี มะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี
162 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตันหยง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี มะนังยง ยะหริ่ง ปัตตานี
163 3094200103 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปากน้ำ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
164 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตำบลละหารอำเภอสายบุรี ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ละหาร สายบุรี ปัตตานี
165 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปล่องหอย ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
166 3094100102 โรงเรียนบ้าตะบิงตีงี ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี มายอ มายอ ปัตตานี
167 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อโอน ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
168 ศพด.บ้านนาค้อใต้ ต.มะกรูด ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี มะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี
169 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปละโล๊ะ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี มะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี
170 47344 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี
171 อบต.ทรายขาว ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี
172 44 โรงเรียนเทศบาล 6บ้านบางตาหยาด ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
173 00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะลาฆอบากง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี
174 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดกูแบบาเดาะ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี
175 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกูแบสีรา ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี กอลำ ยะรัง ปัตตานี
176 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมะรวด ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี
177 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตันหยง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี มะนังยง ยะหริ่ง ปัตตานี
178 47350 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตันหยงจึงงา ยะหริ่ง ปัตตานี
179 ศพด.ตันหยงลุโละ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี
180 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตันหยงลุโละ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี
181 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุลอิสลาม ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
182 3094200205 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางตาหยาด ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
183 โรงเรียนเทศบาล๕ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
184 3094200101 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี จะบังติกอ เมืองปัตตานี ปัตตานี
185 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจือโระ ม.6 อบต.บานา ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
186 สถาบันดนตรีอากาเป้ สตูดิโอ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
187 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล2าเกาะะ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี เกาะจัน มายอ ปัตตานี
188 60 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ดารุสลามป่าบอน ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ป่าบอน โคกโพธิ์ ปัตตานี
189 องค์การบริหารส่วนตำบลบาานา ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
190 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี/สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี
191 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตรัง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตรัง มายอ ปัตตานี
192 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูรุลอิสลาม(กือดาอาเนาะยอ) ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
193 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาสอง (อบต.สะดาวา) ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
194 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปูลากาซิง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี กอลำ ยะรัง ปัตตานี
195 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปล่องหอย ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี
196 47342 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี
197 อบต. ทรายขาว ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี
198 4731 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดสะกำ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะกำ มายอ ปัตตานี
199 47350 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี
200 องการบริการส่วนตำบลท่าเรือ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี
201 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนหยี ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ปะโด มายอ ปัตตานี
202 3094100102 โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
203 7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูเกะกุง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
204 3094200203 โรงเรียนเทศบาลบ้านตะลุบัน ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
205 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาสอง (อบต.สะดาวา) ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะดาวา ยะรัง ปัตตานี
206 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลปล่องหอย ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี
207 โรงเรียนบ้านเขาตูม ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี เขาตูม ยะรัง ปัตตานี
208 โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
209 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาสอง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
210 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดกูแบบาเดาะ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
211 3094200204 โรงเรียนเทศบาล4บ้านอุเมะ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
212 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชีวิตสดใส บ้านกูวิง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ท่าน้ำ ปะนาเระ ปัตตานี
213 3094200301 โรงเรียนเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี พ่อมิ่ง ปะนาเระ ปัตตานี
214 ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านป่ามะพร้าว ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี
215 3094200201 โรงเรียนเทศบาลบ้านปาตาตีมอ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ละหาร สายบุรี ปัตตานี
216 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมนกหมู่ที่ 9 ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
217 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโฉลง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี คลองใหม่ ยะรัง ปัตตานี
218 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากาปันยัง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
219 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดตานีนรสโมสร) ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี อาเนาะรู เมืองปัตตานี ปัตตานี
220 0 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
221 3094200104 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
222 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารนอีบาดะห์บ้านโตะบาลา ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี กะดุนง สายบุรี ปัตตานี
223 อบตลุโบะยิไร ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
224 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ไทรทอง ไม้แก่น ปัตตานี
225 ท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี แป้น สายบุรี ปัตตานี
226 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจือโระ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
227 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควนลังงา ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี
228 3094604001 อบต ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
229 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ยะรัง ยะรัง ปัตตานี
230 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียะ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ดาโต๊ะ หนองจิก ปัตตานี
231 3 ศูนย์พัฒยาเด็กเล็กตำบลปล่องหอย ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
232 อบต ตะบื้ง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี
233 ศพด .บ้านศาลาสอง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะดาวา ยะรัง ปัตตานี
234 0 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบูดง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ปะโด มายอ ปัตตานี
