ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รายละเอียด
1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 กศน.จังหวัดนราธิวาส พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
2 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนสุไหงโก-ลก กศน.จังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
3 กศน.อำเภอจะแนะ กศน.จังหวัดนราธิวาส ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาแบป๊ะ กศน.จังหวัดนราธิวาส บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
5 กศน.อำเภอทุ่งยางแดง กศน.จังหวัดปัตตานี ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง ปัตตานี
6 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอมายอ กศน.จังหวัดปัตตานี มายอ มายอ ปัตตานี
7 1094300240 โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ กศน.จังหวัดปัตตานี คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี
8 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอมายอ กศน.จังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
9 94010110 โรงเรียนบ้านท่าด่าน กศน.จังหวัดปัตตานี ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี
10 1 ยะลาบำรุงผดุงประชา กศน.จังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
11 โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ กศน.จังหวัดยะลา เบตง เบตง ยะลา
12 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนรามัน กศน.จังหวัดยะลา กายูบอเกาะ รามัน ยะลา
13 โรงเรียนบ้านรามัน กศน.จังหวัดยะลา กายูบอเกาะ รามัน ยะลา
14 1 กศน.อำเภอเมืองยะลา กศน.จังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
15 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรงปินัง กศน.จังหวัดยะลา สะเอะ กรงปินัง ยะลา
16 1195100129 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมโกตา กศน.จังหวัดยะลา เนินงาม รามัน ยะลา
17 กศน.อำเภอรามัน กศน.จังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
18 โรงเรียนบ้านตาเนาปูเต๊ะ กศน.จังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
19 129502000 กศน.อำเภอเบตง กศน.จังหวัดยะลา เบตง เบตง ยะลา
20 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเมืองยะลา กศน.จังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
21 โรงเรียนธารแร่ กศน.จังหวัดยะลา กอตอตือร๊ะ รามัน ยะลา
22 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนยะหา กศน.จังหวัดยะลา ยะหา ยะหา ยะลา
23 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กศน.จังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
24 โรวเรียนบ้านตะโละซูแม กศน.จังหวัดยะลา กรงปินัง กรงปินัง ยะลา
25 โรงเรียนบ้านรามัน กศน.จังหวัดยะลา กายูบอเกาะ รามัน ยะลา
26 7296070001 โรงเรียนบ้านตืองอฯ ตชด.นราธิวาส เขต 1 ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส
27 7296060002 โรงเรียนตชด.การท่าฯ ตชด.นราธิวาส เขต 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส
28 1096010161 โรงเรียนบ้านบือแรง ตชด.นราธิวาส เขต 1 ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส
29 1096010140 โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ ตชด.นราธิวาส เขต 1 บาตง รือเสาะ นราธิวาส
30 7296070002 โรงเรียนบ้านละโอ ตชด.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
31 7296060002 โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ ตชด.นราธิวาส เขต 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส
32 7296060002 โรงเรียน ตชด.การท่าฯ ตชด.นราธิวาส เขต 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส
33 7296090001 โรงเรียนบ้านลีนานนท์ ตชด.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
34 โรงเรียนบ้านกูวา ตชด.นราธิวาส เขต 2 แว้ง แว้ง นราธิวาส
35 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ ตชด.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
36 7296120002 โรงเรียนบ้านไอร์บือแต ตชด.นราธิวาส เขต 3 ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส
37 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลปากู ตชด.ปัตตานี เขต 2 ปากู ทุ่งยางแดง ปัตตานี
38 9402 โรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา) ตชด.ปัตตานี เขต 2 มายอ มายอ ปัตตานี
39 1194100088 โรงเรียนสาสน์วิทยา ตชด.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
40 7294050001 โรงเรียนพีระยานุเคราะห์ฯ 4 ตชด.ปัตตานี เขต 2 ปะโด มายอ ปัตตานี
41 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายอิงคยุทธบริหาร ตชด.ปัตตานี เขต 2 บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี
42 94020104 โรงเรียนบ้านบาละแต ตชด.ปัตตานี เขต 2 มายอ มายอ ปัตตานี
43 95010065 โรงเรียนบ้านจะกว๊ะั ตชด.ยะลา เขต 1 จะกว๊ะ รามัน ยะลา
44 1095440211 รร สันติวิทยา ตชด.ยะลา เขต 1 กรงปินัง กรงปินัง ยะลา
45 ร.ร.บ้านเบอเส้ง ตชด.ยะลา เขต 1 สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
46 โรงเรียนบ้านบุเกะคะล ตชด.ยะลา เขต 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา
47 โรงงเรียนบ้านบาโงย ตชด.ยะลา เขต 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา
48 95010067 โรงเรียนบ้านต้นแซะ ตชด.ยะลา เขต 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา
49 โรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา ตชด.ยะลา เขต 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา
50 7295010001 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ๕๐ พรรษา ตชด.ยะลา เขต 1 บุดี เมืองยะลา ยะลา
51 95010065 โรงเรียนบ้านจะกว๊ะั ตชด.ยะลา เขต 1 จะกว๊ะ รามัน ยะลา
52 95010000 โรงเรียนบ้านเบญญา(บุญชอบ สาครินทร่) ตชด.ยะลา เขต 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา
53 95010070 โรงเรียนบึงน้ำใส ตชด.ยะลา เขต 1 ตะโล๊ะหะลอ รามัน ยะลา
54 1195100126 โรงเรียนดาริลอิหซาน ตชด.ยะลา เขต 1 จะกว๊ะ รามัน ยะลา
55 440162 บือดองพัฒนา ตชด.ยะลา เขต 1 เนินงาม รามัน ยะลา
56 1195100126 โรงเรียนดาริลอิหซาน ตชด.ยะลา เขต 1 เกะรอ รามัน ยะลา
57 440031 โรงเรียนศรีพัฒนาราม ตชด.ยะลา เขต 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา
58 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา24(บ้านบาโงยบาแด) ตชด.ยะลา เขต 1 สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
59 โรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา ตชด.ยะลา เขต 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา
60 โรงเรียนบ้านอาเหอุโต๊ะ ตชด.ยะลา เขต 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา
61 95010056 โรงเรียนธารแร่ ตชด.ยะลา เขต 1 กอตอตือร๊ะ รามัน ยะลา
62 โรงเรียนบ้านสันติ ตชด.ยะลา เขต 2 เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา
63 7295050001 โรงเรียนโรงงานยาสูบ 2 ตชด.ยะลา เขต 2 ปะแต ยะหา ยะลา
64 95020024 โรงเรียนบ้านตะบองติงงี ตชด.ยะลา เขต 2 สะเตง เมืองยะลา ยะลา
65 1 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ตชด.ยะลา เขต 2 สะเตง เมืองยะลา ยะลา
66 10950200 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ ตชด.ยะลา เขต 2 บันนังสตา บันนังสตา ยะลา
67 7295059902 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี ตชด.ยะลา เขต 2 เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา
68 1095440198 โรงเรียนบ้านยือนัง ตชด.ยะลา เขต 2 กาบัง กาบัง ยะลา
69 เอกชน ตชด.ยะลา เขต 2 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
70 1095020045 โรงเรียนบ้านเตาปูน(ธนาคารกรุงเทพ16) ตชด.ยะลา เขต 2 บันนังสตา บันนังสตา ยะลา
71 โรงเรียนราษฎร์อุทิศ(ปูแล) ตชด.ยะลา เขต 2 บาโร๊ะ ยะหา ยะลา
72 1 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ตชด.ยะลา เขต 2 บันนังสตา บันนังสตา ยะลา
73 5950115 เทศบาลตำบลบุดี ตชด.ยะลา เขต 2 บุดี เมืองยะลา ยะลา
74 7295040001 โรงเรียนบ้านปาโจแมเราะ ตชด.ยะลา เขต 3 แม่หวาด ธารโต ยะลา
75 95020064 บ้านเยาะ ตชด.ยะลา เขต 3 แม่หวาด ธารโต ยะลา
76 2 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฏร์ ตชด.ยะลา เขต 3 เบตง เบตง ยะลา
77 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายที่ 44 ตชด.ยะลา เขต 3 สะเตง เมืองยะลา ยะลา
78 7295040002 โรงเรียนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ ตชด.ยะลา เขต 3 บ้านแหร ธารโต ยะลา
79 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฉลองสิริราช60ปี ตชด.ยะลา เขต 3 คีรีเขต ธารโต ยะลา
80 โรงเรียนเบตงจูเนียร์คอลีฟะห์ศึกษา ตชด.ยะลา เขต 3 เบตง เบตง ยะลา
81 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายที่ 44 ตชด.ยะลา เขต 3 แม่หวาด ธารโต ยะลา
82 7295040003 โรงเรียนสังวาลย์วิท 4 ตชด.ยะลา เขต 3 ธารโต ธารโต ยะลา
83 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกูแบสาลอ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
84 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาแบป๊ะ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
85 0 โรงเรียนเทศบาล ๓ ( วิมุกตายนวิทยา) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
86 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกำปงบารู ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
87 3096200202 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านตันหยงมะลิ) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
88 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร 5 ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส
89 วิทยาลัยเทคนิคนราธวาส ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
90 5960302 เทศบาลตำบลบาเจาะ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
