ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รายละเอียด
1 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนสุไหงโก-ลก กศน.จังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
2 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเมืองยะลา กศน.จังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
3 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนรามัน กศน.จังหวัดยะลา กายูบอเกาะ รามัน ยะลา
4 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรงปินัง กศน.จังหวัดยะลา สะเอะ กรงปินัง ยะลา
5 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนยะหา กศน.จังหวัดยะลา ยะหา ยะหา ยะลา
6 7296070001 โรงเรียนบ้านตืองอฯ ตชด.นราธิวาส เขต 1 ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส
7 1096010140 โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ ตชด.นราธิวาส เขต 1 บาตง รือเสาะ นราธิวาส
8 7296070002 โรงเรียนบ้านละโอ ตชด.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
9 7296060002 โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ ตชด.นราธิวาส เขต 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส
10 1096010161 โรงเรียนบ้านบือแรง ตชด.นราธิวาส เขต 1 ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส
11 7296090001 โรงเรียนบ้านลีนานนท์ ตชด.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
12 7296120002 โรงเรียนบ้านไอร์บือแต ตชด.นราธิวาส เขต 3 ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส
13 7294050001 โรงเรียนพีระยานุเคราะห์ฯ 4 ตชด.ปัตตานี เขต 2 ปะโด มายอ ปัตตานี
14 7295010001 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ๕๐ พรรษา ตชด.ยะลา เขต 1 บุดี เมืองยะลา ยะลา
15 7295059902 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี ตชด.ยะลา เขต 2 เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา
16 7295050001 โรงเรียนโรงงานยาสูบ 2 ตชด.ยะลา เขต 2 ปะแต ยะหา ยะลา
17 7295040001 โรงเรียนบ้านปาโจแมเราะ ตชด.ยะลา เขต 3 แม่หวาด ธารโต ยะลา
18 7295040002 โรงเรียนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ ตชด.ยะลา เขต 3 บ้านแหร ธารโต ยะลา
19 7295040003 โรงเรียนสังวาลย์วิท 4 ตชด.ยะลา เขต 3 ธารโต ธารโต ยะลา
20 3096200202 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านตันหยงมะลิ) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
21 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตืองอ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส
22 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุลอามาล (ศรีบรรพต) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส
23 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดมัสยิดซีเมนต์ บ้านตะมะยูง ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
24 3096200104 โรงเรียนเทศบาล 4 กำปงตาโก๊ะ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
25 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดาฮง ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส
26 3096200102 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านบาเละฮิเล) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
27 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร 5 ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส
28 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดเตาฟิกบ้านไอร์จูโจ๊ะ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
29 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันคีรี ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส
30 3096200203 โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
31 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกำปงบารู ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
32 3096200201 โรงเรียนเทศบาล 1 (ราษฎรบำรุง) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
33 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชีวิตสดใส ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส
34 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนำรอซียะห์ บ้านตามุง ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส
35 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดมูไฮร์บาตูอิสลามีหย๊ะ บ้านจือแรง ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
36 3096200103 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านยะกัง) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
37 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดดารุลนายัด บ้านบือแนนากอ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
38 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลอามาน(ศรีสาคร) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
39 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาหนัน ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
40 3096200204 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
41 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกาหลง ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส
42 3094200101 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี จะบังติกอ เมืองปัตตานี ปัตตานี
43 3094100102 โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
44 3094300401 โรงเรียนตัรบียะห์ สังกัดอบต.มะนังดาลำ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี มะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี
45 3094200205 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางตาหยาด ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
46 3094200104 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
47 3094200203 โรงเรียนเทศบาลบ้านตะลุบัน ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
48 3094200201 โรงเรียนเทศบาลบ้านปาตาตีมอ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ละหาร สายบุรี ปัตตานี
49 3094200102 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี อาเนาะรู เมืองปัตตานี ปัตตานี
50 3094100101 โรงเรียนบ้านเขาตูม ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ยะรัง ยะรัง ปัตตานี
51 3094200206 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากน้ำ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
52 3094200105 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
53 3094200204 โรงเรียนเทศบาลบ้านอุเมะ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
54 3094200202 โรงเรียนเทศบาลบ้านกาหยี ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
55 3094200103 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปากน้ำ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
56 3095200103 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
57 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลาดเก่า เทศบาลนครยะลา ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
58 3095200101 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
59 3095200204 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เบตง เบตง ยะลา
60 3095200202 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เบตง เบตง ยะลา
61 3095200106 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
62 3095200104 โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
63 3095200102 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
64 3095100101 โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ลำพะยา เมืองยะลา ยะลา
65 3095200205 โรงเรียนเทศบาล 6 (ประชาสันติ์) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ยะรม เบตง ยะลา
66 3095200203 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เบตง เบตง ยะลา
67 3095200201 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านกาแป๊ะ) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เบตง เบตง ยะลา
68 3095200105 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
69 1096010028 โรงเรียนบ้านยารอ สพป.นราธิวาส เขต 1 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
70 1096010060 โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
71 1096010092 โรงเรียนบ้านกาแร สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส
72 1096010166 โรงเรียนบ้านดือแย สพป.นราธิวาส เขต 1 สาวอ รือเสาะ นราธิวาส
73 1096010011 โรงเรียนบ้านเขาตันหยง (มิตรภาพที่ 153) สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
74 1096010043 โรงเรียนบ้านยะลูตง (ประชุมวิทยาสาร) สพป.นราธิวาส เขต 1 กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส
75 1096010075 โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส
76 1096010148 โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
77 1096010182 โรงเรียนบ้านกลูบี สพป.นราธิวาส เขต 1 ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส
78 1096010026 โรงเรียนบ้านจืองา สพป.นราธิวาส เขต 1 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
79 1096010058 โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส
80 1096010090 โรงเรียนบ้านกําปงปีแซ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส
81 1096010164 โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ สพป.นราธิวาส เขต 1 เรียง รือเสาะ นราธิวาส
82 1096010041 โรงเรียนบ้านปลักปลา สพป.นราธิวาส เขต 1 โฆษิต เมืองนราธิวาส นราธิวาส
83 1096010073 โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ สพป.นราธิวาส เขต 1 จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส
84 1096010146 โรงเรียนบ้านบากง สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
85 1096010180 โรงเรียนบ้านดาฮง สพป.นราธิวาส เขต 1 เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส
86 1096010009 โรงเรียนบ้านค่าย สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
87 1096010056 โรงเรียนบ้านกะลูแป สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส
88 1096010088 โรงเรียนบ้านลูโบะบายะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส
89 1096010162 โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส
90 1096010024 โรงเรียนเมืองนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
91 1096010071 โรงเรียนบ้านแยะ สพป.นราธิวาส เขต 1 จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส
92 1096010144 โรงเรียนบ้านรือเสาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
93 1096010175 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ สพป.นราธิวาส เขต 1 กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส
94 1096010178 โรงเรียนบ้านตามุง สพป.นราธิวาส เขต 1 เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส
95 3096200106 โรงเรียนเทศบาล 6 (ถนนโคกเคียน) สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96 1096010007 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
97 1096010039 โรงเรียนบ้านรามา สพป.นราธิวาส เขต 1 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
98 1096010054 โรงเรียนบ้านตันหยง สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส
99 1096010086 โรงเรียนบ้านปูตะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส
100 1096010160 โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส
101 1096010022 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
102 1096010069 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
103 1096010142 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
104 1096010176 โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ สพป.นราธิวาส เขต 1 กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส
105 1096010004 โรงเรียนบ้านกาแนะ สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
106 1096010037 โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา สพป.นราธิวาส เขต 1 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
107 1096010084 โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ สพป.นราธิวาส เขต 1 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส
108 1096010157 โรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ สพป.นราธิวาส เขต 1 สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส
109 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
110 1096010020 โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
111 1096010052 โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส
112 1096010173 โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ สพป.นราธิวาส เขต 1 สุวารี รือเสาะ นราธิวาส
113 1096010002 โรงเรียนบ้านยาบี สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
114 1096010035 โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
115 1096010067 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส
116 1096010155 โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 1 เรียง รือเสาะ นราธิวาส
117 1096010190 โรงเรียนบ้านปาหนัน สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
118 1096010018 โรงเรียนบ้านโคกพยอม สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
119 1096010050 โรงเรียนบ้านดูกู สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
120 1096010082 โรงเรียนบ้านกาบุ๊ สพป.นราธิวาส เขต 1 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส
121 1096010171 โรงเรียนบ้านยือลาแป สพป.นราธิวาส เขต 1 สุวารี รือเสาะ นราธิวาส
122 1096010033 โรงเรียนบ้านจูดแดง สพป.นราธิวาส เขต 1 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
123 1096010065 โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส
124 1096010138 โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล สพป.นราธิวาส เขต 1 บาตง รือเสาะ นราธิวาส
125 1096010187 โรงเรียนบ้านบือแนนากอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
126 1096010016 โรงเรียนวัดพนาสณฑ์ สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
127 1096010048 โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501) สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
128 1096010080 โรงเรียนบ้านกูเล็ง สพป.นราธิวาส เขต 1 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส
129 1096010153 โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
130 1096010031 โรงเรียนบ้านแคนา สพป.นราธิวาส เขต 1 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
131 1096010063 โรงเรียนบ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66 สพป.นราธิวาส เขต 1 ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
132 1096010136 โรงเรียนบ้านสวนพลู สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส
133 1096010169 โรงเรียนบ้านมือและห์ สพป.นราธิวาส เขต 1 สาวอ รือเสาะ นราธิวาส
134 1096010185 โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
135 1096010014 โรงเรียนบ้านโคกสยา สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
136 1096010046 โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
137 1096010078 โรงเรียนบ้านกูยิ สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส
138 1096010151 โรงเรียนบ้านกาโดะ สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
139 1096010029 โรงเรียนบ้านโคกตีเต สพป.นราธิวาส เขต 1 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
140 1096010061 โรงเรียนวัดเชิงเขา (แดงอุทิศ) สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
141 1096010134 โรงเรียนบ้านบาโงปะแต สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส
142 1096010167 โรงเรียนบ้านสาวอ สพป.นราธิวาส เขต 1 สาวอ รือเสาะ นราธิวาส
143 1096010012 โรงเรียนบ้านหัวเขา สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
144 1096010044 โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี สพป.นราธิวาส เขต 1 กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส
145 1096010076 โรงเรียนบ้านบูเกะบากง สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส
146 1096010149 โรงเรียนบ้านบลูกา สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
147 1096010183 โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส
148 1096010027 โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง สพป.นราธิวาส เขต 1 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
149 1096010059 โรงเรียนบ้านบือแนปีแย สพป.นราธิวาส เขต 1 ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
150 1096010091 โรงเรียนบ้านลูโบะดาโต๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส
151 1096010165 โรงเรียนบ้านละหาน สพป.นราธิวาส เขต 1 สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส
152 1096010010 โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
153 1096010042 โรงเรียนวัดลําภู สพป.นราธิวาส เขต 1 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
154 1096010074 โรงเรียนบ้านจอเบาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส
155 1096010147 โรงเรียนบ้านนาโอน สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
156 1096010181 โรงเรียนบ้านสาคร สพป.นราธิวาส เขต 1 ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส
157 1096010025 โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง สพป.นราธิวาส เขต 1 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
158 1096010057 โรงเรียนบ้านอีโยะ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส
159 1096010089 โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส
160 1096010163 โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง สพป.นราธิวาส เขต 1 สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส
161 1096010040 โรงเรียนบ้านทําเนียบ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
162 1096010072 โรงเรียนบ้านนากอ (มะดากะอุทิศ) สพป.นราธิวาส เขต 1 จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส
163 1096010145 โรงเรียนบ้านยาแลเบาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
164 1096010188 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
165 1096010179 โรงเรียนสว่างวัฒนา สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
166 1096010008 โรงเรียนบ้านบางมะนาว สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
167 1096010055 โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
168 1096010087 โรงเรียนบ้านกูแว สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส
169 1096010023 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
170 1096010070 โรงเรียนบ้านต้นตาล สพป.นราธิวาส เขต 1 จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส
171 1096010143 โรงเรียนบ้านนาดา สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
172 1096010159 โรงเรียนบ้านกูยิ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส
173 1096010177 โรงเรียนบ้านลาเวง สพป.นราธิวาส เขต 1 เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส
174 3096200105 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
175 1096010006 โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
176 1096010038 โรงเรียนวัดโคกโก สพป.นราธิวาส เขต 1 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
177 1096010085 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป.นราธิวาส เขต 1 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส
178 1096010158 โรงเรียนบ้านอีนอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส
179 1096010021 โรงเรียนบ้านทอน สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
180 1096010053 โรงเรียนบ้านคลอแระ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส
181 1096010141 โรงเรียนบ้านบาตง สพป.นราธิวาส เขต 1 บาตง รือเสาะ นราธิวาส
182 1096010174 โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์ สพป.นราธิวาส เขต 1 กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส
183 1096010003 โรงเรียนบ้านไร่พญา สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
184 1096010036 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป.นราธิวาส เขต 1 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
185 1096010068 โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส
186 1096010156 โรงเรียนบ้านซือเลาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 เรียง รือเสาะ นราธิวาส
187 96010091 โรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส
188 1096010191 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
189 1096010019 โรงเรียนบ้านบือราเปะ สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
190 1096010051 โรงเรียนบ้านบือเระ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส
191 1096010083 โรงเรียนบ้านกาเด็ง สพป.นราธิวาส เขต 1 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส
192 1096010139 โรงเรียนประชาพัฒนา สพป.นราธิวาส เขต 1 บาตง รือเสาะ นราธิวาส
193 1096010172 โรงเรียนบ้านดือแยหะยี สพป.นราธิวาส เขต 1 สุวารี รือเสาะ นราธิวาส
194 3096200101 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
195 1096010001 โรงเรียนวัดกำแพง สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
196 1096010034 โรงเรียนบ้านโคกแมแน สพป.นราธิวาส เขต 1 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
197 1096010066 โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส
198 1096010154 โรงเรียนบ้านสะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 1 เรียง รือเสาะ นราธิวาส
199 1096010189 โรงเรียนบ้านไอร์แยง สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
200 1096010017 โรงเรียนบ้านโคกเคียน สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
201 1096010049 โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
202 1096010081 โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส
203 1096010170 โรงเรียนบ้านตายา สพป.นราธิวาส เขต 1 สุวารี รือเสาะ นราธิวาส
204 1096010032 โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ สพป.นราธิวาส เขต 1 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
205 1096010064 โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