235 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทำนบ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ม่วงเตี้ย แม่ลาน ปัตตานี
236 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางตาวา ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี บางตาวา หนองจิก ปัตตานี
237 2 ศพด.บ้านลาเกาะ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี เกาะจัน มายอ ปัตตานี
238 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี
239 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอลำ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี กอลำ ยะรัง ปัตตานี
240 47337 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาตาบูดี ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี
241 3094200206 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากน้ำ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
242 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านปากน้ำ (พิธานอุทิศ) ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
243 ศพด.กรือเซะ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี
244 3094200102 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี อาเนาะรู เมืองปัตตานี ปัตตานี
245 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดตายูลอิสลาม สังกัดเทศบาลตำบลเตราะบอน ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี
246 โรงเรียนเทศบาล1บ้านจะบังติกอ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี จะบังติกอ เมืองปัตตานี ปัตตานี
247 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรือเซะ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี
248 ศพด.บ้านบางตาวา ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี บางตาวา หนองจิก ปัตตานี
249 ศพด.บ้านเปี๊ยะ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ดาโต๊ะ หนองจิก ปัตตานี
250 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนคลองช้าง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี อาเนาะรู เมืองปัตตานี ปัตตานี
251 เทศบาลตำบลมะกรูด ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี มะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี
252 อบต.ท่าเรือ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี
253 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เกาะเปาะ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี เกาะเปาะ หนองจิก ปัตตานี
254 47347 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบากง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตาลีอายร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
255 อบต.ทรายขาว ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
256 44 โรงเรียนเทศบาล6บ้านบางตาหยาด ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
257 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี
258 ศพด.ประจำมัสยิดตายุลอิสลาม ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี
259 อบต ตะบื้ง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
260 3094200204 โรงเรียนเทศบาลบ้านอุเมะ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
261 ศพด.กรือเซะ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี
262 ศพด.บ้านปาแดปาลัส ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ปากู ทุ่งยางแดง ปัตตานี
263 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดกูแบบาเดาะ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี
264 A.T. CENTER ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
265 อบต.ดาโต๊ะ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ดาโต๊ะ หนองจิก ปัตตานี
266 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาเลาะ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี
267 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนคลองช้าง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
268 ศูนย์พัฒยาเด็กเล็กตำบลปล่องหอย ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี
269 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพ่อมิ่งเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี พ่อมิ่ง ปะนาเระ ปัตตานี
270 47347 อบต.ตาลีอายร์ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตาลีอายร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
271 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิปิสกูเละ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี เขาตูม ยะรัง ปัตตานี
272 ศพด.คลองมานิง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี คลองมานิง เมืองปัตตานี ปัตตานี
273 สูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองยอน ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
274 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี
275 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะมิยอ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี กะมิยอ เมืองปัตตานี ปัตตานี
276 3094100101 โรงเรียนบ้านเขาตูม ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ยะรัง ยะรัง ปัตตานี
277 3094200202 โรงเรียนเทศบาลบ้านกาหยี ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
278 3 ศพด.กรือเซะ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี
279 อบต.ท่าเรือ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี
280 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาหะรัง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
281 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี บางตาวา หนองจิก ปัตตานี
282 องค์การบริหารส่วนตำบลบาารเฮาะ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี บาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
283 47351 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี จะรัง ยะหริ่ง ปัตตานี
284 1 ศพด.บ้ายตาสา(อบต.พร่อน) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
285 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุลนาอิม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ยะต๊ะ รามัน ยะลา
286 1 ศพดพงบูโล๊ะ ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
287 3095100101 โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ลำพะยา เมืองยะลา ยะลา
288 3095200205 โรงเรียนเทศบาล 6 (ประชาสันติ์) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ยะรม เบตง ยะลา
289 3095200103 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
290 3095200104 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
291 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาสัง ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา
292 3095600601 ศูนย์์์์์์พัฒนาเด็กเล็กจุฬาภรณ์พัฒนา11 ท้องถิ่นจังหวัดยะลา กาบัง กาบัง ยะลา
293 อบต.กาลูปัง ท้องถิ่นจังหวัดยะลา กาลูปัง รามัน ยะลา
294 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุสสลาม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา บือมัง รามัน ยะลา
295 อบต.ยะต๊ะ ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ยะต๊ะ รามัน ยะลา
296 3095200203 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เบตง เบตง ยะลา
297 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาสัง ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
298 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาหนัน ท้องถิ่นจังหวัดยะลา พร่อน เมืองยะลา ยะลา
299 2 อบต.กาลูปัง ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ยะลา เมืองยะลา ยะลา
300 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดนูรดินนุลอิสลาม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา บาโงย รามัน ยะลา
301 3095200101 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
302 3095200201 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านกาแป๊ะ) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เบตง เบตง ยะลา
303 อบต.กาลูปัง ท้องถิ่นจังหวัดยะลา กาลูปัง รามัน ยะลา
304 3 เทศบาลตำบลโกตาบารู ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
305 02 ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กพงบูโล๊ะ ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
306 ศพด.บ้านทุ่งเหรียง ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ยุโป เมืองยะลา ยะลา
307 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
308 3095200106 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
309 01 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าตาสา ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
310 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลาดเก่า เทศบาลนครยะลา ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
311 อบต.กาลูปัง ท้องถิ่นจังหวัดยะลา กาลูปัง รามัน ยะลา
312 001 เทศบาลตำบลโกตาบารู ท้องถิ่นจังหวัดยะลา กาลูปัง รามัน ยะลา
313 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ยะต๊ะ รามัน ยะลา
314 25 อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