91 3096200103 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านยะกัง) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
92 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชีวิตสดใส ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส
93 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดเตาฟิกบ้านไอร์จูโจ๊ะ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
94 ศพด.กรือเซะ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี
95 5960302 เทศบาลตำบลบาเจาะ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
96 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโก-ลกเทพวิมล ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
97 06 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุลมุตตากีม ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
98 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนำรอซียะห์ บ้านตามุง ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส
99 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
100 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดมูไฮร์บาตูอิสลามีหย๊ะ บ้านจือแรง ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
101 โรงเรียนเทศบาล4(บ้านทรายทอง) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
102 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกาหลง ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส
103 3096200203 โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
104 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดดารุลนายัด บ้านบือแนนากอ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
105 3096200104 โรงเรียนเทศบาล 4 กำปงตาโก๊ะ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
106 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตืองอ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส
107 3096200201 โรงเรียนเทศบาล 1 (ราษฎรบำรุง) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
108 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลอามาน(ศรีสาคร) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
109 3096200102 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านบาเละฮิเล) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
110 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
111 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุลอามาล (ศรีบรรพต) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส
112 องค์การบริหารส่วนตำบลซากอ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส
113 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาหนัน ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
114 2 โรงเรียน​เทศบาล​4​บ้าน​ทราย​ทอง​ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
115 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
116 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดมัสยิดซีเมนต์ บ้านตะมะยูง ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
117 3096200204 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
118 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตา ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
119 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันคีรี ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส
120 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดาฮง ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส
121 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอะห์มาดียะห์ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
122 ศพด.บ้านไอบาตู ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส
123 3096200102 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านบาเละฮิเล) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
124 โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
125 ศพด.บ้านบางตาวา ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี บางตาวา หนองจิก ปัตตานี
126 ศพด.บ้านเปี๊ยะ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ดาโต๊ะ หนองจิก ปัตตานี
127 เทศบาลตำบลมะกรูด ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี มะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี
128 47347 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบากง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตาลีอายร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
129 อบต.ทรายขาว ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
130 44 โรงเรียนเทศบาล6บ้านบางตาหยาด ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
131 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี
132 อบต ตะบื้ง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
133 3094200201 โรงเรียนเทศบาลบ้านปาตาตีมอ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ละหาร สายบุรี ปัตตานี
134 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดตานีนรสโมสร) ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี อาเนาะรู เมืองปัตตานี ปัตตานี
135 ศพด.บ้านปาแดปาลัส ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ปากู ทุ่งยางแดง ปัตตานี
136 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดกูแบบาเดาะ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี
137 อบต.ดาโต๊ะ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ดาโต๊ะ หนองจิก ปัตตานี
138 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาเลาะ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี
139 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพ่อมิ่งเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี พ่อมิ่ง ปะนาเระ ปัตตานี
140 47347 อบต.ตาลีอายร์ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตาลีอายร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
141 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิปิสกูเละ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี เขาตูม ยะรัง ปัตตานี
142 ศพด.คลองมานิง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี คลองมานิง เมืองปัตตานี ปัตตานี
143 สูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองยอน ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
144 3094604001 อบต ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
145 0 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
146 3094200104 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
147 A.T. CENTER ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
148 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะมิยอ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี กะมิยอ เมืองปัตตานี ปัตตานี
149 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี บางตาวา หนองจิก ปัตตานี
150 องค์การบริหารส่วนตำบลบาารเฮาะ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี บาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
151 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทำนบ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ม่วงเตี้ย แม่ลาน ปัตตานี
152 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางตาวา ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี บางตาวา หนองจิก ปัตตานี
153 47351 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี จะรัง ยะหริ่ง ปัตตานี
154 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี
155 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาสอง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ปุยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี
156 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี แป้น สายบุรี ปัตตานี
157 47351 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี จะรัง ยะหริ่ง ปัตตานี
158 3094200206 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากน้ำ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
159 ศพด.กรือเซะ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี
160 3094200102 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี อาเนาะรู เมืองปัตตานี ปัตตานี
161 3094200301 โรงเรียนเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
162 3 ศูนย์พัฒยาเด็กเล็กตำบลปล่องหอย ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี
163 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนคลองช้าง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี อาเนาะรู เมืองปัตตานี ปัตตานี
164 อบต.ท่าเรือ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี
165 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เกาะเปาะ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี เกาะเปาะ หนองจิก ปัตตานี
166 องค์การบริหารส่วนตำบลบานา ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
167 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองยอน ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
168 อบต ตะบื้ง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
169 ศพด.บ้านศาลาสอง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะดาวา ยะรัง ปัตตานี
170 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรือเซะ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี
171 47340 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาบัน ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สาบัน ยะหริ่ง ปัตตานี
172 47335 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี
173 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางโกระ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี บางโกระ โคกโพธิ์ ปัตตานี
174 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะยิไร ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
175 3094200204 โรงเรียนเทศบาลบ้านอุเมะ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
176 ศพด.กรือเซะ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี
177 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตันหยง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี มะนังยง ยะหริ่ง ปัตตานี
178 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตำบลละหารอำเภอสายบุรี ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ละหาร สายบุรี ปัตตานี
179 ศพด.บ้านตันหยงลุโละ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี
180 ศพด.ประจำมัสยิดตายุลอิสลาม ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี
181 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยะหริ่ง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ยามู ยะหริ่ง ปัตตานี
182 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนคลองช้าง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
183 ศูนย์พัฒยาเด็กเล็กตำบลปล่องหอย ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี
184 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปล่องหอย ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
185 ศพด.บ้านนาค้อใต้ ต.มะกรูด ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี มะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี
186 47344 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี
187 อบต.ทรายขาว ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี
188 44 โรงเรียนเทศบาล 6บ้านบางตาหยาด ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
189 47350 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตันหยงจึงงา ยะหริ่ง ปัตตานี
190 3094100101 โรงเรียนบ้านเขาตูม ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ยะรัง ยะรัง ปัตตานี
191 ศพด.ตันหยงลุโละ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี
192 3094200202 โรงเรียนเทศบาลบ้านกาหยี ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
193 3 ศพด.กรือเซะ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี
194 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตันหยงลุโละ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี
195 อบต.ท่าเรือ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี
196 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาหะรัง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
197 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจือโระ ม.6 อบต.บานา ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
198 สถาบันดนตรีอากาเป้ สตูดิโอ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
199 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล2าเกาะะ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี เกาะจัน มายอ ปัตตานี
200 00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะลาฆอบากง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี
201 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดกูแบบาเดาะ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี
202 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกูแบสีรา ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี กอลำ ยะรัง ปัตตานี
203 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมะรวด ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี
204 องค์การบริหารส่วนตำบลบาานา ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
205 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากน้ำ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
206 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี/สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี
207 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปะนาเระ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
208 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาสอง (อบต.สะดาวา) ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
209 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปูลากาซิง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี กอลำ ยะรัง ปัตตานี
210 47342 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี
211 อบต. ทรายขาว ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี
212 3094200105 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
213 องการบริการส่วนตำบลท่าเรือ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี
214 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนหยี ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ปะโด มายอ ปัตตานี
215 5 อบต.ท่าเรือ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี
216 7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูเกะกุง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
217 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อโอน ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
218 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปล่องหอย ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี
219 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาสอง (อบต.สะดาวา) ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะดาวา ยะรัง ปัตตานี
220 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลปล่องหอย ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี
221 4731 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดสะกำ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะกำ มายอ ปัตตานี
222 47350 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี
223 โรงเรียนบ้านเขาตูม ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี เขาตูม ยะรัง ปัตตานี
224 94140 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปะนาเระ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี
225 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาสอง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
226 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดกูแบบาเดาะ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
227 3094200204 โรงเรียนเทศบาล4บ้านอุเมะ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
228 3094300401 โรงเรียนตัรบียะห์ สังกัดอบต.มะนังดาลำ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี มะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี
229 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชีวิตสดใส บ้านกูวิง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ท่าน้ำ ปะนาเระ ปัตตานี
230 3094200103 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปากน้ำ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
231 3094200301 โรงเรียนเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี พ่อมิ่ง ปะนาเระ ปัตตานี
232 โรงเรียนศาสน์สามัคคี ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
233 2 อบต.บางตาวา ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี บางตาวา หนองจิก ปัตตานี
234 3094100102 โรงเรียนบ้าตะบิงตีงี ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี มายอ มายอ ปัตตานี
235 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อโอน ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
236 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปละโล๊ะ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี มะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี
237 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมนกหมู่ที่ 9 ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
238 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโฉลง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี คลองใหม่ ยะรัง ปัตตานี
239 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากาปันยัง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
240 ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านป่ามะพร้าว ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี
241 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ไทรทอง ไม้แก่น ปัตตานี
242 ท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี แป้น สายบุรี ปัตตานี
243 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจือโระ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
244 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุลอิสลาม ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
245 3094200205 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางตาหยาด ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
246 โรงเรียนเทศบาล๕ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
247 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควนลังงา ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี
248 3094200101 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี จะบังติกอ เมืองปัตตานี ปัตตานี