206 1096010137 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส
207 1096010186 โรงเรียนบ้านตอหลัง สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
208 1096010015 โรงเรียนบ้านเปล สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
209 1096010047 โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
210 1096010079 โรงเรียนบ้านยี่งอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส
211 1096010152 โรงเรียนบ้านลาเมาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
212 1096010030 โรงเรียนบ้านโคกสุมุ สพป.นราธิวาส เขต 1 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
213 1096010062 โรงเรียนบ้านมะยูง สพป.นราธิวาส เขต 1 ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
214 1096010135 โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส
215 1096010168 โรงเรียนบ้านจือแร สพป.นราธิวาส เขต 1 สาวอ รือเสาะ นราธิวาส
216 1096010013 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10 (บ้านใหม่) สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
217 1096010045 โรงเรียนบ้านยือลอ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส
218 1096010077 โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส
219 1096010150 โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
220 1096010184 โรงเรียนบ้านตะมะยูง สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
221 1096020020 โรงเรียนวัดพระพุทธ สพป.นราธิวาส เขต 2 บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
222 1096020105 โรงเรียนบ้านกูวา สพป.นราธิวาส เขต 2 ริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส
223 1096020055 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง แว้ง นราธิวาส
224 1096020093 โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง สพป.นราธิวาส เขต 2 กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
225 1096020038 โรงเรียนบ้านตอออ สพป.นราธิวาส เขต 2 กายูคละ แว้ง นราธิวาส
226 1096020070 โรงเรียนบ้านร่วมใจ สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่มไทร สุคิริน นราธิวาส
227 1096020076 โรงเรียนบ้านซรายอ สพป.นราธิวาส เขต 2 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
228 1096020034 โรงเรียนบ้านบาโง สพป.นราธิวาส เขต 2 กายูคละ แว้ง นราธิวาส
229 1096020113 โรงเรียนบ้านบอเกาะ สพป.นราธิวาส เขต 2 สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
230 1096020001 โรงเรียนบ้านปูยู สพป.นราธิวาส เขต 2 เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส
231 1096020018 โรงเรียนวัดฉัททันต์สนาน สพป.นราธิวาส เขต 2 บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
232 1096020053 โรงเรียนบ้านกูวา สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง แว้ง นราธิวาส
233 1096020091 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) สพป.นราธิวาส เขต 2 กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
234 1096020036 โรงเรียนบ้านไม้ฝาด สพป.นราธิวาส เขต 2 กายูคละ แว้ง นราธิวาส
235 1096020068 โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่มไทร สุคิริน นราธิวาส
236 1096020074 โรงเรียนนิคมพัฒนา7 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
237 1096020008 โรงเรียนบ้านปลักปลา สพป.นราธิวาส เขต 2 โฆษิต ตากใบ นราธิวาส
238 1096020109 โรงเรียนบ้านสากอ สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
239 1096020051 โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง สพป.นราธิวาส เขต 2 โละจูด แว้ง นราธิวาส
240 1096020089 โรงเรียนบ้านกาวะ สพป.นราธิวาส เขต 2 กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
241 96020024 โรงเรียนบ้านโคกยามู สพป.นราธิวาส เขต 2 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
242 1096020015 โรงเรียนบ้านโคกงู สพป.นราธิวาส เขต 2 บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
243 1096020066 โรงเรียนนิคมพัฒนา 4 สพป.นราธิวาส เขต 2 มาโมง สุคิริน นราธิวาส
244 1096020072 โรงเรียนนิคมพัฒนา6 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
245 1096020107 โรงเรียนบ้านบาโงกือเต สพป.นราธิวาส เขต 2 ริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส
246 1096020032 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ สพป.นราธิวาส เขต 2 ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส
247 1096020087 โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 2 มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
248 1096020013 โรงเรียนบ้านปะดะดอ สพป.นราธิวาส เขต 2 เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
249 1096020049 โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ สพป.นราธิวาส เขต 2 โละจูด แว้ง นราธิวาส
250 1096020104 โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ สพป.นราธิวาส เขต 2 ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
251 1096020030 โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ สพป.นราธิวาส เขต 2 เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
252 1096020064 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป.นราธิวาส เขต 2 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส
253 1096020085 โรงเรียนบ้านปาดังยอ สพป.นราธิวาส เขต 2 มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
254 1096020011 โรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป.นราธิวาส เขต 2 เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
255 1096020047 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 สพป.นราธิวาส เขต 2 ฆอเลาะ แว้ง นราธิวาส
256 1096020101 โรงเรียนบ้านปอเนาะ สพป.นราธิวาส เขต 2 ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
257 1096020027 โรงเรียนวัดทรายขาว สพป.นราธิวาส เขต 2 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
258 1096020062 โรงเรียนบ้านน้ำใส สพป.นราธิวาส เขต 2 เกียร์ สุคิริน นราธิวาส
259 1096020083 โรงเรียนบ้านกูแบอีแก สพป.นราธิวาส เขต 2 ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
260 1096020120 โรงเรียนวัดประชุมชลธารา สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
261 1096020009 โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร) สพป.นราธิวาส เขต 2 เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
262 1096020045 โรงเรียนบ้านยะหอ สพป.นราธิวาส เขต 2 แม่ดง แว้ง นราธิวาส
263 1096020099 โรงเรียนอิสลามบํารุง สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
264 1096020025 โรงเรียนบ้านไพรวัน สพป.นราธิวาส เขต 2 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
265 1096020060 โรงเรียนบ้านแขยง สพป.นราธิวาส เขต 2 เอราวัณ แว้ง นราธิวาส
266 1096020081 โรงเรียนบ้านลาแล สพป.นราธิวาส เขต 2 ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
267 1096020118 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
268 1096020006 โรงเรียนบ้านสะหริ่ง สพป.นราธิวาส เขต 2 โฆษิต ตากใบ นราธิวาส
269 1096020043 โรงเรียนบ้านแม่ดง สพป.นราธิวาส เขต 2 แม่ดง แว้ง นราธิวาส
270 1096020097 โรงเรียนบ้านโผลง สพป.นราธิวาส เขต 2 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส
271 1096020023 โรงเรียนบ้านสะปอม สพป.นราธิวาส เขต 2 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
272 1096020058 โรงเรียนบ้านตือมายู สพป.นราธิวาส เขต 2 เอราวัณ แว้ง นราธิวาส
273 1096020112 โรงเรียนบ้านจือแร สพป.นราธิวาส เขต 2 สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
274 1096020116 โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
275 1096020004 โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน สพป.นราธิวาส เขต 2 เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส
276 1096020041 โรงเรียนบ้านตําเสาพัฒนา สพป.นราธิวาส เขต 2 ฆอเลาะ แว้ง นราธิวาส
277 1096020079 โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา สพป.นราธิวาส เขต 2 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
278 1096020094 โรงเรียนบ้านไอบาตู สพป.นราธิวาส เขต 2 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส
279 1096020021 โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ สพป.นราธิวาส เขต 2 พร่อน ตากใบ นราธิวาส
280 1096020056 โรงเรียนบ้านแว้ง สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง แว้ง นราธิวาส
281 1096020114 โรงเรียนบ้านบาโงมาแย สพป.นราธิวาส เขต 2 สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
282 1096020002 โรงเรียนบ้านศรีพงัน สพป.นราธิวาส เขต 2 เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส
283 1096020039 โรงเรียนบ้านจะมาแกะ สพป.นราธิวาส เขต 2 ฆอเลาะ แว้ง นราธิวาส
284 1096020077 โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 สพป.นราธิวาส เขต 2 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
285 1096020102 โรงเรียนบ้านละหาน สพป.นราธิวาส เขต 2 ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
286 1096020019 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง สพป.นราธิวาส เขต 2 พร่อน ตากใบ นราธิวาส
287 1096020054 โรงเรียนบ้านกรือซอ สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง แว้ง นราธิวาส
288 1096020092 โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ สพป.นราธิวาส เขต 2 กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
289 1096020037 โรงเรียนบ้านศาลาอูมา สพป.นราธิวาส เขต 2 กายูคละ แว้ง นราธิวาส
290 1096020069 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่มไทร สุคิริน นราธิวาส
291 1096020075 โรงเรียนนิคมพัฒนา9 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
292 1096020028 โรงเรียนบ้านตอหลัง สพป.นราธิวาส เขต 2 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
293 1096020110 โรงเรียนบ้านไม้แก่น สพป.นราธิวาส เขต 2 สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
294 1096020052 โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง แว้ง นราธิวาส
295 1096020090 โรงเรียนบ้านสายะ สพป.นราธิวาส เขต 2 กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
296 1096020016 โรงเรียนบ้านบางขุนทอง สพป.นราธิวาส เขต 2 บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
297 1096020067 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 สพป.นราธิวาส เขต 2 มาโมง สุคิริน นราธิวาส
298 1096020073 โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
299 1096020108 โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 2 ริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส
300 1096020033 โรงเรียนบ้านสามแยก สพป.นราธิวาส เขต 2 กายูคละ แว้ง นราธิวาส
301 1096020088 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
302 1096020014 โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม สพป.นราธิวาส เขต 2 นานาค ตากใบ นราธิวาส
303 1096020050 โรงเรียนเทพประทาน (บ้านเจ๊ะเด็ง) สพป.นราธิวาส เขต 2 โละจูด แว้ง นราธิวาส
304 1096020065 โรงเรียนสุคิริน สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
305 1096020071 โรงเรียนนิคมพัฒนา5 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