315 3095200104 โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
316 02 ศพด.บ้านตาสา ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
317 3095600601 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุฬาภรณ์พัฒนา11 ท้องถิ่นจังหวัดยะลา กาบัง กาบัง ยะลา
318 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนห้าแยก ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
319 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุสสลาม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
320 ศูนย์อบรมเด็ก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุลนาอิม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ยะต๊ะ รามัน ยะลา
321 1 ศพดตรีมิตร ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
322 3095200204 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เบตง เบตง ยะลา
323 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาสัง ท้องถิ่นจังหวัดยะลา บันนังสตา บันนังสตา ยะลา
324 3095600601 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุฬาภรณ์พัฒนา11 ท้องถิ่นจังหวัดยะลา กาบัง กาบัง ยะลา
325 32 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุลฮูดา ท้องถิ่นจังหวัดยะลา วังพญา รามัน ยะลา
326 3095200102 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
327 ศพด.บ้านจาหนัน ท้องถิ่นจังหวัดยะลา พร่อน เมืองยะลา ยะลา
328 3095200202 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เบตง เบตง ยะลา
329 2 ศพด. บ้านตาสา อบต.พร่อน ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
330 อบต.กาลูปัง ท้องถิ่นจังหวัดยะลา กาลูปัง รามัน ยะลา
331 001 เทศบาลตำบลโกตาบารู ท้องถิ่นจังหวัดยะลา โกตาบารู รามัน ยะลา
332 อบต.พร่อน ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
333 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรดินนุลอิสลาม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา บาโงย รามัน ยะลา
334 ศพด.บ้านพงบูโล๊ะ ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
335 199 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยะหา ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ยะหา ยะหา ยะลา
336 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
337 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาสา ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
338 062530 องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ท้องถิ่นจังหวัดยะลา บาเจาะ บันนังสตา ยะลา
339 ศพด.กาสัง ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
340 3095200105 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
341 3095200202 โรงเรียนเทศบาล2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เบตง เบตง ยะลา
342 02 ศพด.ตรีมิตร ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
343 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาสา ท้องถิ่นจังหวัดยะลา พร่อน เมืองยะลา ยะลา
344 อบต.กาลูปัง ท้องถิ่นจังหวัดยะลา กาลูปัง รามัน ยะลา
345 3950102 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนห้าแยกกำปงบาโงย ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
346 1096010054 โรงเรียนบ้านตันหยง สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส
347 1096010070 โรงเรียนบ้านต้นตาล สพป.นราธิวาส เขต 1 จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส
348 1096010086 โรงเรียนบ้านปูตะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส
349 1096010143 โรงเรียนบ้านนาดา สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
350 1096010160 โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส
351 โรงเรียรบ้านคอลอกาเว สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
352 1096010177 โรงเรียนบ้านลาเวง สพป.นราธิวาส เขต 1 เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส
353 3096200105 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
354 1096010006 โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
355 1096010022 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
356 96010075 โรงเรียน​บ้าน​ตะ​โละ​มี​ญอ​ สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส
357 1096010038 โรงเรียนวัดโคกโก สพป.นราธิวาส เขต 1 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
358 1096010184 โรงเรียนบ้านตะมะยูง สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
359 วิทยาลัย​เทคนิค​นราธิวาส​ สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
360 240174 โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
361 1096010013 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10 (บ้านใหม่) สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
362 1096010029 โรงเรียนบ้านโคกตีเต สพป.นราธิวาส เขต 1 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
363 1096010175 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ สพป.นราธิวาส เขต 1 กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส
364 1096010045 โรงเรียนบ้านยือลอ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส
365 รร.บ้านสุไหงบาลา สพป.นราธิวาส เขต 1 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
366 1096010061 โรงเรียนวัดเชิงเขา (แดงอุทิศ) สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
367 1096010077 โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส
368 1096010134 โรงเรียนบ้านบาโงปะแต สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส
369 1096010150 โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
370 1096010167 โรงเรียนบ้านสาวอ สพป.นราธิวาส เขต 1 สาวอ รือเสาะ นราธิวาส
371 1096010068 โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส
372 96010181 โรงเรียนบ้านสาคร สพป.นราธิวาส เขต 1 ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส
373 1096010084 โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ สพป.นราธิวาส เขต 1 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส
374 1096010141 โรงเรียนบ้านบาตง สพป.นราธิวาส เขต 1 บาตง รือเสาะ นราธิวาส
375 1096010157 โรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ สพป.นราธิวาส เขต 1 สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส
376 รร.บ้านยือลาแป สพป.นราธิวาส เขต 1 สุวารี รือเสาะ นราธิวาส
377 1096010174 โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์ สพป.นราธิวาส เขต 1 กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส
378 1096010003 โรงเรียนบ้านไร่พญา สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
379 1096010020 โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
380 1096010036 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป.นราธิวาส เขต 1 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
381 96010010 โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
382 1096010052 โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส
383 96010032 โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
384 1096010011 โรงเรียนบ้านเขาตันหยง (มิตรภาพที่ 153) สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
385 1096010027 โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง สพป.นราธิวาส เขต 1 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
386 1096010043 โรงเรียนบ้านยะลูตง (ประชุมวิทยาสาร) สพป.นราธิวาส เขต 1 กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส
387 1096010059 โรงเรียนบ้านบือแนปีแย สพป.นราธิวาส เขต 1 ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
388 1096010075 โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส
389 1096010091 โรงเรียนบ้านลูโบะดาโต๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส
390 1096010148 โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
391 1096010165 โรงเรียนบ้านละหาน สพป.นราธิวาส เขต 1 สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส
392 โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
393 1096010182 โรงเรียนบ้านกลูบี สพป.นราธิวาส เขต 1 ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส
394 1096010139 โรงเรียนประชาพัฒนา สพป.นราธิวาส เขต 1 บาตง รือเสาะ นราธิวาส
395 1096010155 โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 1 เรียง รือเสาะ นราธิวาส
396 1096010172 โรงเรียนบ้านดือแยหะยี สพป.นราธิวาส เขต 1 สุวารี รือเสาะ นราธิวาส
397 1096010190 โรงเรียนบ้านปาหนัน สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
398 3096200101 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
399 7296074407 โรงเรียน ตชด.บ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13 สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส
400 1096010001 โรงเรียนวัดกำแพง สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
401 1096010018 โรงเรียนบ้านโคกพยอม สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