249 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารนอีบาดะห์บ้านโตะบาลา ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี กะดุนง สายบุรี ปัตตานี
250 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตันหยง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี มะนังยง ยะหริ่ง ปัตตานี
251 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตรัง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตรัง มายอ ปัตตานี
252 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูรุลอิสลาม(กือดาอาเนาะยอ) ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
253 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปล่องหอย ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี
254 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียะ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ดาโต๊ะ หนองจิก ปัตตานี
255 3 ศูนย์พัฒยาเด็กเล็กตำบลปล่องหอย ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
256 อบต ตะบื้ง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี
257 ศพด .บ้านศาลาสอง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สะดาวา ยะรัง ปัตตานี
258 0 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบูดง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ปะโด มายอ ปัตตานี
259 60 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ดารุสลามป่าบอน ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ป่าบอน โคกโพธิ์ ปัตตานี
260 47337 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาตาบูดี ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี
261 3094100102 โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
262 3094200203 โรงเรียนเทศบาลบ้านตะลุบัน ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
263 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านปากน้ำ (พิธานอุทิศ) ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
264 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดตายูลอิสลาม สังกัดเทศบาลตำบลเตราะบอน ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี
265 2 ศพด.บ้านลาเกาะ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี เกาะจัน มายอ ปัตตานี
266 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี
267 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอลำ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี กอลำ ยะรัง ปัตตานี
268 001 เทศบาลตำบลโกตาบารู ท้องถิ่นจังหวัดยะลา โกตาบารู รามัน ยะลา
269 25 อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
270 ศพด.บ้านพงบูโล๊ะ ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
271 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาสา ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
272 3095200104 โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
273 199 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยะหา ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ยะหา ยะหา ยะลา
274 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
275 3095200204 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เบตง เบตง ยะลา
276 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุสสลาม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
277 3095200202 โรงเรียนเทศบาล2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เบตง เบตง ยะลา
278 02 ศพด.ตรีมิตร ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
279 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาสา ท้องถิ่นจังหวัดยะลา พร่อน เมืองยะลา ยะลา
280 3950102 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนห้าแยกกำปงบาโงย ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
281 3095200102 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
282 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาสัง ท้องถิ่นจังหวัดยะลา บันนังสตา บันนังสตา ยะลา
283 1 ศพด.บ้ายตาสา(อบต.พร่อน) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
284 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุลนาอิม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ยะต๊ะ รามัน ยะลา
285 1 ศพดพงบูโล๊ะ ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
286 3095200202 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เบตง เบตง ยะลา
287 3095200104 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
288 อบต.กาลูปัง ท้องถิ่นจังหวัดยะลา กาลูปัง รามัน ยะลา
289 อบต.พร่อน ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
290 3095600601 ศูนย์์์์์์พัฒนาเด็กเล็กจุฬาภรณ์พัฒนา11 ท้องถิ่นจังหวัดยะลา กาบัง กาบัง ยะลา
291 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรดินนุลอิสลาม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา บาโงย รามัน ยะลา
292 062530 องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ท้องถิ่นจังหวัดยะลา บาเจาะ บันนังสตา ยะลา
293 อบต.ยะต๊ะ ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ยะต๊ะ รามัน ยะลา
294 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาหนัน ท้องถิ่นจังหวัดยะลา พร่อน เมืองยะลา ยะลา
295 ศพด.กาสัง ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
296 อบต.กาลูปัง ท้องถิ่นจังหวัดยะลา กาลูปัง รามัน ยะลา
297 3095200105 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
298 3 เทศบาลตำบลโกตาบารู ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
299 02 ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กพงบูโล๊ะ ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
300 3095100101 โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ลำพะยา เมืองยะลา ยะลา
301 3095200205 โรงเรียนเทศบาล 6 (ประชาสันติ์) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ยะรม เบตง ยะลา
302 ศพด.บ้านทุ่งเหรียง ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ยุโป เมืองยะลา ยะลา
303 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาสัง ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา
304 3095200103 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
305 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
306 001 เทศบาลตำบลโกตาบารู ท้องถิ่นจังหวัดยะลา กาลูปัง รามัน ยะลา
307 3095200203 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เบตง เบตง ยะลา
308 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ยะต๊ะ รามัน ยะลา
309 อบต.กาลูปัง ท้องถิ่นจังหวัดยะลา กาลูปัง รามัน ยะลา
310 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุสสลาม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา บือมัง รามัน ยะลา
311 2 อบต.กาลูปัง ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ยะลา เมืองยะลา ยะลา
312 02 ศพด.บ้านตาสา ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
313 3095600601 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุฬาภรณ์พัฒนา11 ท้องถิ่นจังหวัดยะลา กาบัง กาบัง ยะลา
314 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนห้าแยก ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
315 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดนูรดินนุลอิสลาม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา บาโงย รามัน ยะลา
316 3095200101 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
317 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาสัง ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
318 ศูนย์อบรมเด็ก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุลนาอิม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ยะต๊ะ รามัน ยะลา
319 1 ศพดตรีมิตร ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
320 3095200201 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านกาแป๊ะ) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เบตง เบตง ยะลา
321 อบต.กาลูปัง ท้องถิ่นจังหวัดยะลา กาลูปัง รามัน ยะลา
322 3095600601 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุฬาภรณ์พัฒนา11 ท้องถิ่นจังหวัดยะลา กาบัง กาบัง ยะลา
323 32 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุลฮูดา ท้องถิ่นจังหวัดยะลา วังพญา รามัน ยะลา
324 01 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าตาสา ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
325 ศพด.บ้านจาหนัน ท้องถิ่นจังหวัดยะลา พร่อน เมืองยะลา ยะลา
326 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลาดเก่า เทศบาลนครยะลา ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
327 อบต.กาลูปัง ท้องถิ่นจังหวัดยะลา กาลูปัง รามัน ยะลา
328 2 ศพด. บ้านตาสา อบต.พร่อน ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
329 3095200106 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
330 1096010150 โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
331 0 โรีงเรียนบ้านยารอ สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
332 1096010167 โรงเรียนบ้านสาวอ สพป.นราธิวาส เขต 1 สาวอ รือเสาะ นราธิวาส
333 1096010184 โรงเรียนบ้านตะมะยูง สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
334 1096010013 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10 (บ้านใหม่) สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
335 1096010029 โรงเรียนบ้านโคกตีเต สพป.นราธิวาส เขต 1 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