306 1096020106 โรงเรียนบ้านดอเฮะ สพป.นราธิวาส เขต 2 ริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส
307 1096020031 โรงเรียนบ้านคลองตัน สพป.นราธิวาส เขต 2 ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส
308 1096020086 โรงเรียนบ้านลูโบะลือซง สพป.นราธิวาส เขต 2 ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
309 1096020012 โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 2 นานาค ตากใบ นราธิวาส
310 1096020048 โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 2 โละจูด แว้ง นราธิวาส
311 1096020103 โรงเรียนบ้านโคกตา สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
312 1096020029 โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง สพป.นราธิวาส เขต 2 ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส
313 1096020063 โรงเรียนรักไทย สพป.นราธิวาส เขต 2 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส
314 1096020084 โรงเรียนบ้านมูโนะ สพป.นราธิวาส เขต 2 มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
315 1096022003 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2 โละจูด แว้ง นราธิวาส
316 1096020010 โรงเรียนบ้านตาบา สพป.นราธิวาส เขต 2 เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
317 1096020046 โรงเรียนบ้านบูเกะตา สพป.นราธิวาส เขต 2 โละจูด แว้ง นราธิวาส
318 1096020100 โรงเรียนบ้านปะลุรู สพป.นราธิวาส เขต 2 ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
319 1096020026 โรงเรียนวัดเกาะสวาด สพป.นราธิวาส เขต 2 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
320 1096020061 โรงเรียนนิคมพัฒนา2 สพป.นราธิวาส เขต 2 เกียร์ สุคิริน นราธิวาส
321 1096020082 โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ สพป.นราธิวาส เขต 2 ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
322 1096020119 โรงเรียนราชภักดี สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
323 1096020007 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 สพป.นราธิวาส เขต 2 โฆษิต ตากใบ นราธิวาส
324 1096020044 โรงเรียนบ้านตอแล สพป.นราธิวาส เขต 2 แม่ดง แว้ง นราธิวาส
325 1096020098 โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง สพป.นราธิวาส เขต 2 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส
326 1096020024 โรงเรียนบ้านโคกกระดูกหมู สพป.นราธิวาส เขต 2 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
327 1096020059 โรงเรียนเพลินพิศ สพป.นราธิวาส เขต 2 เอราวัณ แว้ง นราธิวาส
328 1096020080 โรงเรียนบ้านมือบา สพป.นราธิวาส เขต 2 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
329 1096020117 โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
330 1096020005 โรงเรียนบ้านปะลุกา สพป.นราธิวาส เขต 2 โฆษิต ตากใบ นราธิวาส
331 1096020042 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง สพป.นราธิวาส เขต 2 แม่ดง แว้ง นราธิวาส
332 1096020095 โรงเรียนบ้านบือราแง สพป.นราธิวาส เขต 2 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส
333 1096020022 โรงเรียนบ้านกูบู สพป.นราธิวาส เขต 2 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
334 1096020057 โรงเรียนบ้านแอแว สพป.นราธิวาส เขต 2 เอราวัณ แว้ง นราธิวาส
335 1096020115 โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
336 1096020003 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง สพป.นราธิวาส เขต 2 เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส
337 1096020040 โรงเรียนบ้านบางขุด สพป.นราธิวาส เขต 2 ฆอเลาะ แว้ง นราธิวาส
338 1096020078 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา สพป.นราธิวาส เขต 2 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
339 1096020111 โรงเรียนบ้านกลูบี สพป.นราธิวาส เขต 2 สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
340 1096010122 โรงเรียนบ้านบละแต สพป.นราธิวาส เขต 3 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
341 1096020141 โรงเรียนบ้านโคก สพป.นราธิวาส เขต 3 จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส
342 1096010105 โรงเรียนบ้านวัดร่อน สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
343 1096020124 โรงเรียนบ้านปารี สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
344 1096010120 โรงเรียนบ้านปาเซ สพป.นราธิวาส เขต 3 บองอ ระแงะ นราธิวาส
345 1096020139 โรงเรียนบ้านยานิง สพป.นราธิวาส เขต 3 จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส
346 1096010103 โรงเรียนอนุบาลระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
347 1096020122 โรงเรียนบ้านตือกอ สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
348 1096020154 โรงเรียนบ้านตาโงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส
349 1096010118 โรงเรียนบ้านสาเมาะ สพป.นราธิวาส เขต 3 บองอ ระแงะ นราธิวาส
350 1096020137 โรงเรียนบ้านริแง สพป.นราธิวาส เขต 3 ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส
351 1096010133 โรงเรียนบ้านนิบง สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
352 1096020152 โรงเรียนราชพัฒนา สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส
353 1096010101 โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ สพป.นราธิวาส เขต 3 เฉลิม ระแงะ นราธิวาส
354 1096020135 โรงเรียนบ้านแมะแซ สพป.นราธิวาส เขต 3 *ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส
355 96010112 โรงเรียนบ้านไอปาเซ สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส
356 1096010116 โรงเรียนบ้านบองอ สพป.นราธิวาส เขต 3 บองอ ระแงะ นราธิวาส
357 1096020150 โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส
358 1096010096 โรงเรียนบ้านกาเด็ง สพป.นราธิวาส เขต 3 กาลิซา ระแงะ นราธิวาส
359 1096010099 โรงเรียนบ้านบาโง สพป.นราธิวาส เขต 3 เฉลิม ระแงะ นราธิวาส
360 1096010131 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
361 1096010114 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส
362 1096020133 โรงเรียนบ้านกาแย สพป.นราธิวาส เขต 3 *ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส
363 1096010097 โรงเรียนบ้านสะโล สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
364 1096010129 โรงเรียนบ้านบระเอ็ง สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
365 1096020148 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ สพป.นราธิวาส เขต 3 *บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส
366 1096010112 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส
367 1096020131 โรงเรียนบ้านน้ำหอม สพป.นราธิวาส เขต 3 *ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส
368 1096010094 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป.นราธิวาส เขต 3 กาลิซา ระแงะ นราธิวาส
369 1096010127 โรงเรียนบ้านตราแดะ สพป.นราธิวาส เขต 3 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
370 1096020146 โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ สพป.นราธิวาส เขต 3 *บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส
371 1096010110 โรงเรียนบ้านตะโละ ระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
372 1096020129 โรงเรียนร่วมจิตประชา สพป.นราธิวาส เขต 3 ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส
373 1096010125 โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป.นราธิวาส เขต 3 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
374 1096020144 โรงเรียนบ้านบูกิต สพป.นราธิวาส เขต 3 *บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส
375 1096010108 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
376 1096020127 โรงเรียนบ้านน้ำวน สพป.นราธิวาส เขต 3 ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส
377 2000400529 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
378 1096010123 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู สพป.นราธิวาส เขต 3 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
379 1096020142 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง สพป.นราธิวาส เขต 3 จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส
380 1096010106 โรงเรียนบ้านบอนังกือเปาะ สพป.นราธิวาส เขต 3 บองอ ระแงะ นราธิวาส
381 1096020125 โรงเรียนบ้านไอกรอส สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
382 1096010121 โรงเรียนประชาบํารุง สพป.นราธิวาส เขต 3 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
383 1096020140 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3 จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส
384 1096010104 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
385 1096020123 โรงเรียนบ้านละหาร สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
386 1096010119 โรงเรียนบ้านลาไม สพป.นราธิวาส เขต 3 บองอ ระแงะ นราธิวาส
387 1096020138 โรงเรียนผดุงมาตร สพป.นราธิวาส เขต 3 ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส
388 1096020121 โรงเรียนบ้านจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
389 1096020153 โรงเรียนราชประสงค์ สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส
390 1096010102 โรงเรียนบ้านทํานบ สพป.นราธิวาส เขต 3 เฉลิม ระแงะ นราธิวาส
391 1096020136 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต สพป.นราธิวาส เขต 3 ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส
392 1096010117 โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ สพป.นราธิวาส เขต 3 บองอ ระแงะ นราธิวาส
393 1096020151 โรงเรียนบ้านจูโวะ สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส
394 1096010100 โรงเรียนบ้านสิโป สพป.นราธิวาส เขต 3 เฉลิม ระแงะ นราธิวาส
395 1096010132 โรงเรียนบ้านบาโงระนะ สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
396 1096020134 โรงเรียนบ้านดุซงยอ สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
397 1096010115 โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา สพป.นราธิวาส เขต 3 บองอ ระแงะ นราธิวาส
398 1096020149 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
399 1096010098 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ สพป.นราธิวาส เขต 3 เฉลิม ระแงะ นราธิวาส
400 1096010130 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
401 1096010113 โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส
402 1096020132 โรงเรียนบ้านรือเปาะ สพป.นราธิวาส เขต 3 *ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส
403 1096010095 โรงเรียนบ้านฮูลู สพป.นราธิวาส เขต 3 กาลิซา ระแงะ นราธิวาส
404 1096010128 โรงเรียนไอยรานุสรณ์ สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
405 1096020147 โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ สพป.นราธิวาส เขต 3 *บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส
406 1096010111 โรงเรียนบ้านแกแม สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
407 1096020130 โรงเรียนบ้านไอร์โซ สพป.นราธิวาส เขต 3 ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส
408 1096010093 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป.นราธิวาส เขต 3 กาลิซา ระแงะ นราธิวาส