402 1096010034 โรงเรียนบ้านโคกแมแน สพป.นราธิวาส เขต 1 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
403 1096010050 โรงเรียนบ้านดูกู สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
404 96010046 โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
405 1096010066 โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส
406 1096010082 โรงเรียนบ้านกาบุ๊ สพป.นราธิวาส เขต 1 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส
407 1096010009 โรงเรียนบ้านค่าย สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
408 1096010025 โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง สพป.นราธิวาส เขต 1 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
409 1096010041 โรงเรียนบ้านปลักปลา สพป.นราธิวาส เขต 1 โฆษิต เมืองนราธิวาส นราธิวาส
410 96010091 โรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส
411 1096010057 โรงเรียนบ้านอีโยะ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส
412 1096010073 โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ สพป.นราธิวาส เขต 1 จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส
413 1096010089 โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส
414 โรวเรียนบ้านดาฮง สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
415 1096010146 โรงเรียนบ้านบากง สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
416 1096010163 โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง สพป.นราธิวาส เขต 1 สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส
417 1096010180 โรงเรียนบ้านดาฮง สพป.นราธิวาส เขต 1 เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส
418 1096010153 โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
419 1096010170 โรงเรียนบ้านตายา สพป.นราธิวาส เขต 1 สุวารี รือเสาะ นราธิวาส
420 1096010187 โรงเรียนบ้านบือแนนากอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
421 1096240193 โรงเรียนบ้านยือลาเเป สพป.นราธิวาส เขต 1 สุวารี รือเสาะ นราธิวาส
422 วิทยาลัย​เทคนราธิวาส​ สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
423 1096010016 โรงเรียนวัดพนาสณฑ์ สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
424 1096010032 โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ สพป.นราธิวาส เขต 1 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
425 โรงเรียนอนุบาลยราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
426 1096010048 โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501) สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
427 1096010064 โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
428 1096010080 โรงเรียนบ้านกูเล็ง สพป.นราธิวาส เขต 1 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส
429 โรงเรียนบ้านกูยิ สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
430 1096010137 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส
431 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
432 1096010039 โรงเรียนบ้านรามา สพป.นราธิวาส เขต 1 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
433 1096010055 โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
434 1096010071 โรงเรียนบ้านแยะ สพป.นราธิวาส เขต 1 จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส
435 1096010087 โรงเรียนบ้านกูแว สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส
436 0 โรีงเรียนบ้านยารอ สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
437 1096010144 โรงเรียนบ้านรือเสาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
438 1096010178 โรงเรียนบ้านตามุง สพป.นราธิวาส เขต 1 เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส
439 3096200106 โรงเรียนเทศบาล 6 (ถนนโคกเคียน) สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
440 1096010007 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
441 1096010023 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
442 240168 ร.ร.ย้านบลูกา สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
443 1096010185 โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
444 1096010014 โรงเรียนบ้านโคกสยา สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
445 1096010030 โรงเรียนบ้านโคกสุมุ สพป.นราธิวาส เขต 1 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
446 1096010188 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
447 1096010046 โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
448 1096010062 โรงเรียนบ้านมะยูง สพป.นราธิวาส เขต 1 ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
449 1096010078 โรงเรียนบ้านกูยิ สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส
450 1096010135 โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส
451 1096010151 โรงเรียนบ้านกาโดะ สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
452 1096010168 โรงเรียนบ้านจือแร สพป.นราธิวาส เขต 1 สาวอ รือเสาะ นราธิวาส
453 1096010053 โรงเรียนบ้านคลอแระ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส
454 1096010069 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
455 1096010085 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป.นราธิวาส เขต 1 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส
456 1096010142 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
457 1096010158 โรงเรียนบ้านอีนอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส
458 โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล สพป.นราธิวาส เขต 1 ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส
459 1096010176 โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ สพป.นราธิวาส เขต 1 กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส
460 1096010004 โรงเรียนบ้านกาแนะ สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
461 1096010021 โรงเรียนบ้านทอน สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
462 96010075 โรงเรียน​บ้าน​ตะ​โละ​มี​ญอ​ สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส
463 1096010037 โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา สพป.นราธิวาส เขต 1 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
464 โรงเรียนบ้านคลอกาเว สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
465 240174 โรงเรียนบ้านบูกิ๊จยือแร สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
466 1096010012 โรงเรียนบ้านหัวเขา สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
467 1096010028 โรงเรียนบ้านยารอ สพป.นราธิวาส เขต 1 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
468 1096010159 โรงเรียนบ้านกูยิ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส
469 1096010044 โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี สพป.นราธิวาส เขต 1 กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส
470 1096010060 โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
471 1096010076 โรงเรียนบ้านบูเกะบากง สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส
472 1096010092 โรงเรียนบ้านกาแร สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส
473 1096010149 โรงเรียนบ้านบลูกา สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
474 1096010166 โรงเรียนบ้านดือแย สพป.นราธิวาส เขต 1 สาวอ รือเสาะ นราธิวาส
475 1096010183 โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส
476 1096010083 โรงเรียนบ้านกาเด็ง สพป.นราธิวาส เขต 1 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส
477 1096010156 โรงเรียนบ้านซือเลาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 เรียง รือเสาะ นราธิวาส
478 1096010173 โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ สพป.นราธิวาส เขต 1 สุวารี รือเสาะ นราธิวาส
479 1096010191 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
480 7296070002 โรงเรียนตชด.บ้านละโอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส
481 1096010002 โรงเรียนบ้านยาบี สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
482 1096010019 โรงเรียนบ้านบือราเปะ สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
483 1096010035 โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
484 1096010051 โรงเรียนบ้านบือเระ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส
485 1096010067 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส
486 1096010010 โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
487 1096010026 โรงเรียนบ้านจืองา สพป.นราธิวาส เขต 1 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
488 1096010042 โรงเรียนวัดลําภู สพป.นราธิวาส เขต 1 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
489 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
490 1096010058 โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส
491 1096010074 โรงเรียนบ้านจอเบาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส
492 1096010090 โรงเรียนบ้านกําปงปีแซ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส
493 1096010147 โรงเรียนบ้านนาโอน สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
494 1096010164 โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ สพป.นราธิวาส เขต 1 เรียง รือเสาะ นราธิวาส
495 1096010181 โรงเรียนบ้านสาคร สพป.นราธิวาส เขต 1 ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส
496 โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
497 1096010138 โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล สพป.นราธิวาส เขต 1 บาตง รือเสาะ นราธิวาส
498 1096010154 โรงเรียนบ้านสะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 1 เรียง รือเสาะ นราธิวาส
499 1096010171 โรงเรียนบ้านยือลาแป สพป.นราธิวาส เขต 1 สุวารี รือเสาะ นราธิวาส
500 1096010189 โรงเรียนบ้านไอร์แยง สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
501 1096010017 โรงเรียนบ้านโคกเคียน สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
502 1096010033 โรงเรียนบ้านจูดแดง สพป.นราธิวาส เขต 1 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
503 96010088 โรงเรียนบ้านลุโบะบายะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส
504 1096010049 โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
505 1096010065 โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส
506 1096010081 โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส
507 1096010024 โรงเรียนเมืองนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
508 240168 ร.ร.บ้านบลูกา สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
509 1096010040 โรงเรียนบ้านทําเนียบ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
510 96010187 สพป.นราธิวาส เขต1 สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
511 1096010056 โรงเรียนบ้านกะลูแป สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส
512 โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
513 1096240204 ร.รซือเลาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 เรียง รือเสาะ นราธิวาส
514 1096010072 โรงเรียนบ้านนากอ (มะดากะอุทิศ) สพป.นราธิวาส เขต 1 จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส
515 1096010088 โรงเรียนบ้านลูโบะบายะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส
516 1096010145 โรงเรียนบ้านยาแลเบาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
517 1096010134 โรงเรียนบ้านบาโงปะเเต สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส
518 1096010162 โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส
519 1096010179 โรงเรียนสว่างวัฒนา สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
520 1096010008 โรงเรียนบ้านบางมะนาว สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
521 1096010169 โรงเรียนบ้านมือและห์ สพป.นราธิวาส เขต 1 สาวอ รือเสาะ นราธิวาส
522 1096010186 โรงเรียนบ้านตอหลัง สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
523 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
524 1096010015 โรงเรียนบ้านเปล สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
525 1096010031 โรงเรียนบ้านแคนา สพป.นราธิวาส เขต 1 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
526 1096010047 โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
527 1096010063 โรงเรียนบ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66 สพป.นราธิวาส เขต 1 ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
528 1096010079 โรงเรียนบ้านยี่งอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส
529 1096010136 โรงเรียนบ้านสวนพลู สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส
530 1096010152 โรงเรียนบ้านลาเมาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
531 1096020113 โรงเรียนบ้านบอเกาะ สพป.นราธิวาส เขต 2 สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
532 1096020065 โรงเรียนสุคิริน สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
533 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
534 96020091 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา89(บ้านโคกสยา)​ สพป.นราธิวาส เขต 2 กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
535 1096020013 โรงเรียนบ้านปะดะดอ สพป.นราธิวาส เขต 2 เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
536 1096020076 โรงเรียนบ้านซรายอ สพป.นราธิวาส เขต 2 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
537 1096020031 โรงเรียนบ้านคลองตัน สพป.นราธิวาส เขต 2 ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส
538 1096020092 โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ สพป.นราธิวาส เขต 2 กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
539 1096020049 โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ สพป.นราธิวาส เขต 2 โละจูด แว้ง นราธิวาส
540 1096020003 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง สพป.นราธิวาส เขต 2 เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส
541 1096020021 โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ สพป.นราธิวาส เขต 2 พร่อน ตากใบ นราธิวาส
542 1096020083 โรงเรียนบ้านกูแบอีแก สพป.นราธิวาส เขต 2 ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
543 1096020040 โรงเรียนบ้านบางขุด สพป.นราธิวาส เขต 2 ฆอเลาะ แว้ง นราธิวาส
544 1096020100 โรงเรียนบ้านปะลุรู สพป.นราธิวาส เขต 2 ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
545 1096020056 โรงเรียนบ้านแว้ง สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง แว้ง นราธิวาส
546 1096020120 โรงเรียนวัดประชุมชลธารา สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
547 7 สาลือมอ สพป.นราธิวาส เขต 2 เอราวัณ แว้ง นราธิวาส
548 1096020011 โรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป.นราธิวาส เขต 2 เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
549 1096020074 โรงเรียนนิคมพัฒนา7 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
550 1096020029 โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง สพป.นราธิวาส เขต 2 ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส
551 1096020090 โรงเรียนบ้านสายะ สพป.นราธิวาส เขต 2 กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
552 1096020047 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 สพป.นราธิวาส เขต 2 ฆอเลาะ แว้ง นราธิวาส
553 1096020112 โรงเรียนบ้านจือแร สพป.นราธิวาส เขต 2 สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
554 1096020109 โรงเรียนบ้านสากอ สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
555 1096020063 โรงเรียนรักไทย สพป.นราธิวาส เขต 2 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส
556 1096020001 โรงเรียนบ้านปูยู สพป.นราธิวาส เขต 2 เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส
557 1096020019 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง สพป.นราธิวาส เขต 2 พร่อน ตากใบ นราธิวาส
558 1096020081 โรงเรียนบ้านลาแล สพป.นราธิวาส เขต 2 ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
559 1096020038 โรงเรียนบ้านตอออ สพป.นราธิวาส เขต 2 กายูคละ แว้ง นราธิวาส
560 1096020098 โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง สพป.นราธิวาส เขต 2 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส
561 1096020054 โรงเรียนบ้านกรือซอ สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง แว้ง นราธิวาส
562 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง แว้ง นราธิวาส
563 1096020118 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
564 1096020070 โรงเรียนบ้านร่วมใจ สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่มไทร สุคิริน นราธิวาส
565 1096020009 โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร) สพป.นราธิวาส เขต 2 เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
566 1096020072 โรงเรียนนิคมพัฒนา6 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
567 96020046 โรงเรียนบ้านบูเกะตา สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง แว้ง นราธิวาส
568 1096020026 โรงเรียนวัดเกาะสวาด สพป.นราธิวาส เขต 2 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
569 1096020088 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
570 1096020045 โรงเรียนบ้านยะหอ สพป.นราธิวาส เขต 2 แม่ดง แว้ง นราธิวาส
571 1096020102 โรงเรียนบ้านละหาน สพป.นราธิวาส เขต 2 ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
572 1096020107 โรงเรียนบ้านบาโงกือเต สพป.นราธิวาส เขต 2 ริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส
573 1096020061 โรงเรียนนิคมพัฒนา2 สพป.นราธิวาส เขต 2 เกียร์ สุคิริน นราธิวาส
574 1096020016 โรงเรียนบ้านบางขุนทอง สพป.นราธิวาส เขต 2 บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
575 1096020079 โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา สพป.นราธิวาส เขต 2 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