336 240168 ร.ร.ย้านบลูกา สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
337 1096010045 โรงเรียนบ้านยือลอ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส
338 1096010061 โรงเรียนวัดเชิงเขา (แดงอุทิศ) สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
339 โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
340 1096010077 โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส
341 1096010134 โรงเรียนบ้านบาโงปะแต สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส
342 1096010020 โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
343 1096010036 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป.นราธิวาส เขต 1 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
344 1096010052 โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส
345 1096010188 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
346 1096010068 โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส
347 1096010084 โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ สพป.นราธิวาส เขต 1 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส
348 1096010141 โรงเรียนบ้านบาตง สพป.นราธิวาส เขต 1 บาตง รือเสาะ นราธิวาส
349 1096010157 โรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ สพป.นราธิวาส เขต 1 สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส
350 1096010174 โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์ สพป.นราธิวาส เขต 1 กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส
351 1096010003 โรงเรียนบ้านไร่พญา สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
352 1096010165 โรงเรียนบ้านละหาน สพป.นราธิวาส เขต 1 สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส
353 1096010182 โรงเรียนบ้านกลูบี สพป.นราธิวาส เขต 1 ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส
354 โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
355 1096010011 โรงเรียนบ้านเขาตันหยง (มิตรภาพที่ 153) สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
356 1096010134 โรงเรียนบ้านบาโงปะเเต สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส
357 1096010027 โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง สพป.นราธิวาส เขต 1 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
358 96010075 โรงเรียน​บ้าน​ตะ​โละ​มี​ญอ​ สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส
359 1096010043 โรงเรียนบ้านยะลูตง (ประชุมวิทยาสาร) สพป.นราธิวาส เขต 1 กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส
360 1096010059 โรงเรียนบ้านบือแนปีแย สพป.นราธิวาส เขต 1 ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
361 1096010075 โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส
362 1096010091 โรงเรียนบ้านลูโบะดาโต๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส
363 1096010148 โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
364 1096010050 โรงเรียนบ้านดูกู สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
365 1096010159 โรงเรียนบ้านกูยิ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส
366 1096010066 โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส
367 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
368 1096010082 โรงเรียนบ้านกาบุ๊ สพป.นราธิวาส เขต 1 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส
369 1096010139 โรงเรียนประชาพัฒนา สพป.นราธิวาส เขต 1 บาตง รือเสาะ นราธิวาส
370 1096010155 โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 1 เรียง รือเสาะ นราธิวาส
371 1096010172 โรงเรียนบ้านดือแยหะยี สพป.นราธิวาส เขต 1 สุวารี รือเสาะ นราธิวาส
372 1096010190 โรงเรียนบ้านปาหนัน สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
373 3096200101 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
374 1096010001 โรงเรียนวัดกำแพง สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
375 โรงเรียนบ้านคลอกาเว สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
376 1096010018 โรงเรียนบ้านโคกพยอม สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
377 1096010034 โรงเรียนบ้านโคกแมแน สพป.นราธิวาส เขต 1 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
378 1096010009 โรงเรียนบ้านค่าย สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
379 7296070002 โรงเรียนตชด.บ้านละโอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส
380 1096010025 โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง สพป.นราธิวาส เขต 1 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
381 โรงเรียรบ้านคอลอกาเว สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
382 1096010041 โรงเรียนบ้านปลักปลา สพป.นราธิวาส เขต 1 โฆษิต เมืองนราธิวาส นราธิวาส
383 1096010057 โรงเรียนบ้านอีโยะ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส
384 1096010073 โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ สพป.นราธิวาส เขต 1 จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส
385 1096010089 โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส
386 1096010146 โรงเรียนบ้านบากง สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
387 1096010163 โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง สพป.นราธิวาส เขต 1 สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส
388 1096010180 โรงเรียนบ้านดาฮง สพป.นราธิวาส เขต 1 เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส
389 1096010064 โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
390 วิทยาลัย​เทคนิค​นราธิวาส​ สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
391 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
392 1096010080 โรงเรียนบ้านกูเล็ง สพป.นราธิวาส เขต 1 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส
393 240174 โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
394 1096010137 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส
395 1096010153 โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
396 1096010170 โรงเรียนบ้านตายา สพป.นราธิวาส เขต 1 สุวารี รือเสาะ นราธิวาส
397 1096010187 โรงเรียนบ้านบือแนนากอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
398 1096010016 โรงเรียนวัดพนาสณฑ์ สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
399 1096010032 โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ สพป.นราธิวาส เขต 1 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
400 1096010048 โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501) สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
401 3096200106 โรงเรียนเทศบาล 6 (ถนนโคกเคียน) สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
402 1096010007 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
403 1096010023 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
404 รร.บ้านยือลาแป สพป.นราธิวาส เขต 1 สุวารี รือเสาะ นราธิวาส
405 1096010039 โรงเรียนบ้านรามา สพป.นราธิวาส เขต 1 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
406 1096010055 โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
407 96010088 โรงเรียนบ้านลุโบะบายะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส
408 1096010071 โรงเรียนบ้านแยะ สพป.นราธิวาส เขต 1 จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส
409 1096010087 โรงเรียนบ้านกูแว สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส
410 1096010144 โรงเรียนบ้านรือเสาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
411 96010010 โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
412 1096010178 โรงเรียนบ้านตามุง สพป.นราธิวาส เขต 1 เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส
413 1096010135 โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส
414 1096010151 โรงเรียนบ้านกาโดะ สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
415 1096010168 โรงเรียนบ้านจือแร สพป.นราธิวาส เขต 1 สาวอ รือเสาะ นราธิวาส
416 1096010185 โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
417 1096010014 โรงเรียนบ้านโคกสยา สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
418 1096010030 โรงเรียนบ้านโคกสุมุ สพป.นราธิวาส เขต 1 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
419 โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
420 240168 ร.ร.บ้านบลูกา สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
421 1096010046 โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
422 96010187 สพป.นราธิวาส เขต1 สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
423 1096010062 โรงเรียนบ้านมะยูง สพป.นราธิวาส เขต 1 ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
424 1096010078 โรงเรียนบ้านกูยิ สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส
425 96010032 โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
426 1096010021 โรงเรียนบ้านทอน สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
427 1096010037 โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา สพป.นราธิวาส เขต 1 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
428 1096010053 โรงเรียนบ้านคลอแระ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส
429 1096010069 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
430 1096010085 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป.นราธิวาส เขต 1 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส
431 1096010142 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
432 1096010158 โรงเรียนบ้านอีนอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส
433 1096010176 โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ สพป.นราธิวาส เขต 1 กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส
434 1096010004 โรงเรียนบ้านกาแนะ สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
435 1096010166 โรงเรียนบ้านดือแย สพป.นราธิวาส เขต 1 สาวอ รือเสาะ นราธิวาส
436 1096010183 โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส
437 1096010012 โรงเรียนบ้านหัวเขา สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
438 1096010028 โรงเรียนบ้านยารอ สพป.นราธิวาส เขต 1 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
439 96010075 โรงเรียน​บ้าน​ตะ​โละ​มี​ญอ​ สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส
440 1096010044 โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี สพป.นราธิวาส เขต 1 กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส
441 1096010060 โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
442 1096010076 โรงเรียนบ้านบูเกะบากง สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส
443 1096010092 โรงเรียนบ้านกาแร สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส
444 1096010149 โรงเรียนบ้านบลูกา สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
445 1096010035 โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
446 1096010051 โรงเรียนบ้านบือเระ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส
447 1096010175 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ สพป.นราธิวาส เขต 1 กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส
448 1096240193 โรงเรียนบ้านยือลาเเป สพป.นราธิวาส เขต 1 สุวารี รือเสาะ นราธิวาส
449 รร.บ้านสุไหงบาลา สพป.นราธิวาส เขต 1 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
450 1096010067 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส
451 วิทยาลัย​เทคนราธิวาส​ สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
452 1096010083 โรงเรียนบ้านกาเด็ง สพป.นราธิวาส เขต 1 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส
453 1096010156 โรงเรียนบ้านซือเลาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 เรียง รือเสาะ นราธิวาส
454 1096010173 โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ สพป.นราธิวาส เขต 1 สุวารี รือเสาะ นราธิวาส
455 1096010191 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
456 โรงเรียนบ้านกูยิ สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
457 1096010002 โรงเรียนบ้านยาบี สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
458 1096010019 โรงเรียนบ้านบือราเปะ สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
459 1096010181 โรงเรียนบ้านสาคร สพป.นราธิวาส เขต 1 ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส
460 1096010010 โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
461 1096010026 โรงเรียนบ้านจืองา สพป.นราธิวาส เขต 1 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
462 1096010042 โรงเรียนวัดลําภู สพป.นราธิวาส เขต 1 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
463 1096010058 โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส
464 1096010074 โรงเรียนบ้านจอเบาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส
465 96010181 โรงเรียนบ้านสาคร สพป.นราธิวาส เขต 1 ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส
466 1096010090 โรงเรียนบ้านกําปงปีแซ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส
467 1096010147 โรงเรียนบ้านนาโอน สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
468 1096010164 โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ สพป.นราธิวาส เขต 1 เรียง รือเสาะ นราธิวาส
469 1096010065 โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส
470 1096010081 โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส
471 1096010138 โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล สพป.นราธิวาส เขต 1 บาตง รือเสาะ นราธิวาส
472 1096010154 โรงเรียนบ้านสะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 1 เรียง รือเสาะ นราธิวาส
473 1096010171 โรงเรียนบ้านยือลาแป สพป.นราธิวาส เขต 1 สุวารี รือเสาะ นราธิวาส
474 1096010189 โรงเรียนบ้านไอร์แยง สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
475 1096010017 โรงเรียนบ้านโคกเคียน สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
476 1096010033 โรงเรียนบ้านจูดแดง สพป.นราธิวาส เขต 1 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
477 1096010049 โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
478 1096010008 โรงเรียนบ้านบางมะนาว สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
479 7296074407 โรงเรียน ตชด.บ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13 สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส
480 1096010024 โรงเรียนเมืองนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
481 โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล สพป.นราธิวาส เขต 1 ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส
482 1096010040 โรงเรียนบ้านทําเนียบ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
483 1096010056 โรงเรียนบ้านกะลูแป สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส
484 96010046 โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
485 1096010072 โรงเรียนบ้านนากอ (มะดากะอุทิศ) สพป.นราธิวาส เขต 1 จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส
486 1096010088 โรงเรียนบ้านลูโบะบายะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส
487 1096010145 โรงเรียนบ้านยาแลเบาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
488 1096010162 โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส
489 1096010179 โรงเรียนสว่างวัฒนา สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
490 1096010079 โรงเรียนบ้านยี่งอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส
491 240174 โรงเรียนบ้านบูกิ๊จยือแร สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
492 1096010136 โรงเรียนบ้านสวนพลู สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส
493 1096010152 โรงเรียนบ้านลาเมาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
494 โรวเรียนบ้านดาฮง สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
495 1096010169 โรงเรียนบ้านมือและห์ สพป.นราธิวาส เขต 1 สาวอ รือเสาะ นราธิวาส
496 1096010186 โรงเรียนบ้านตอหลัง สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
497 1096010015 โรงเรียนบ้านเปล สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
498 1096010031 โรงเรียนบ้านแคนา สพป.นราธิวาส เขต 1 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
499 1096010047 โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
500 1096010063 โรงเรียนบ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66 สพป.นราธิวาส เขต 1 ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
501 96010091 โรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส
502 1096010006 โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
503 1096010022 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
504 1096010038 โรงเรียนวัดโคกโก สพป.นราธิวาส เขต 1 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
505 1096010054 โรงเรียนบ้านตันหยง สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส
506 1096010070 โรงเรียนบ้านต้นตาล สพป.นราธิวาส เขต 1 จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส
507 1096010086 โรงเรียนบ้านปูตะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส
508 1096010143 โรงเรียนบ้านนาดา สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
509 1096010160 โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส
510 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
511 1096010177 โรงเรียนบ้านลาเวง สพป.นราธิวาส เขต 1 เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส
512 3096200105 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
513 1096020003 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง สพป.นราธิวาส เขต 2 เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส
514 1096020021 โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ สพป.นราธิวาส เขต 2 พร่อน ตากใบ นราธิวาส
515 1096020040 โรงเรียนบ้านบางขุด สพป.นราธิวาส เขต 2 ฆอเลาะ แว้ง นราธิวาส
516 1096020077 โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 สพป.นราธิวาส เขต 2 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
517 1096020056 โรงเรียนบ้านแว้ง สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง แว้ง นราธิวาส
518 1096020093 โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง สพป.นราธิวาส เขต 2 กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
519 1096020105 โรงเรียนบ้านกูวา สพป.นราธิวาส เขต 2 ริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส
520 1096020114 โรงเรียนบ้านบาโงมาแย สพป.นราธิวาส เขต 2 สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
521 1096240064 โรงเรียนวัดเกาะสวาด สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
522 1096020047 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 สพป.นราธิวาส เขต 2 ฆอเลาะ แว้ง นราธิวาส
523 1096020084 โรงเรียนบ้านมูโนะ สพป.นราธิวาส เขต 2 มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
524 1096020063 โรงเรียนรักไทย สพป.นราธิวาส เขต 2 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส
525 1096020101 โรงเรียนบ้านปอเนาะ สพป.นราธิวาส เขต 2 ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
526 96020024 โรงเรียนบ้านโคกยามู สพป.นราธิวาส เขต 2 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
527 1096022003 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2 โละจูด แว้ง นราธิวาส
528 1096020011 โรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป.นราธิวาส เขต 2 เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
529 1096020029 โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง สพป.นราธิวาส เขต 2 ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส
530 1096020001 โรงเรียนบ้านปูยู สพป.นราธิวาส เขต 2 เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส
531 1096020019 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง สพป.นราธิวาส เขต 2 พร่อน ตากใบ นราธิวาส
532 1096020038 โรงเรียนบ้านตอออ สพป.นราธิวาส เขต 2 กายูคละ แว้ง นราธิวาส
533 1096020075 โรงเรียนนิคมพัฒนา9 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
534 1096020054 โรงเรียนบ้านกรือซอ สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง แว้ง นราธิวาส
535 1096020091 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) สพป.นราธิวาส เขต 2 กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
536 1096020070 โรงเรียนบ้านร่วมใจ สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่มไทร สุคิริน นราธิวาส
537 1096020110 โรงเรียนบ้านไม้แก่น สพป.นราธิวาส เขต 2 สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
538 โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
539 1096020061 โรงเรียนนิคมพัฒนา2 สพป.นราธิวาส เขต 2 เกียร์ สุคิริน นราธิวาส
540 1096020099 โรงเรียนอิสลามบํารุง สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
541 สพป.นราธิวาส เขต2 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
542 1096020119 โรงเรียนราชภักดี สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
543 1096020009 โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร) สพป.นราธิวาส เขต 2 เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
544 1096020026 โรงเรียนวัดเกาะสวาด สพป.นราธิวาส เขต 2 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
545 1096020045 โรงเรียนบ้านยะหอ สพป.นราธิวาส เขต 2 แม่ดง แว้ง นราธิวาส
546 1096020082 โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ สพป.นราธิวาส เขต 2 ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
547 96020065 โรงเรียนสุคิริน สพป.นราธิวาส เขต 2 ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
548 1096020016 โรงเรียนบ้านบางขุนทอง สพป.นราธิวาส เขต 2 บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
549 1096020036 โรงเรียนบ้านไม้ฝาด สพป.นราธิวาส เขต 2 กายูคละ แว้ง นราธิวาส
550 1096020073 โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
551 1096020052 โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง แว้ง นราธิวาส
552 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
553 1096020089 โรงเรียนบ้านกาวะ สพป.นราธิวาส เขต 2 กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
554 1096020068 โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่มไทร สุคิริน นราธิวาส
555 96020091 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา89(บ้านโคกสยา)​ สพป.นราธิวาส เขต 2 กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
556 1096020111 โรงเรียนบ้านกลูบี สพป.นราธิวาส เขต 2 สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
557 1096020108 โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 2 ริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส
558 1096020117 โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
559 1096020006 โรงเรียนบ้านสะหริ่ง สพป.นราธิวาส เขต 2 โฆษิต ตากใบ นราธิวาส
560 1096020024 โรงเรียนบ้านโคกกระดูกหมู สพป.นราธิวาส เขต 2 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
561 1096020043 โรงเรียนบ้านแม่ดง สพป.นราธิวาส เขต 2 แม่ดง แว้ง นราธิวาส
562 1096020080 โรงเรียนบ้านมือบา สพป.นราธิวาส เขต 2 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
563 1096020059 โรงเรียนเพลินพิศ สพป.นราธิวาส เขต 2 เอราวัณ แว้ง นราธิวาส
564 1096020097 โรงเรียนบ้านโผลง สพป.นราธิวาส เขต 2 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส
565 1096020014 โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม สพป.นราธิวาส เขต 2 นานาค ตากใบ นราธิวาส
566 1096020032 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ สพป.นราธิวาส เขต 2 ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส
567 1096020071 โรงเรียนนิคมพัฒนา5 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
568 1096020050 โรงเรียนเทพประทาน (บ้านเจ๊ะเด็ง) สพป.นราธิวาส เขต 2 โละจูด แว้ง นราธิวาส
569 1096020087 โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 2 มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
570 1096020066 โรงเรียนนิคมพัฒนา 4 สพป.นราธิวาส เขต 2 มาโมง สุคิริน นราธิวาส
571 7 สาลือมอ สพป.นราธิวาส เขต 2 เอราวัณ แว้ง นราธิวาส
572 1096020034 โรงเรียนบ้านบาโง สพป.นราธิวาส เขต 2 กายูคละ แว้ง นราธิวาส
573 1096020106 โรงเรียนบ้านดอเฮะ สพป.นราธิวาส เขต 2 ริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส
574 โรงเรียนบ้านกูวา สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง แว้ง นราธิวาส
575 240240 โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
576 1096020004 โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน สพป.นราธิวาส เขต 2 เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส
577 1096020022 โรงเรียนบ้านกูบู สพป.นราธิวาส เขต 2 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
578 1096020041 โรงเรียนบ้านตําเสาพัฒนา สพป.นราธิวาส เขต 2 ฆอเลาะ แว้ง นราธิวาส
579 1096020078 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา สพป.นราธิวาส เขต 2 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
580 1096020057 โรงเรียนบ้านแอแว สพป.นราธิวาส เขต 2 เอราวัณ แว้ง นราธิวาส
581 1096020094 โรงเรียนบ้านไอบาตู สพป.นราธิวาส เขต 2 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส
582 1096020115 โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
583 1096020030 โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ สพป.นราธิวาส เขต 2 เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
584 โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง แว้ง นราธิวาส
585 1096020048 โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 2 โละจูด แว้ง นราธิวาส
586 1096020085 โรงเรียนบ้านปาดังยอ สพป.นราธิวาส เขต 2 มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
587 1096020064 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป.นราธิวาส เขต 2 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส
588 1096020008 โรงเรียนบ้านปลักปลา สพป.นราธิวาส เขต 2 โฆษิต ตากใบ นราธิวาส
589 1096020103 โรงเรียนบ้านโคกตา สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
590 96020046 โรงเรียนบ้านบูเกะตา สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง แว้ง นราธิวาส
591 1096020012 โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 2 นานาค ตากใบ นราธิวาส
592 1096020002 โรงเรียนบ้านศรีพงัน สพป.นราธิวาส เขต 2 เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส
593 1096020020 โรงเรียนวัดพระพุทธ สพป.นราธิวาส เขต 2 บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
594 1096020039 โรงเรียนบ้านจะมาแกะ สพป.นราธิวาส เขต 2 ฆอเลาะ แว้ง นราธิวาส
595 1096020076 โรงเรียนบ้านซรายอ สพป.นราธิวาส เขต 2 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
596 1096020055 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง แว้ง นราธิวาส
597 1096020092 โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ สพป.นราธิวาส เขต 2 กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
598 1096020113 โรงเรียนบ้านบอเกาะ สพป.นราธิวาส เขต 2 สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
599 1096020046 โรงเรียนบ้านบูเกะตา สพป.นราธิวาส เขต 2 โละจูด แว้ง นราธิวาส
600 1096020083 โรงเรียนบ้านกูแบอีแก สพป.นราธิวาส เขต 2 ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
601 1096020062 โรงเรียนบ้านน้ำใส สพป.นราธิวาส เขต 2 เกียร์ สุคิริน นราธิวาส
602 1096020100 โรงเรียนบ้านปะลุรู สพป.นราธิวาส เขต 2 ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
603 1096020120 โรงเรียนวัดประชุมชลธารา สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
604 1096020010 โรงเรียนบ้านตาบา สพป.นราธิวาส เขต 2 เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