409 1096010126 โรงเรียนบ้านบาโงสะโต สพป.นราธิวาส เขต 3 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
410 1096020145 โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ สพป.นราธิวาส เขต 3 *บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส
411 1096020123 โรงเรียนบ้านละหาน สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
412 1096010109 โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส
413 1096020128 โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง สพป.นราธิวาส เขต 3 ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส
414 1096010124 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก สพป.นราธิวาส เขต 3 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
415 1096020143 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ สพป.นราธิวาส เขต 3 จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส
416 1096010107 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
417 1096020126 โรงเรียนบ้านยะออ สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
418 1094010126 โรงเรียนบ้านตาหมน สพป.ปัตตานี เขต 1 ปิยามุมัง ยะหริ่ง ปัตตานี
419 1094020067 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง สพป.ปัตตานี เขต 1 บางเขา หนองจิก ปัตตานี
420 1094010011 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย สพป.ปัตตานี เขต 1 บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
421 1094010046 โรงเรียนบ้านปุลามาวอ สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านนอก ปะนาเระ ปัตตานี
422 1094020042 โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สพป.ปัตตานี เขต 1 เกาะเปาะ หนองจิก ปัตตานี
423 1094020050 โรงเรียนบ้านเปียะ สพป.ปัตตานี เขต 1 ดาโต๊ะ หนองจิก ปัตตานี
424 1094010026 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
425 1094010107 โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม สพป.ปัตตานี เขต 1 ปิยามุมัง ยะหริ่ง ปัตตานี
426 1094020065 โรงเรียนบ้านปะแดลางา สพป.ปัตตานี เขต 1 บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี
427 1094010009 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
428 1094010044 โรงเรียนบ้านกลาง สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี
429 1094010124 โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต สพป.ปัตตานี เขต 1 บาโลย ยะหริ่ง ปัตตานี
430 1094010024 โรงเรียนบ้านรามง สพป.ปัตตานี เขต 1 ปุยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี
431 1094010105 โรงเรียนบ้านตะโละ ยะหริ่ง สพป.ปัตตานี เขต 1 ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี
432 1094010140 โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ สพป.ปัตตานี เขต 1 แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี
433 1094020079 โรงเรียนบ้านยาบีบรรณวิทย์ สพป.ปัตตานี เขต 1 ยาบี หนองจิก ปัตตานี
434 1094020063 โรงเรียนวัดสุวรรณากร สพป.ปัตตานี เขต 1 บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี
435 1094010007 โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ สพป.ปัตตานี เขต 1 ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี
436 1094010042 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี
437 1094010122 โรงเรียนบ้านบือเจาะ สพป.ปัตตานี เขต 1 บางปู ยะหริ่ง ปัตตานี
438 1094020083 โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว สพป.ปัตตานี เขต 1 ลิปะสะโง หนองจิก ปัตตานี
439 1094010022 โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ สพป.ปัตตานี เขต 1 ปุยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี
440 1094010103 โรงเรียนบ้านตูเวาะ สพป.ปัตตานี เขต 1 จะรัง ยะหริ่ง ปัตตานี
441 1094010138 โรงเรียนบ้านบูดี สพป.ปัตตานี เขต 1 แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี
442 1094020061 โรงเรียนบ้านท่ากำชำ สพป.ปัตตานี เขต 1 ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี
443 1094010005 โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ สพป.ปัตตานี เขต 1 ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
444 1094010040 โรงเรียนบ้านบางมะรวด สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี
445 1094010120 โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ สพป.ปัตตานี เขต 1 ตาแกะ ยะหริ่ง ปัตตานี
446 1094020074 โรงเรียนบ้านแคนา สพป.ปัตตานี เขต 1 บางเขา หนองจิก ปัตตานี
447 1094020077 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1 ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี
448 1094010020 โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
449 1094010101 โรงเรียนบ้านมะปริง สพป.ปัตตานี เขต 1 จะรัง ยะหริ่ง ปัตตานี
450 1094010136 โรงเรียนบ้านแบรอ สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองแรต ยะหริ่ง ปัตตานี
451 1094020059 โรงเรียนบ้านท่ายามู สพป.ปัตตานี เขต 1 ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี
452 1094010003 โรงเรียนบ้านสระมาลา สพป.ปัตตานี เขต 1 ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี
453 1094010037 โรงเรียนบ้านท่าน้ำ สพป.ปัตตานี เขต 1 ท่าน้ำ ปะนาเระ ปัตตานี
454 1094010118 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.ปัตตานี เขต 1 ตาลีอายร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
455 1094020075 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร สพป.ปัตตานี เขต 1 บางตาวา หนองจิก ปัตตานี
456 1094010018 โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
457 1094010055 โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง สพป.ปัตตานี เขต 1 พ่อมิ่ง ปะนาเระ ปัตตานี
458 1094010134 โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน สพป.ปัตตานี เขต 1 สาบัน ยะหริ่ง ปัตตานี
459 1094010035 โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป.ปัตตานี เขต 1 ท่าข้าม ปะนาเระ ปัตตานี
460 1094010115 โรงเรียนบ้านเฑียรยา สพป.ปัตตานี เขต 1 ตาแกะ ยะหริ่ง ปัตตานี
461 1094010117 โรงเรียนบ้านบากง สพป.ปัตตานี เขต 1 ตาลีอายร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
462 1094020057 โรงเรียนบ้านปรัง สพป.ปัตตานี เขต 1 ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี
463 1094010001 โรงเรียนบ้านกาแลบือซา สพป.ปัตตานี เขต 1 กะมิยอ เมืองปัตตานี ปัตตานี
464 1094010016 โรงเรียนบ้านลดา สพป.ปัตตานี เขต 1 บาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
465 1094010053 โรงเรียนบ้านปะนาเระ(รัฐอุทิศ) สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี
466 1094010132 โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม สพป.ปัตตานี เขต 1 ราตาปันยัง ยะหริ่ง ปัตตานี
467 1094020072 โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด สพป.ปัตตานี เขต 1 ตุยง หนองจิก ปัตตานี
468 1094010032 โรงเรียนบ้านดอน(นุ้ยนิธยาคาร) สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี
469 1094010113 โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ สพป.ปัตตานี เขต 1 ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี
470 1094020055 โรงเรียนบ้านปะกาลือสง สพป.ปัตตานี เขต 1 ตุยง หนองจิก ปัตตานี
471 94940001 โรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
472 1094010050 โรงเรียนบ้านท่าสู สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ ปัตตานี
473 1094010130 โรงเรียนบ้านชะเอาะ สพป.ปัตตานี เขต 1 มะนังยง ยะหริ่ง ปัตตานี
474 1094020070 โรงเรียนบ้านดอนนา สพป.ปัตตานี เขต 1 บางเขา หนองจิก ปัตตานี
475 1094010014 โรงเรียนบ้านปาเระ สพป.ปัตตานี เขต 1 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
476 1094010110 โรงเรียนบ้านท่าด่าน สพป.ปัตตานี เขต 1 ตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
477 1094020047 โรงเรียนบ้านโคกโตนด สพป.ปัตตานี เขต 1 คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี
478 1094020053 โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร สพป.ปัตตานี เขต 1 ตุยง หนองจิก ปัตตานี
479 1094010029 โรงเรียนวัดควน สพป.ปัตตานี เขต 1 ควน ปะนาเระ ปัตตานี
480 1094010127 โรงเรียนบ้านปุลากง สพป.ปัตตานี เขต 1 ปุลากง ยะหริ่ง ปัตตานี
481 1094020068 โรงเรียนบ้านควนคูหา สพป.ปัตตานี เขต 1 บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี
482 1094010012 โรงเรียนบ้านบานา สพป.ปัตตานี เขต 1 บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
483 1094010048 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ ปัตตานี
484 1094020044 โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง สพป.ปัตตานี เขต 1 คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี
485 1094020051 โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ สพป.ปัตตานี เขต 1 ดาโต๊ะ หนองจิก ปัตตานี
486 1094010027 โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ สพป.ปัตตานี เขต 1 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
487 1094010108 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา สพป.ปัตตานี เขต 1 ตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
488 1094020066 โรงเรียนบ้านไผ่มัน สพป.ปัตตานี เขต 1 บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี
489 1094010010 โรงเรียนบ้านกูวิง สพป.ปัตตานี เขต 1 บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
490 1094010045 โรงเรียนบ้านนอก สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านนอก ปะนาเระ ปัตตานี
491 1094010125 โรงเรียนบ้านบาโลย สพป.ปัตตานี เขต 1 บาโลย ยะหริ่ง ปัตตานี
492 1094013002 โรงเรียนพระราชดำริ "ศูนย์ครูใต้" จังหวัดปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี
493 1094020049 โรงเรียนบ้านปะกาจินอ สพป.ปัตตานี เขต 1 ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี
494 1094010025 โรงเรียนบ้านรูสะมิแล สพป.ปัตตานี เขต 1 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
495 1094010106 โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี สพป.ปัตตานี เขต 1 ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี
496 1094020082 โรงเรียนบ้านคลองช้าง สพป.ปัตตานี เขต 1 ยาบี หนองจิก ปัตตานี
497 1094020064 โรงเรียนบ้านควนดิน สพป.ปัตตานี เขต 1 บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี
498 1094010008 โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ สพป.ปัตตานี เขต 1 ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี
499 1094010043 โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี
500 1094010123 โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 สพป.ปัตตานี เขต 1 ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี
501 1094020084 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป.ปัตตานี เขต 1 ลิปะสะโง หนองจิก ปัตตานี
502 1094010023 โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด สพป.ปัตตานี เขต 1 ปุยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี
503 1094010104 โรงเรียนบ้านดูซงปาแย สพป.ปัตตานี เขต 1 ตอหลัง ยะหริ่ง ปัตตานี
504 1094010139 โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล สพป.ปัตตานี เขต 1 แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี
505 1094020078 โรงเรียนบ้านค่าย สพป.ปัตตานี เขต 1 ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี
506 1094020062 โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ สพป.ปัตตานี เขต 1 ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี
507 1094010006 โรงเรียนบ้านจะรังบองอ สพป.ปัตตานี เขต 1 ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
508 1094010041 โรงเรียนบ้านท่าชะเมา สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี
509 94010052 โรงเรียนบ้านคลองต่ำ สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี
510 1094010121 โรงเรียนบ้านบางปู สพป.ปัตตานี เขต 1 บางปู ยะหริ่ง ปัตตานี
511 1094020080 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป.ปัตตานี เขต 1 ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี
512 1094010021 โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
513 1094010102 โรงเรียนบ้านจะรัง สพป.ปัตตานี เขต 1 จะรัง ยะหริ่ง ปัตตานี
514 1094010137 โรงเรียนบ้านลางา สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองแรต ยะหริ่ง ปัตตานี
515 1094020060 โรงเรียนบ้านบางราพา สพป.ปัตตานี เขต 1 ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี
516 1094010004 โรงเรียนบ้านคลองมานิง สพป.ปัตตานี เขต 1 คลองมานิง เมืองปัตตานี ปัตตานี
517 1094010038 โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก สพป.ปัตตานี เขต 1 ท่าน้ำ ปะนาเระ ปัตตานี
518 94940002 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
519 1094010119 โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ สพป.ปัตตานี เขต 1 ตาลีอายร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
520 1094020043 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ สพป.ปัตตานี เขต 1 เกาะเปาะ หนองจิก ปัตตานี
521 1094020076 โรงเรียนบ้านกาหยี สพป.ปัตตานี เขต 1 ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี
522 1094010019 โรงเรียนบ้านกือยา สพป.ปัตตานี เขต 1 เนินงาม เมืองปัตตานี ปัตตานี
523 1094010056 โรงเรียนบ้านเคียน สพป.ปัตตานี เขต 1 พ่อมิ่ง ปะนาเระ ปัตตานี
524 1094010135 โรงเรียนบ้านหนองแรต สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองแรต ยะหริ่ง ปัตตานี
525 1094020058 โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง สพป.ปัตตานี เขต 1 ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี
526 1094010002 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ สพป.ปัตตานี เขต 1 กะมิยอ เมืองปัตตานี ปัตตานี
527 1094010036 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี
528 1094010116 โรงเรียนบ้านฝาง สพป.ปัตตานี เขต 1 ตาแกะ ยะหริ่ง ปัตตานี
529 1094010128 โรงเรียนบ้านตันหยง สพป.ปัตตานี เขต 1 มะนังยง ยะหริ่ง ปัตตานี
530 1094020073 โรงเรียนบ้านสายหมอ สพป.ปัตตานี เขต 1 บางเขา หนองจิก ปัตตานี
531 1094010017 โรงเรียนบ้านกาฮง สพป.ปัตตานี เขต 1 บาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
532 1094010054 โรงเรียนบ้านคาโต สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี
533 1094010133 โรงเรียนบ้านมูหลง สพป.ปัตตานี เขต 1 ราตาปันยัง ยะหริ่ง ปัตตานี
534 1094010033 โรงเรียนบ้านราวอ สพป.ปัตตานี เขต 1 ควน ปะนาเระ ปัตตานี
535 1094010114 โรงเรียนบ้านตือระ สพป.ปัตตานี เขต 1 ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี
536 1094020056 โรงเรียนบ้านปากบางตาวา สพป.ปัตตานี เขต 1 บางตาวา หนองจิก ปัตตานี
537 94940002 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
538 1094010051 โรงเรียนบ้านบางหมู สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ ปัตตานี
539 1094010131 โรงเรียนยะหริ่ง สพป.ปัตตานี เขต 1 ยามู ยะหริ่ง ปัตตานี
540 1094020071 โรงเรียนรัชดาภิเษก สพป.ปัตตานี เขต 1 บางเขา หนองจิก ปัตตานี
541 1094010015 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง สพป.ปัตตานี เขต 1 สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
542 1094010111 โรงเรียนบ้านท่าพง สพป.ปัตตานี เขต 1 ตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
543 1094020048 โรงเรียนบ้านดอนรัก สพป.ปัตตานี เขต 1 ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี
544 1094010047 โรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านนอก ปะนาเระ ปัตตานี
545 1094020054 โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง สพป.ปัตตานี เขต 1 ตุยง หนองจิก ปัตตานี
546 1094010030 โรงเรียนวัดมหิงษาราม สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี
547 1094010129 โรงเรียนบ้านดาลอ สพป.ปัตตานี เขต 1 มะนังยง ยะหริ่ง ปัตตานี
548 1094020069 โรงเรียนบ้านบางทัน สพป.ปัตตานี เขต 1 บางเขา หนองจิก ปัตตานี
549 1094010013 โรงเรียนบ้านจือโระ สพป.ปัตตานี เขต 1 บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
550 1094010049 โรงเรียนบ้านเตราะหัก สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี
551 1094010109 โรงเรียนบ้านท่ากุน สพป.ปัตตานี เขต 1 ตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
552 1094020045 โรงเรียนบ้านกาแลกูมิ สพป.ปัตตานี เขต 1 คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี
553 1094020052 โรงเรียนบ้านโคกหมัก สพป.ปัตตานี เขต 1 คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี
554 1094010028 โรงเรียนบ้านสะบารัง สพป.ปัตตานี เขต 1 สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
555 1094020029 โรงเรียนวัดสุนทรวารี สพป.ปัตตานี เขต 2 บางโกระ โคกโพธิ์ ปัตตานี
556 1094020111 โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ สพป.ปัตตานี เขต 2 สะกำ มายอ ปัตตานี
557 1094020157 โรงเรียนบ้านสิเดะ สพป.ปัตตานี เขต 2 สะดาวา ยะรัง ปัตตานี
558 1094020089 โรงเรียนบ้านแขนท้าว สพป.ปัตตานี เขต 2 เกาะจัน มายอ ปัตตานี
559 1094020140 โรงเรียนบ้านบูโกะ สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจัน ยะรัง ปัตตานี
560 1094020011 โรงเรียนบ้านควนลังงา สพป.ปัตตานี เขต 2 ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี
561 1094020109 โรงเรียนบ้านบูเกะกุง สพป.ปัตตานี เขต 2 ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
562 1094020088 โรงเรียนบ้านราวอ สพป.ปัตตานี เขต 2 กระหวะ มายอ ปัตตานี
563 1094020155 โรงเรียนวัดเกาะหวาย สพป.ปัตตานี เขต 2 วัด ยะรัง ปัตตานี
564 1094020159 โรงเรียนบ้านบากง สพป.ปัตตานี เขต 2 สะดาวา ยะรัง ปัตตานี
565 1094020027 โรงเรียนบ้านยางแดง สพป.ปัตตานี เขต 2 นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
566 1094020138 โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา สพป.ปัตตานี เขต 2 คลองใหม่ ยะรัง ปัตตานี
567 1094020172 โรงเรียนวัดป่าสวย สพป.ปัตตานี เขต 2 แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี
568 1094020009 โรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอ สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
569 1094020086 โรงเรียนบ้านลางสาด สพป.ปัตตานี เขต 2 กระเสาะ มายอ ปัตตานี
570 1094020153 โรงเรียนบ้านระแว้ง สพป.ปัตตานี เขต 2 ระแว้ง ยะรัง ปัตตานี
571 1094020112 โรงเรียนบ้านกูวิง สพป.ปัตตานี เขต 2 สาคอใต้ มายอ ปัตตานี
572 1094020025 โรงเรียนบ้านนาประดู่ สพป.ปัตตานี เขต 2 นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
573 1094020105 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน สพป.ปัตตานี เขต 2 ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
574 1094020170 โรงเรียนวัดบุพนิมิต สพป.ปัตตานี เขต 2 แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี
575 1094020007 โรงเรียนบ้านท่าคลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
576 1094020041 โรงเรียนวัดมะกรูด สพป.ปัตตานี เขต 2 มะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี
577 1094020136 โรงเรียนบ้านบินยา สพป.ปัตตานี เขต 2 คลองใหม่ ยะรัง ปัตตานี
578 1094020099 โรงเรียนบ้านบาโง สพป.ปัตตานี เขต 2 ปานัน มายอ ปัตตานี
579 1094020023 โรงเรียนบ้านชะเมา สพป.ปัตตานี เขต 2 นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี
580 1094020103 โรงเรียนบ้านด่าน สพป.ปัตตานี เขต 2 ลางา มายอ ปัตตานี
581 1094020151 โรงเรียนบ้านกรือเซะ สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ยะรัง ปัตตานี
582 1094020005 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
583 1094020038 โรงเรียนบ้านดอนเค็ด สพป.ปัตตานี เขต 2 ป่าบอน โคกโพธิ์ ปัตตานี
584 1094020134 โรงเรียนบ้านอินทนิล สพป.ปัตตานี เขต 2 เขาตูม ยะรัง ปัตตานี
585 1094020167 โรงเรียนบ้านปลักปรือ สพป.ปัตตานี เขต 2 แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี
586 1094020021 โรงเรียนบ้านควนลาแม สพป.ปัตตานี เขต 2 นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี
587 1094020101 โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ มายอ ปัตตานี
588 1094020012 โรงเรียนวัดทรายขาว สพป.ปัตตานี เขต 2 ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี
589 1094020149 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจัน ยะรัง ปัตตานี
590 1094020003 โรงเรียนบ้านป่าไร่ สพป.ปัตตานี เขต 2 ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี
591 1094020036 โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ สพป.ปัตตานี เขต 2 ป่าบอน โคกโพธิ์ ปัตตานี
592 1094020131 โรงเรียนบ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) สพป.ปัตตานี เขต 2 กอลำ ยะรัง ปัตตานี
593 1094020165 โรงเรียนบ้านควนแปลงงู สพป.ปัตตานี เขต 2 ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี
594 1094020019 โรงเรียนบ้านนาเกตุ สพป.ปัตตานี เขต 2 นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี
595 1094020098 โรงเรียนบ้านบูดน สพป.ปัตตานี เขต 2 ปะโด มายอ ปัตตานี
596 1094020147 โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม สพป.ปัตตานี เขต 2 เมาะมาวี ยะรัง ปัตตานี
597 1094020001 โรงเรียนบ้านควนโนรี สพป.ปัตตานี เขต 2 ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี
598 1094020034 โรงเรียนบ้านบาเงง สพป.ปัตตานี เขต 2 ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี
599 1094020129 โรงเรียนบ้านสายชล สพป.ปัตตานี เขต 2 กอลำ ยะรัง ปัตตานี
600 1094020163 โรงเรียนบ้านต้นโตนด สพป.ปัตตานี เขต 2 ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี
601 1094020017 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม สพป.ปัตตานี เขต 2 ทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี
602 1094020095 โรงเรียนบ้านถนน สพป.ปัตตานี เขต 2 ถนน มายอ ปัตตานี
603 1094020145 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) สพป.ปัตตานี เขต 2 เมาะมาวี ยะรัง ปัตตานี
604 1094020032 โรงเรียนบ้านคลองหิน สพป.ปัตตานี เขต 2 ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี
605 1094020127 โรงเรียนตลาดปรีกี สพป.ปัตตานี เขต 2 กระโด ยะรัง ปัตตานี
606 1094020161 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ สพป.ปัตตานี เขต 2 สะนอ ยะรัง ปัตตานี
607 1094020015 โรงเรียนบ้านควนแตน สพป.ปัตตานี เขต 2 ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี
608 1094020093 โรงเรียนบ้านเขาวัง สพป.ปัตตานี เขต 2 ตรัง มายอ ปัตตานี