576 1096020036 โรงเรียนบ้านไม้ฝาด สพป.นราธิวาส เขต 2 กายูคละ แว้ง นราธิวาส
577 1096020095 โรงเรียนบ้านบือราแง สพป.นราธิวาส เขต 2 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส
578 1096020052 โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง แว้ง นราธิวาส
579 1096020116 โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
580 1096020068 โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่มไทร สุคิริน นราธิวาส
581 1096020006 โรงเรียนบ้านสะหริ่ง สพป.นราธิวาส เขต 2 โฆษิต ตากใบ นราธิวาส
582 1096020024 โรงเรียนบ้านโคกกระดูกหมู สพป.นราธิวาส เขต 2 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
583 1096020086 โรงเรียนบ้านลูโบะลือซง สพป.นราธิวาส เขต 2 ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
584 1096020043 โรงเรียนบ้านแม่ดง สพป.นราธิวาส เขต 2 แม่ดง แว้ง นราธิวาส
585 1096020028 โรงเรียนบ้านตอหลัง สพป.นราธิวาส เขต 2 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
586 1096020104 โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ สพป.นราธิวาส เขต 2 ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
587 1096020059 โรงเรียนเพลินพิศ สพป.นราธิวาส เขต 2 เอราวัณ แว้ง นราธิวาส
588 1096020105 โรงเรียนบ้านกูวา สพป.นราธิวาส เขต 2 ริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส
589 1096020050 โรงเรียนเทพประทาน (บ้านเจ๊ะเด็ง) สพป.นราธิวาส เขต 2 โละจูด แว้ง นราธิวาส
590 1096020114 โรงเรียนบ้านบาโงมาแย สพป.นราธิวาส เขต 2 สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
591 1096020066 โรงเรียนนิคมพัฒนา 4 สพป.นราธิวาส เขต 2 มาโมง สุคิริน นราธิวาส
592 67 มารีแย สพป.นราธิวาส เขต 2 บ้านนอก ปะนาเระ ปัตตานี
593 1096020014 โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม สพป.นราธิวาส เขต 2 นานาค ตากใบ นราธิวาส
594 1096020077 โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 สพป.นราธิวาส เขต 2 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
595 1096020032 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ สพป.นราธิวาส เขต 2 ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส
596 1096020093 โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง สพป.นราธิวาส เขต 2 กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
597 1096240309 โรงเรียนนิคมพัฒนา 9 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
598 1096020004 โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน สพป.นราธิวาส เขต 2 เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส
599 1096020022 โรงเรียนบ้านกูบู สพป.นราธิวาส เขต 2 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
600 1096020084 โรงเรียนบ้านมูโนะ สพป.นราธิวาส เขต 2 มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
601 1096020041 โรงเรียนบ้านตําเสาพัฒนา สพป.นราธิวาส เขต 2 ฆอเลาะ แว้ง นราธิวาส
602 1096020101 โรงเรียนบ้านปอเนาะ สพป.นราธิวาส เขต 2 ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
603 1096020057 โรงเรียนบ้านแอแว สพป.นราธิวาส เขต 2 เอราวัณ แว้ง นราธิวาส
604 96020024 โรงเรียนบ้านโคกยามู สพป.นราธิวาส เขต 2 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
605 1096022003 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2 โละจูด แว้ง นราธิวาส
606 โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
607 1096020012 โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 2 นานาค ตากใบ นราธิวาส
608 1096020075 โรงเรียนนิคมพัฒนา9 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
609 1096020030 โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ สพป.นราธิวาส เขต 2 เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
610 1096020091 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) สพป.นราธิวาส เขต 2 กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
611 1096020048 โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 2 โละจูด แว้ง นราธิวาส
612 1096020110 โรงเรียนบ้านไม้แก่น สพป.นราธิวาส เขต 2 สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
613 1096020064 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป.นราธิวาส เขต 2 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส
614 1096020002 โรงเรียนบ้านศรีพงัน สพป.นราธิวาส เขต 2 เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส
615 1096020020 โรงเรียนวัดพระพุทธ สพป.นราธิวาส เขต 2 บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
616 1096020082 โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ สพป.นราธิวาส เขต 2 ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
617 1096020039 โรงเรียนบ้านจะมาแกะ สพป.นราธิวาส เขต 2 ฆอเลาะ แว้ง นราธิวาส
618 1096020099 โรงเรียนอิสลามบํารุง สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
619 1096020055 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง แว้ง นราธิวาส
620 1096020119 โรงเรียนราชภักดี สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
621 96020065 โรงเรียนสุคิริน สพป.นราธิวาส เขต 2 ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
622 96020078 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามส สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
623 โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่172 สพป.นราธิวาส เขต 2 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
624 1096020010 โรงเรียนบ้านตาบา สพป.นราธิวาส เขต 2 เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
625 1096020073 โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
626 1096020027 โรงเรียนวัดทรายขาว สพป.นราธิวาส เขต 2 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
627 1096020089 โรงเรียนบ้านกาวะ สพป.นราธิวาส เขต 2 กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
628 1096020046 โรงเรียนบ้านบูเกะตา สพป.นราธิวาส เขต 2 โละจูด แว้ง นราธิวาส
629 1096020111 โรงเรียนบ้านกลูบี สพป.นราธิวาส เขต 2 สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
630 1096020108 โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 2 ริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส
631 1096020062 โรงเรียนบ้านน้ำใส สพป.นราธิวาส เขต 2 เกียร์ สุคิริน นราธิวาส
632 1096240064 โรงเรียนวัดเกาะสวาด สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
633 1096020018 โรงเรียนวัดฉัททันต์สนาน สพป.นราธิวาส เขต 2 บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
634 1096020080 โรงเรียนบ้านมือบา สพป.นราธิวาส เขต 2 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
635 1096020037 โรงเรียนบ้านศาลาอูมา สพป.นราธิวาส เขต 2 กายูคละ แว้ง นราธิวาส
636 1096020097 โรงเรียนบ้านโผลง สพป.นราธิวาส เขต 2 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส
637 1096020053 โรงเรียนบ้านกูวา สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง แว้ง นราธิวาส
638 1096020117 โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
639 1096020069 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่มไทร สุคิริน นราธิวาส
640 1096020007 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 สพป.นราธิวาส เขต 2 โฆษิต ตากใบ นราธิวาส
641 1096020071 โรงเรียนนิคมพัฒนา5 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
642 1096020025 โรงเรียนบ้านไพรวัน สพป.นราธิวาส เขต 2 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
643 1096020087 โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 2 มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
644 1096020044 โรงเรียนบ้านตอแล สพป.นราธิวาส เขต 2 แม่ดง แว้ง นราธิวาส
645 1096020034 โรงเรียนบ้านบาโง สพป.นราธิวาส เขต 2 กายูคละ แว้ง นราธิวาส
646 1096020106 โรงเรียนบ้านดอเฮะ สพป.นราธิวาส เขต 2 ริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส
647 1096020060 โรงเรียนบ้านแขยง สพป.นราธิวาส เขต 2 เอราวัณ แว้ง นราธิวาส
648 โรงเรียนบ้านกูวา สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง แว้ง นราธิวาส
649 1096020033 โรงเรียนบ้านสามแยก สพป.นราธิวาส เขต 2 กายูคละ แว้ง นราธิวาส
650 1096020094 โรงเรียนบ้านไอบาตู สพป.นราธิวาส เขต 2 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส
651 1096020051 โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง สพป.นราธิวาส เขต 2 โละจูด แว้ง นราธิวาส
652 1096020115 โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
653 1096020067 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 สพป.นราธิวาส เขต 2 มาโมง สุคิริน นราธิวาส
654 240240 โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
655 1096020015 โรงเรียนบ้านโคกงู สพป.นราธิวาส เขต 2 บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
656 1096020078 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา สพป.นราธิวาส เขต 2 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