609 1094020143 โรงเรียนบ้านประจัน สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจัน ยะรัง ปัตตานี
610 1094020030 โรงเรียนบ้านล้อแตก สพป.ปัตตานี เขต 2 บางโกระ โคกโพธิ์ ปัตตานี
611 1094020113 โรงเรียนบ้านสมาหอ สพป.ปัตตานี เขต 2 สาคอใต้ มายอ ปัตตานี
612 1094020158 โรงเรียนบ้านอีบุ๊ สพป.ปัตตานี เขต 2 สะดาวา ยะรัง ปัตตานี
613 1094020090 โรงเรียนบ้านเกาะจัน สพป.ปัตตานี เขต 2 เกาะจัน มายอ ปัตตานี
614 1094020141 โรงเรียนบ้านบราโอ สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจัน ยะรัง ปัตตานี
615 1094020013 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
616 1094020110 โรงเรียนบ้านสะกำ สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ มายอ ปัตตานี
617 1094020091 โรงเรียนบ้านคลองช้าง สพป.ปัตตานี เขต 2 เกาะจัน มายอ ปัตตานี
618 1094020156 โรงเรียนบ้านศาลาสอง สพป.ปัตตานี เขต 2 สะดาวา ยะรัง ปัตตานี
619 1094020169 โรงเรียนบ้านตันหยง สพป.ปัตตานี เขต 2 ม่วงเตี้ย แม่ลาน ปัตตานี
620 1094020028 โรงเรียนวัดนิคมสถิต สพป.ปัตตานี เขต 2 มะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี
621 1094020139 โรงเรียนบ้านบราโอ (สาขากุนิง) สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจัน ยะรัง ปัตตานี
622 1094020173 โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป.ปัตตานี เขต 2 แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี
623 1094020010 โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส สพป.ปัตตานี เขต 2 ช้างให้ตก โคกโพธิ์ ปัตตานี
624 1094020097 โรงเรียนบ้านควนหยี สพป.ปัตตานี เขต 2 ปะโด มายอ ปัตตานี
625 1094020087 โรงเรียนบ้านกระหวะ สพป.ปัตตานี เขต 2 กระหวะ มายอ ปัตตานี
626 1094020154 โรงเรียนต้นพิกุล สพป.ปัตตานี เขต 2 วัด ยะรัง ปัตตานี
627 1094020026 โรงเรียนบ้านควนประ สพป.ปัตตานี เขต 2 นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
628 1094020108 โรงเรียนบ้านเจาะบาแน สพป.ปัตตานี เขต 2 ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
629 1094020137 โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ สพป.ปัตตานี เขต 2 คลองใหม่ ยะรัง ปัตตานี
630 1094020171 โรงเรียนบ้านโคกเหรียง สพป.ปัตตานี เขต 2 แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี
631 1094020008 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
632 1094020085 โรงเรียนบ้านกระเสาะ สพป.ปัตตานี เขต 2 กระเสาะ มายอ ปัตตานี
633 1094020152 โรงเรียนอนุบาลยะรัง สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ยะรัง ปัตตานี
634 1094020107 โรงเรียนบ้านน้ำใส สพป.ปัตตานี เขต 2 ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
635 1094020024 โรงเรียนวัดนาประดู่ สพป.ปัตตานี เขต 2 นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
636 1094020104 โรงเรียนบ้านบาละแต สพป.ปัตตานี เขต 2 ลางา มายอ ปัตตานี
637 1094020168 โรงเรียนบ้านคูระ สพป.ปัตตานี เขต 2 แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี
638 1094020006 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
639 1094020039 โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ สพป.ปัตตานี เขต 2 มะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี
640 1094020135 โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน สพป.ปัตตานี เขต 2 เขาตูม ยะรัง ปัตตานี
641 1094020022 โรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง สพป.ปัตตานี เขต 2 นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี
642 1094020102 โรงเรียนบ้านปาลัส สพป.ปัตตานี เขต 2 ลางา มายอ ปัตตานี
643 1094020150 โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ยะรัง ปัตตานี
644 1094020004 โรงเรียนวัดภมรคติวัน สพป.ปัตตานี เขต 2 ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี
645 1094020037 โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง สพป.ปัตตานี เขต 2 ป่าบอน โคกโพธิ์ ปัตตานี
646 1094020132 โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก สพป.ปัตตานี เขต 2 เขาตูม ยะรัง ปัตตานี
647 1094020166 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สพป.ปัตตานี เขต 2 ม่วงเตี้ย แม่ลาน ปัตตานี
648 1094020020 โรงเรียนบ้านคลองช้าง สพป.ปัตตานี เขต 2 นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี
649 1094020100 โรงเรียนบ้านปานัน สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ มายอ ปัตตานี
650 1094020148 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม สพป.ปัตตานี เขต 2 เมาะมาวี ยะรัง ปัตตานี
651 1094020002 โรงเรียนบ้านตุปะ สพป.ปัตตานี เขต 2 ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี
652 1094020035 โรงเรียนบ้านป่าบอน สพป.ปัตตานี เขต 2 ป่าบอน โคกโพธิ์ ปัตตานี
653 1094020130 โรงเรียนบ้านละหารยามู สพป.ปัตตานี เขต 2 กอลำ ยะรัง ปัตตานี
654 1094020164 โรงเรียนบ้านวังกว้าง สพป.ปัตตานี เขต 2 ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี
655 1094020018 โรงเรียนบ้านเกาะตา สพป.ปัตตานี เขต 2 ทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี
656 1094020096 โรงเรียนบ้านมะหุด สพป.ปัตตานี เขต 2 ปะโด มายอ ปัตตานี
657 1094020146 โรงเรียนบ้านต้นแซะ สพป.ปัตตานี เขต 2 เมาะมาวี ยะรัง ปัตตานี
658 1094020033 โรงเรียนบ้านโผงโผง สพป.ปัตตานี เขต 2 ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี
659 1094020128 โรงเรียนบ้านกระโด สพป.ปัตตานี เขต 2 กระโด ยะรัง ปัตตานี
660 1094020162 โรงเรียนบ้านคางา สพป.ปัตตานี เขต 2 สะนอ ยะรัง ปัตตานี
661 1094020016 โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ สพป.ปัตตานี เขต 2 ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี
662 1094020094 โรงเรียนบ้านดูวา สพป.ปัตตานี เขต 2 ถนน มายอ ปัตตานี
663 1094020144 โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ สพป.ปัตตานี เขต 2 ปิตูมุดี ยะรัง ปัตตานี
664 1094020031 โรงเรียนวัดธนาภิมุข สพป.ปัตตานี เขต 2 ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี
665 1094020114 โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ สพป.ปัตตานี เขต 2 สาคอบน มายอ ปัตตานี
666 1094020160 โรงเรียนบ้านอาโห สพป.ปัตตานี เขต 2 สะดาวา ยะรัง ปัตตานี
667 1094020092 โรงเรียนบ้านตรัง สพป.ปัตตานี เขต 2 ตรัง มายอ ปัตตานี
668 1094020142 โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจัน ยะรัง ปัตตานี
669 1094020014 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป.ปัตตานี เขต 2 ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี
670 1094010057 โรงเรียนบ้านปายอ สพป.ปัตตานี เขต 3 กะดุนง สายบุรี ปัตตานี
671 1094010092 โรงเรียนบ้านรังมดแดง สพป.ปัตตานี เขต 3 ไม้แก่น ไม้แก่น ปัตตานี
672 1094010074 โรงเรียนบ้านบน สพป.ปัตตานี เขต 3 ปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี
673 1094010148 โรงเรียนบ้านปล่องหอย สพป.ปัตตานี เขต 3 ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี
674 1094010090 โรงเรียนบ้านป่าไหม้ สพป.ปัตตานี เขต 3 ดอนทราย ไม้แก่น ปัตตานี
675 1094010071 โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง สพป.ปัตตานี เขต 3 บางเก่า สายบุรี ปัตตานี
676 1094010146 โรงเรียนบ้านบีติง สพป.ปัตตานี เขต 3 ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี
677 1094010088 โรงเรียนบ้านช่องแมว สพป.ปัตตานี เขต 3 ละหาร สายบุรี ปัตตานี
678 1094010069 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า สพป.ปัตตานี เขต 3 ทุ่งคล้า สายบุรี ปัตตานี
679 1094010144 โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง สพป.ปัตตานี เขต 3 ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี
680 1094010086 โรงเรียนบ้านป่าม่วง สพป.ปัตตานี เขต 3 มะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี
681 1094010066 โรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น สพป.ปัตตานี เขต 3 เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี
682 1094010142 โรงเรียนบ้านกะรุบี สพป.ปัตตานี เขต 3 กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี
683 1094010084 โรงเรียนบ้านทุ่งกินนร สพป.ปัตตานี เขต 3 มะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี
684 1094020126 โรงเรียนบ้านบือจะ สพป.ปัตตานี เขต 3 พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี
685 1094010064 โรงเรียนบ้านกะลาพอ สพป.ปัตตานี เขต 3 เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี
686 1094010100 โรงเรียนบ้านกระจูด สพป.ปัตตานี เขต 3 ไม้แก่น ไม้แก่น ปัตตานี
687 1094010081 โรงเรียนชุมชนบ้านแป้น สพป.ปัตตานี เขต 3 แป้น สายบุรี ปัตตานี
688 1094020118 โรงเรียนบ้านปากู สพป.ปัตตานี เขต 3 ปากู ทุ่งยางแดง ปัตตานี
689 1094020124 โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด สพป.ปัตตานี เขต 3 พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี
690 1094010097 โรงเรียนบ้านปลักแตน สพป.ปัตตานี เขต 3 ไทรทอง ไม้แก่น ปัตตานี
691 1094010062 โรงเรียนบ้านเจาะกือแย สพป.ปัตตานี เขต 3 ตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี
692 1094020115 โรงเรียนบ้านแลแวะ สพป.ปัตตานี เขต 3 ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง ปัตตานี
693 1094010073 โรงเรียนบ้านบือเระ สพป.ปัตตานี เขต 3 บือเระ สายบุรี ปัตตานี
694 1094020122 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป.ปัตตานี เขต 3 ปากู ทุ่งยางแดง ปัตตานี
695 1094010079 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ สพป.ปัตตานี เขต 3 แป้น สายบุรี ปัตตานี
696 1094010060 โรงเรียนบ้านแซะโมะ สพป.ปัตตานี เขต 3 ตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี
697 1094010095 โรงเรียนวัดสารวัน สพป.ปัตตานี เขต 3 ไทรทอง ไม้แก่น ปัตตานี
698 1094020120 โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส สพป.ปัตตานี เขต 3 ปากู ทุ่งยางแดง ปัตตานี
699 1094010077 โรงเรียนบ้านจ่ากอง สพป.ปัตตานี เขต 3 ปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี
700 1094010151 โรงเรียนบ้านมะแนดาแล สพป.ปัตตานี เขต 3 ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี
701 1094010058 โรงเรียนบ้านโตะบาลา สพป.ปัตตานี เขต 3 กะดุนง สายบุรี ปัตตานี
702 1094010093 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป.ปัตตานี เขต 3 ตะโละไกรทอง ไม้แก่น ปัตตานี
703 1094010075 โรงเรียนบ้านบาเลาะ สพป.ปัตตานี เขต 3 ปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี
704 1094010149 โรงเรียนบ้านมือลอ สพป.ปัตตานี เขต 3 ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี
705 1094010091 โรงเรียนบ้านละเวง สพป.ปัตตานี เขต 3 ดอนทราย ไม้แก่น ปัตตานี
706 1094010072 โรงเรียนบ้านบาโงยือริง สพป.ปัตตานี เขต 3 บือเระ สายบุรี ปัตตานี
707 1094010147 โรงเรียนบ้านบือแต สพป.ปัตตานี เขต 3 ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี
708 1094010089 โรงเรียนบ้านวังไชย สพป.ปัตตานี เขต 3 ละหาร สายบุรี ปัตตานี
709 1094020117 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป.ปัตตานี เขต 3 น้ำดำ ทุ่งยางแดง ปัตตานี
710 1094010070 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า สพป.ปัตตานี เขต 3 บางเก่า สายบุรี ปัตตานี
711 1094010145 โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน สพป.ปัตตานี เขต 3 ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี
712 1094010087 โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 สพป.ปัตตานี เขต 3 ละหาร สายบุรี ปัตตานี
713 1094010067 โรงเรียนบ้านบาโงมูลง สพป.ปัตตานี เขต 3 เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี
714 1094010143 โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง สพป.ปัตตานี เขต 3 กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี
715 1094010085 โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ สพป.ปัตตานี เขต 3 มะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี
716 1094300228 โรงเรียนบ้านพอเหมาะ สพป.ปัตตานี เขต 3 ทุ่งคล้า สายบุรี ปัตตานี
717 1094010065 โรงเรียนบ้านสือดัง สพป.ปัตตานี เขต 3 เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี
718 1094010141 โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ สพป.ปัตตานี เขต 3 กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี
719 1094010083 โรงเรียนบ้านกาหงษ์ สพป.ปัตตานี เขต 3 มะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี
720 1094020119 โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว สพป.ปัตตานี เขต 3 ปากู ทุ่งยางแดง ปัตตานี
721 1094020125 โรงเรียนบ้านตือเบาะ สพป.ปัตตานี เขต 3 พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี
722 1094010098 โรงเรียนวัดโชติรส สพป.ปัตตานี เขต 3 ตะโละไกรทอง ไม้แก่น ปัตตานี
723 1094010063 โรงเรียนบ้านตะบิ้ง สพป.ปัตตานี เขต 3 ตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี
724 1094020116 โรงเรียนบ้านตะโละแมะนา สพป.ปัตตานี เขต 3 ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง ปัตตานี
725 1094010082 โรงเรียนบ้านละหาร สพป.ปัตตานี เขต 3 แป้น สายบุรี ปัตตานี
726 1094020123 โรงเรียนบ้านพิเทน (วันครู 2502) สพป.ปัตตานี เขต 3 พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี
727 1094010080 โรงเรียนวัดโบกขรณี สพป.ปัตตานี เขต 3 แป้น สายบุรี ปัตตานี
728 1094010096 โรงเรียนบ้านโคกนิบง สพป.ปัตตานี เขต 3 ไทรทอง ไม้แก่น ปัตตานี
729 1094010061 โรงเรียนบ้านลานช้าง สพป.ปัตตานี เขต 3 ตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี
730 1094010152 โรงเรียนบ้านโลทู สพป.ปัตตานี เขต 3 ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี
731 1094020121 โรงเรียนบ้านมะนังยง สพป.ปัตตานี เขต 3 ปากู ทุ่งยางแดง ปัตตานี
732 1094010078 โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส สพป.ปัตตานี เขต 3 ปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี
733 1094010059 โรงเรียนบ้านละอาร์ สพป.ปัตตานี เขต 3 กะดุนง สายบุรี ปัตตานี
734 1094010094 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป.ปัตตานี เขต 3 ไทรทอง ไม้แก่น ปัตตานี
735 1094010076 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ สพป.ปัตตานี เขต 3 ปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี
736 1094010150 โรงเรียนบ้านมะกอ สพป.ปัตตานี เขต 3 ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี
737 1095010025 โรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา) สพป.ยะลา เขต 1 ยุโป เมืองยะลา ยะลา
738 1095010059 โรงเรียนบ้านปาแตรายอ สพป.ยะลา เขต 1 เกะรอ รามัน ยะลา
739 1095010027 โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป.ยะลา เขต 1 ยุโป เมืองยะลา ยะลา
740 1095010093 โรงเรียนบ้านตะโละ รามัน สพป.ยะลา เขต 1 ยะต๊ะ รามัน ยะลา
741 1095010008 โรงเรียนบ้านบันนังบูโย สพป.ยะลา เขต 1 บันนังสาเรง เมืองยะลา ยะลา
742 1095010042 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป.ยะลา เขต 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา
743 1095010075 โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 สพป.ยะลา เขต 1 ท่าธง รามัน ยะลา
744 1095010109 โรงเรียนบ้านสะเอะ สพป.ยะลา เขต 1 สะเอะ กรงปินัง ยะลา
745 1095010023 โรงเรียนบ้านปาโจ สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา ยะลา
746 1095010057 โรงเรียนบ้านกาลูปัง สพป.ยะลา เขต 1 กาลูปัง รามัน ยะลา
747 1095010091 โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา(ตีบุ) สพป.ยะลา เขต 1 ยะต๊ะ รามัน ยะลา
748 1095010006 โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) สพป.ยะลา เขต 1 ท่าสาป เมืองยะลา ยะลา
749 1095010040 โรงเรียนบ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) สพป.ยะลา เขต 1 ลิดล เมืองยะลา ยะลา
750 1095010073 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน สพป.ยะลา เขต 1 ท่าธง รามัน ยะลา
751 1095010107 โรงเรียนบ้านโฉลง สพป.ยะลา เขต 1 ปุโรง กรงปินัง ยะลา
752 1095010021 โรงเรียนบ้านตาสา สพป.ยะลา เขต 1 พร่อน เมืองยะลา ยะลา
753 1095010055 โรงเรียนบ้านกาลอ สพป.ยะลา เขต 1 กาลอ รามัน ยะลา
754 1095010089 โรงเรียนบ้านปงตา สพป.ยะลา เขต 1 บือมัง รามัน ยะลา
755 1095010004 โรงเรียนวังธราธิปวิทยา สพป.ยะลา เขต 1 ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา
756 1095010038 โรงเรียนบ้านบาตัน (ฟรอยด์รอสอนุสรณ์) สพป.ยะลา เขต 1 ลิดล เมืองยะลา ยะลา
757 1095010071 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป.ยะลา เขต 1 ตะโล๊ะหะลอ รามัน ยะลา
758 1095010105 โรงเรียนบ้านลือมุ สพป.ยะลา เขต 1 กรงปินัง กรงปินัง ยะลา
759 1095010019 โรงเรียนคุรุชนพัฒนา สพป.ยะลา เขต 1 เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา
760 1095010053 โรงเรียนบ้านบือยอง สพป.ยะลา เขต 1 กายูบอเกาะ รามัน ยะลา
761 1095010087 โรงเรียนบ้านเจาะบือแม สพป.ยะลา เขต 1 บือมัง รามัน ยะลา
762 1095010036 โรงเรียนบ้านป่าพ้อ สพป.ยะลา เขต 1 ลำใหม่ เมืองยะลา ยะลา
763 1095010069 โรงเรียนบ้านปาดาฮัน สพป.ยะลา เขต 1 ตะโล๊ะหะลอ รามัน ยะลา
764 1095010103 โรงเรียนบ้านกรงปินัง สพป.ยะลา เขต 1 กรงปินัง กรงปินัง ยะลา
765 1095010002 โรงเรียนบ้านตาเซะ สพป.ยะลา เขต 1 ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา
766 1095010051 โรงเรียนบ้านกาดือแป สพป.ยะลา เขต 1 กอตอตือร๊ะ รามัน ยะลา
767 1095010085 โรงเรียนบ้านละแอ สพป.ยะลา เขต 1 บาลอ รามัน ยะลา
768 1095010017 โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 สพป.ยะลา เขต 1 เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา
769 1095010033 โรงเรียนวัดลำใหม่ สพป.ยะลา เขต 1 ลำใหม่ เมืองยะลา ยะลา
770 1095010066 โรงเรียนบ้านกำปงบือแน สพป.ยะลา เขต 1 จะกว๊ะ รามัน ยะลา
771 1095010101 โรงเรียนบ้านกือเม็ง สพป.ยะลา เขต 1 เนินงาม รามัน ยะลา
772 95950001 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 สพป.ยะลา เขต 1 วังพญา รามัน ยะลา
773 1095010049 โรงเรียนบ้านกอตอตือระ สพป.ยะลา เขต 1 กอตอตือร๊ะ รามัน ยะลา
774 1095010083 โรงเรียนบ้านปูลัย สพป.ยะลา เขต 1 บาลอ รามัน ยะลา
775 1095010015 โรงเรียนบ้านบุเกะคละ สพป.ยะลา เขต 1 บุดี เมืองยะลา ยะลา
776 1095010064 โรงเรียนบ้านโกตาบารู สพป.ยะลา เขต 1 โกตาบารู รามัน ยะลา
777 1095010099 โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง สพป.ยะลา เขต 1 อาซ่อง รามัน ยะลา
778 1095010031 โรงเรียนบ้านต้นหยี สพป.ยะลา เขต 1 ลำพะยา เมืองยะลา ยะลา
779 1095010081 โรงเรียนบ้านยือโร๊ะ สพป.ยะลา เขต 1 บาโงย รามัน ยะลา
780 1095010013 โรงเรียนบ้านจือนือแร สพป.ยะลา เขต 1 บุดี เมืองยะลา ยะลา
781 1095010047 โรงเรียนบ้านถ้ำศิลป์ สพป.ยะลา เขต 1 หน้าถ้ำ เมืองยะลา ยะลา
782 1095010096 โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ สพป.ยะลา เขต 1 วังพญา รามัน ยะลา
783 1095010029 โรงเรียนบ้านบาโด สพป.ยะลา เขต 1 ยุโป เมืองยะลา ยะลา
784 1095010062 โรงเรียนบ้านเกะรอ สพป.ยะลา เขต 1 เกะรอ รามัน ยะลา
785 1095010077 โรงเรียนบ้านไม้แก่น สพป.ยะลา เขต 1 เนินงาม รามัน ยะลา
786 1095010011 โรงเรียนบ้านพงยือไร สพป.ยะลา เขต 1 บันนังสาเรง เมืองยะลา ยะลา
787 1095010045 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) สพป.ยะลา เขต 1 สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
788 1095010079 โรงเรียนบ้านกือแล สพป.ยะลา เขต 1 เนินงาม รามัน ยะลา
789 1095010026 โรงเรียนวัดชมพูสถิต สพป.ยะลา เขต 1 ท่าสาป เมืองยะลา ยะลา
790 1095010060 โรงเรียนบ้านแหลมทราย สพป.ยะลา เขต 1 เกะรอ รามัน ยะลา
791 1095010035 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป.ยะลา เขต 1 ลำใหม่ เมืองยะลา ยะลา
792 1095010094 โรงเรียนบ้านวังพญา สพป.ยะลา เขต 1 วังพญา รามัน ยะลา
793 1095010009 โรงเรียนบ้านกะตูปะ สพป.ยะลา เขต 1 บันนังสาเรง เมืองยะลา ยะลา
794 1095010043 โรงเรียนบ้านเบอเส้ง สพป.ยะลา เขต 1 สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
795 1095010076 โรงเรียนวัดรังสิตาวาส สพป.ยะลา เขต 1 ท่าธง รามัน ยะลา
796 1095010110 โรงเรียนบ้านสะเอะใน สพป.ยะลา เขต 1 สะเอะ กรงปินัง ยะลา
797 1095010024 โรงเรียนบ้านยะลา สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา ยะลา
798 1095010058 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพป.ยะลา เขต 1 เกะรอ รามัน ยะลา
799 1095010092 โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ สพป.ยะลา เขต 1 ยะต๊ะ รามัน ยะลา
800 1095440011 โรงเรียนบ้านบันนังลูวา สพป.ยะลา เขต 1 หน้าถ้ำ เมืองยะลา ยะลา
801 1095010007 โรงเรียนบ้านสาคอ สพป.ยะลา เขต 1 ท่าสาป เมืองยะลา ยะลา
802 1095010041 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป.ยะลา เขต 1 สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
803 1095010074 โรงเรียนบ้านพรุ สพป.ยะลา เขต 1 ท่าธง รามัน ยะลา
804 1095010108 โรงเรียนสันติวิทยา สพป.ยะลา เขต 1 สะเอะ กรงปินัง ยะลา
805 1095010022 โรงเรียนบ้านจาหนัน สพป.ยะลา เขต 1 พร่อน เมืองยะลา ยะลา
806 1095010056 โรงเรียนธารแร่ สพป.ยะลา เขต 1 กาลอ รามัน ยะลา
807 1095010090 โรงเรียนบ้านยะต๊ะ สพป.ยะลา เขต 1 ยะต๊ะ รามัน ยะลา
808 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สพป.ยะลา เขต 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา
809 1095010005 โรงเรียนบ้านท่าสาป สพป.ยะลา เขต 1 ท่าสาป เมืองยะลา ยะลา
810 1095010039 โรงเรียนบ้านตาโละ สพป.ยะลา เขต 1 ลิดล เมืองยะลา ยะลา
811 1095010072 โรงเรียนบ้านจำปูน สพป.ยะลา เขต 1 ท่าธง รามัน ยะลา
812 1095010106 โรงเรียนบ้านปุโรง สพป.ยะลา เขต 1 ปุโรง กรงปินัง ยะลา
813 1095010020 โรงเรียนบ้านพร่อน สพป.ยะลา เขต 1 พร่อน เมืองยะลา ยะลา
814 1095010054 โรงเรียนบ้านพอแม็ง สพป.ยะลา เขต 1 กายูบอเกาะ รามัน ยะลา
815 1095010088 โรงเรียนบ้านมาแฮ สพป.ยะลา เขต 1 บือมัง รามัน ยะลา
816 1095010003 โรงเรียนศรีพัฒนาราม สพป.ยะลา เขต 1 ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา
817 1095010037 โรงเรียนบ้านปอเยาะ สพป.ยะลา เขต 1 ลำใหม่ เมืองยะลา ยะลา
818 1095010070 โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส สพป.ยะลา เขต 1 ตะโล๊ะหะลอ รามัน ยะลา
819 1095010104 โรงเรียนบ้านตะโละซูแม สพป.ยะลา เขต 1 กรงปินัง กรงปินัง ยะลา
820 1095010018 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป.ยะลา เขต 1 เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา
821 1095010052 โรงเรียนบ้านรามัน สพป.ยะลา เขต 1 กายูบอเกาะ รามัน ยะลา
822 1095010086 โรงเรียนบ้านบือมัง สพป.ยะลา เขต 1 บือมัง รามัน ยะลา
823 1095010034 โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ สพป.ยะลา เขต 1 ลำใหม่ เมืองยะลา ยะลา
824 1095010068