657 สพป.นราธิวาส เขต2 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
658 1096020005 โรงเรียนบ้านปะลุกา สพป.นราธิวาส เขต 2 โฆษิต ตากใบ นราธิวาส
659 โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง แว้ง นราธิวาส
660 1096020023 โรงเรียนบ้านสะปอม สพป.นราธิวาส เขต 2 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
661 1096020085 โรงเรียนบ้านปาดังยอ สพป.นราธิวาส เขต 2 มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
662 1096020042 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง สพป.นราธิวาส เขต 2 แม่ดง แว้ง นราธิวาส
663 1096020008 โรงเรียนบ้านปลักปลา สพป.นราธิวาส เขต 2 โฆษิต ตากใบ นราธิวาส
664 1096020103 โรงเรียนบ้านโคกตา สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
665 1096020058 โรงเรียนบ้านตือมายู สพป.นราธิวาส เขต 2 เอราวัณ แว้ง นราธิวาส
666 1096010105 โรงเรียนบ้านวัดร่อน สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
667 1096010121 โรงเรียนประชาบํารุง สพป.นราธิวาส เขต 3 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
668 1096020124 โรงเรียนบ้านปารี สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
669 1096020140 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3 จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส
670 1096010095 โรงเรียนบ้านฮูลู สพป.นราธิวาส เขต 3 กาลิซา ระแงะ นราธิวาส
671 1096010112 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส
672 1096010128 โรงเรียนไอยรานุสรณ์ สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
673 1096020131 โรงเรียนบ้านน้ำหอม สพป.นราธิวาส เขต 3 *ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส
674 1096020147 โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ สพป.นราธิวาส เขต 3 *บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส
675 1096010103 โรงเรียนอนุบาลระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
676 1096010119 โรงเรียนบ้านลาไม สพป.นราธิวาส เขต 3 บองอ ระแงะ นราธิวาส
677 1096020122 โรงเรียนบ้านตือกอ สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
678 1096020138 โรงเรียนผดุงมาตร สพป.นราธิวาส เขต 3 ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส
679 1096020154 โรงเรียนบ้านตาโงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส
680 96020127 โรงเรียนบ้านน้ำวน​ สพป.นราธิวาส เขต 3 ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส
681 1096010096 โรงเรียนบ้านกาเด็ง สพป.นราธิวาส เขต 3 กาลิซา ระแงะ นราธิวาส
682 1096010093 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป.นราธิวาส เขต 3 กาลิซา ระแงะ นราธิวาส
683 1096010110 โรงเรียนบ้านตะโละ ระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
684 1096010126 โรงเรียนบ้านบาโงสะโต สพป.นราธิวาส เขต 3 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
685 1096020129 โรงเรียนร่วมจิตประชา สพป.นราธิวาส เขต 3 ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส
686 1096020145 โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ สพป.นราธิวาส เขต 3 *บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส
687 1096010117 โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ สพป.นราธิวาส เขต 3 บองอ ระแงะ นราธิวาส
688 1096010133 โรงเรียนบ้านนิบง สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
689 1096020136 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต สพป.นราธิวาส เขต 3 ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส
690 1096020152 โรงเรียนราชพัฒนา สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส
691 1096010101 โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ สพป.นราธิวาส เขต 3 เฉลิม ระแงะ นราธิวาส
692 96020147 โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ สพป.นราธิวาส เขต 3 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส
693 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
694 1096010108 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
695 1096010124 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก สพป.นราธิวาส เขต 3 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
696 1096020127 โรงเรียนบ้านน้ำวน สพป.นราธิวาส เขต 3 ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส
697 96020149 โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมงมิตรภาพที128 สพป.นราธิวาส เขต 3 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส
698 1096020143 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ สพป.นราธิวาส เขต 3 จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส
699 2000400529 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
700 1096020134 โรงเรียนบ้านดุซงยอ สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
701 1096020150 โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส
702 1096010099 โรงเรียนบ้านบาโง สพป.นราธิวาส เขต 3 เฉลิม ระแงะ นราธิวาส
703 1096010115 โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา สพป.นราธิวาส เขต 3 บองอ ระแงะ นราธิวาส
704 1096010131 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
705 1096010106 โรงเรียนบ้านบอนังกือเปาะ สพป.นราธิวาส เขต 3 บองอ ระแงะ นราธิวาส
706 1096010122 โรงเรียนบ้านบละแต สพป.นราธิวาส เขต 3 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
707 1096020125 โรงเรียนบ้านไอกรอส สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
708 1096020141 โรงเรียนบ้านโคก สพป.นราธิวาส เขต 3 จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส
709 96020126 โรงเรียนบ้านยะออ สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
710 1096020148 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ สพป.นราธิวาส เขต 3 *บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส
711 1096010097 โรงเรียนบ้านสะโล สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
712 1096010113 โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส
713 1096010129 โรงเรียนบ้านบระเอ็ง สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
714 1096020132 โรงเรียนบ้านรือเปาะ สพป.นราธิวาส เขต 3 *ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส
715 1096010104 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
716 1096010120 โรงเรียนบ้านปาเซ สพป.นราธิวาส เขต 3 บองอ ระแงะ นราธิวาส
717 1096020123 โรงเรียนบ้านละหาร สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
718 1096020139 โรงเรียนบ้านยานิง สพป.นราธิวาส เขต 3 จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส
719 1096020123 โรงเรียนบ้านละหาน สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
720 96020121 บ้านจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
721 96010112 โรงเรียนบ้านไอปาเซ สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส
722 1096010094 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป.นราธิวาส เขต 3 กาลิซา ระแงะ นราธิวาส
723 1096010111 โรงเรียนบ้านแกแม สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
724 1096010127 โรงเรียนบ้านตราแดะ สพป.นราธิวาส เขต 3 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
725 1096020130 โรงเรียนบ้านไอร์โซ สพป.นราธิวาส เขต 3 ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส
726 1096020146 โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ สพป.นราธิวาส เขต 3 *บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส
727 1096010118 โรงเรียนบ้านสาเมาะ สพป.นราธิวาส เขต 3 บองอ ระแงะ นราธิวาส
728 1096020121 โรงเรียนบ้านจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
729 1096020137 โรงเรียนบ้านริแง สพป.นราธิวาส เขต 3 ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส
730 1096020153 โรงเรียนราชประสงค์ สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส
731 1096010102 โรงเรียนบ้านทํานบ สพป.นราธิวาส เขต 3 เฉลิม ระแงะ นราธิวาส
732 1096010109 โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส
733 1096010125 โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป.นราธิวาส เขต 3 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
734 1096020128 โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง สพป.นราธิวาส เขต 3 ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส
735 96020149 โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมงมิตรภาพที128 สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
736 1096020144 โรงเรียนบ้านบูกิต สพป.นราธิวาส เขต 3 *บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส
737 1096010132 โรงเรียนบ้านบาโงระนะ สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
738 1096020135 โรงเรียนบ้านแมะแซ สพป.นราธิวาส เขต 3 *ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส
739 1096020151 โรงเรียนบ้านจูโวะ สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส
740 โรงเรียนบ้านบาโงสะโต สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
741 1096010100 โรงเรียนบ้านสิโป สพป.นราธิวาส เขต 3 เฉลิม ระแงะ นราธิวาส
742 96020146 โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ สพป.นราธิวาส เขต 3 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส
743 1096010116 โรงเรียนบ้านบองอ สพป.นราธิวาส เขต 3 บองอ ระแงะ นราธิวาส
744 1096010107 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
745 1096010123 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู สพป.นราธิวาส เขต 3 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
746 1096020126 โรงเรียนบ้านยะออ สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
747 1096020142 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง สพป.นราธิวาส เขต 3 จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส
748 1096020149 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 สพป.นราธิวาส เขต 3 *บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส
749 1096010098 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ สพป.นราธิวาส เขต 3 เฉลิม ระแงะ นราธิวาส
750 1096010114 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส
751 1096010130 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
752 1096020133 โรงเรียนบ้านกาแย สพป.นราธิวาส เขต 3 *ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส
753 1094010125 โรงเรียนบ้านบาโลย สพป.ปัตตานี เขต 1 บาโลย ยะหริ่ง ปัตตานี
754 94020051 โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ สพป.ปัตตานี เขต 1 ดาโต๊ะ หนองจิก ปัตตานี
755 1094020042 โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สพป.ปัตตานี เขต 1 เกาะเปาะ หนองจิก ปัตตานี
756 94010123 รร.บ้านจาแบปะมิตรภาพที่197 สพป.ปัตตานี เขต 1 สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
757 10943000190 โรงเนียนบ้านตะโละ สพป.ปัตตานี เขต 1 ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี
758 1094010010 โรงเรียนบ้านกูวิง สพป.ปัตตานี เขต 1 บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
759 1094010026 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
760 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
761 1094010045 โรงเรียนบ้านนอก สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านนอก ปะนาเระ ปัตตานี
762 1094020055 โรงเรียนบ้านปะกาลือสง สพป.ปัตตานี เขต 1 ตุยง หนองจิก ปัตตานี
763 1094010107 โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม สพป.ปัตตานี เขต 1 ปิยามุมัง ยะหริ่ง ปัตตานี
764 1094020071 โรงเรียนรัชดาภิเษก สพป.ปัตตานี เขต 1 บางเขา หนองจิก ปัตตานี
765 94010005 โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ สพป.ปัตตานี เขต 1 สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
766 1094010001 โรงเรียนบ้านกาแลบือซา สพป.ปัตตานี เขต 1 กะมิยอ เมืองปัตตานี ปัตตานี
767 1094010017 โรงเรียนบ้านกาฮง สพป.ปัตตานี เขต 1 บาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
768 1094010035 โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป.ปัตตานี เขต 1 ท่าข้าม ปะนาเระ ปัตตานี
769 1094010054 โรงเรียนบ้านคาโต สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี
770 1094020062 โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ สพป.ปัตตานี เขต 1 ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี
771 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ สพป.ปัตตานี เขต 1 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
772 1094010115 โรงเรียนบ้านเฑียรยา สพป.ปัตตานี เขต 1 ตาแกะ ยะหริ่ง ปัตตานี
773 1094020083 โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว สพป.ปัตตานี เขต 1 ลิปะสะโง หนองจิก ปัตตานี
774 1094010133 โรงเรียนบ้านมูหลง สพป.ปัตตานี เขต 1 ราตาปันยัง ยะหริ่ง ปัตตานี
775 94010052 โรงเรียนบ้านคลองต่ำ สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี
776 94010014 โรงเรียนบ้านปาเระ สพป.ปัตตานี เขต 1 บาราโหม เมืองปัตตานี ปัตตานี
777 1094010117 โรงเรียนบ้านบากง สพป.ปัตตานี เขต 1 ตาลีอายร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
778 โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร(เพชรานุกูลกิจ) สพป.ปัตตานี เขต 1 ตุยง หนองจิก ปัตตานี
779 300189 โรงเรียนบ้านบากง อำเภอยะหริ่ง สพป.ปัตตานี เขต 1 ตาลีอายร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
780 สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน สพป.ปัตตานี เขต 1 บาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
781 94010018 โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ สพป.ปัตตานี เขต 1 บาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
782 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.ปัตตานี เขต 1 ท่าข้าม ปะนาเระ ปัตตานี
783 1094020082 โรงเรียนบ้านคลองช้าง สพป.ปัตตานี เขต 1 ยาบี หนองจิก ปัตตานี
784 องค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ สพป.ปัตตานี เขต 1 บาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
785 1094010008 โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ สพป.ปัตตานี เขต 1 ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี
786 1094010024 โรงเรียนบ้านรามง สพป.ปัตตานี เขต 1 ปุยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี
787 1094010043 โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี
788 1094020053 โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร สพป.ปัตตานี เขต 1 ตุยง หนองจิก ปัตตานี
789 1094010105 โรงเรียนบ้านตะโละ ยะหริ่ง สพป.ปัตตานี เขต 1 ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี
790 โรงเรียน​ราช​ประชา​นุ​เคราะห์​๔​๐​จังหวัด​ปัตตานี​ สพป.ปัตตานี เขต 1 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
791 1094020069 โรงเรียนบ้านบางทัน สพป.ปัตตานี เขต 1 บางเขา หนองจิก ปัตตานี
792 1094010123 โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 สพป.ปัตตานี เขต 1 ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี
793 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ สพป.ปัตตานี เขต 1 กะมิยอ เมืองปัตตานี ปัตตานี
794 1094010140 โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ สพป.ปัตตานี เขต 1 แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี
795 94010138 โรงเรียนบ้านบูดี สพป.ปัตตานี เขต 1 แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี
796 1094010032 โรงเรียนบ้านดอน(นุ้ยนิธยาคาร) สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี
797 1094010051 โรงเรียนบ้านบางหมู สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ ปัตตานี
798 1094020060 โรงเรียนบ้านบางราพา สพป.ปัตตานี เขต 1 ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี
799 300083 โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ สพป.ปัตตานี เขต 1 สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
800 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ สพป.ปัตตานี เขต 1 สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
801 1094010113 โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ สพป.ปัตตานี เขต 1 ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี
802 1094020077 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1 ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี
803 1094010131 โรงเรียนยะหริ่ง สพป.ปัตตานี เขต 1 ยามู ยะหริ่ง ปัตตานี
804 94940002 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
805 โรงเรียนบ้านกูวิง สพป.ปัตตานี เขต 1 บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
806 0 อ บ ต เกาะเปาะ สพป.ปัตตานี เขต 1 เกาะเปาะ หนองจิก ปัตตานี
807 94010018 โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ สพป.ปัตตานี เขต 1 บาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
808 94020073 โรงเรียนบ้านสายหมอ สพป.ปัตตานี เขต 1 สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
809 94940001 โรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
810 1094010015 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง สพป.ปัตตานี เขต 1 สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
811 1094010006 โรงเรียนบ้านจะรังบองอ สพป.ปัตตานี เขต 1 ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
812 94020079 โรงเรียนบ้านยาบี สพป.ปัตตานี เขต 1 ยาบี หนองจิก ปัตตานี
813 1094010022 โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ สพป.ปัตตานี เขต 1 ปุยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี
814 1194100031 โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1 ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี
815 1094010041 โรงเรียนบ้านท่าชะเมา สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี
816 1094020051 โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ สพป.ปัตตานี เขต 1 ดาโต๊ะ หนองจิก ปัตตานี