605 1096020027 โรงเรียนวัดทรายขาว สพป.นราธิวาส เขต 2 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
606 1096020018 โรงเรียนวัดฉัททันต์สนาน สพป.นราธิวาส เขต 2 บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
607 1096020037 โรงเรียนบ้านศาลาอูมา สพป.นราธิวาส เขต 2 กายูคละ แว้ง นราธิวาส
608 1096020074 โรงเรียนนิคมพัฒนา7 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
609 1096020053 โรงเรียนบ้านกูวา สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง แว้ง นราธิวาส
610 1096020090 โรงเรียนบ้านสายะ สพป.นราธิวาส เขต 2 กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
611 1096020069 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่มไทร สุคิริน นราธิวาส
612 67 มารีแย สพป.นราธิวาส เขต 2 บ้านนอก ปะนาเระ ปัตตานี
613 1096020112 โรงเรียนบ้านจือแร สพป.นราธิวาส เขต 2 สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
614 1096020109 โรงเรียนบ้านสากอ สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
615 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง แว้ง นราธิวาส
616 1096020118 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
617 1096020007 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 สพป.นราธิวาส เขต 2 โฆษิต ตากใบ นราธิวาส
618 1096020025 โรงเรียนบ้านไพรวัน สพป.นราธิวาส เขต 2 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
619 1096020044 โรงเรียนบ้านตอแล สพป.นราธิวาส เขต 2 แม่ดง แว้ง นราธิวาส
620 1096020081 โรงเรียนบ้านลาแล สพป.นราธิวาส เขต 2 ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
621 1096020060 โรงเรียนบ้านแขยง สพป.นราธิวาส เขต 2 เอราวัณ แว้ง นราธิวาส
622 1096240309 โรงเรียนนิคมพัฒนา 9 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
623 1096020098 โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง สพป.นราธิวาส เขต 2 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส
624 1096020015 โรงเรียนบ้านโคกงู สพป.นราธิวาส เขต 2 บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
625 1096020033 โรงเรียนบ้านสามแยก สพป.นราธิวาส เขต 2 กายูคละ แว้ง นราธิวาส
626 1096020072 โรงเรียนนิคมพัฒนา6 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
627 1096020051 โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง สพป.นราธิวาส เขต 2 โละจูด แว้ง นราธิวาส
628 1096020088 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
629 1096020067 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 สพป.นราธิวาส เขต 2 มาโมง สุคิริน นราธิวาส
630 1096020102 โรงเรียนบ้านละหาน สพป.นราธิวาส เขต 2 ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
631 1096020107 โรงเรียนบ้านบาโงกือเต สพป.นราธิวาส เขต 2 ริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส
632 1096020005 โรงเรียนบ้านปะลุกา สพป.นราธิวาส เขต 2 โฆษิต ตากใบ นราธิวาส
633 1096020023 โรงเรียนบ้านสะปอม สพป.นราธิวาส เขต 2 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
634 1096020042 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง สพป.นราธิวาส เขต 2 แม่ดง แว้ง นราธิวาส
635 1096020079 โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา สพป.นราธิวาส เขต 2 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
636 1096020058 โรงเรียนบ้านตือมายู สพป.นราธิวาส เขต 2 เอราวัณ แว้ง นราธิวาส
637 1096020095 โรงเรียนบ้านบือราแง สพป.นราธิวาส เขต 2 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส
638 1096020116 โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
639 1096020013 โรงเรียนบ้านปะดะดอ สพป.นราธิวาส เขต 2 เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
640 1096020031 โรงเรียนบ้านคลองตัน สพป.นราธิวาส เขต 2 ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส
641 96020078 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามส สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
642 1096020049 โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ สพป.นราธิวาส เขต 2 โละจูด แว้ง นราธิวาส
643 1096020086 โรงเรียนบ้านลูโบะลือซง สพป.นราธิวาส เขต 2 ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
644 1096020065 โรงเรียนสุคิริน สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
645 1096020028 โรงเรียนบ้านตอหลัง สพป.นราธิวาส เขต 2 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
646 1096020104 โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ สพป.นราธิวาส เขต 2 ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
647 โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่172 สพป.นราธิวาส เขต 2 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
648 1096010122 โรงเรียนบ้านบละแต สพป.นราธิวาส เขต 3 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
649 1096020125 โรงเรียนบ้านไอกรอส สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
650 1096020141 โรงเรียนบ้านโคก สพป.นราธิวาส เขต 3 จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส
651 96020149 โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมงมิตรภาพที128 สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
652 1096010106 โรงเรียนบ้านบอนังกือเปาะ สพป.นราธิวาส เขต 3 บองอ ระแงะ นราธิวาส
653 1096010097 โรงเรียนบ้านสะโล สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
654 1096010113 โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส
655 1096010129 โรงเรียนบ้านบระเอ็ง สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
656 1096020132 โรงเรียนบ้านรือเปาะ สพป.นราธิวาส เขต 3 *ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส
657 96020146 โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ สพป.นราธิวาส เขต 3 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส
658 1096020148 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ สพป.นราธิวาส เขต 3 *บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส
659 1096020123 โรงเรียนบ้านละหาร สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
660 1096020139 โรงเรียนบ้านยานิง สพป.นราธิวาส เขต 3 จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส
661 1096020123 โรงเรียนบ้านละหาน สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
662 1096010104 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
663 1096010120 โรงเรียนบ้านปาเซ สพป.นราธิวาส เขต 3 บองอ ระแงะ นราธิวาส
664 96020121 บ้านจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
665 96010112 โรงเรียนบ้านไอปาเซ สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส
666 1096010094 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป.นราธิวาส เขต 3 กาลิซา ระแงะ นราธิวาส
667 1096010111 โรงเรียนบ้านแกแม สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
668 1096010127 โรงเรียนบ้านตราแดะ สพป.นราธิวาส เขต 3 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
669 1096020130 โรงเรียนบ้านไอร์โซ สพป.นราธิวาส เขต 3 ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส
670 1096020146 โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ สพป.นราธิวาส เขต 3 *บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส
671 1096020153 โรงเรียนราชประสงค์ สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส
672 1096010102 โรงเรียนบ้านทํานบ สพป.นราธิวาส เขต 3 เฉลิม ระแงะ นราธิวาส
673 1096010118 โรงเรียนบ้านสาเมาะ สพป.นราธิวาส เขต 3 บองอ ระแงะ นราธิวาส
674 1096020121 โรงเรียนบ้านจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
675 1096020137 โรงเรียนบ้านริแง สพป.นราธิวาส เขต 3 ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส
676 1096010109 โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส
677 1096010125 โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป.นราธิวาส เขต 3 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
678 1096020128 โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง สพป.นราธิวาส เขต 3 ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส
679 1096020144 โรงเรียนบ้านบูกิต สพป.นราธิวาส เขต 3 *บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส
680 โรงเรียนบ้านบาโงสะโต สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
681 1096010100 โรงเรียนบ้านสิโป สพป.นราธิวาส เขต 3 เฉลิม ระแงะ นราธิวาส
682 1096010116 โรงเรียนบ้านบองอ สพป.นราธิวาส เขต 3 บองอ ระแงะ นราธิวาส
683 1096010132 โรงเรียนบ้านบาโงระนะ สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
684 1096020135 โรงเรียนบ้านแมะแซ สพป.นราธิวาส เขต 3 *ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส
685 1096020151 โรงเรียนบ้านจูโวะ สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส
686 1096010107 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
687 1096010123 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู สพป.นราธิวาส เขต 3 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
688 1096020126 โรงเรียนบ้านยะออ สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
689 1096020142 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง สพป.นราธิวาส เขต 3 จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส
690 1096010098 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ สพป.นราธิวาส เขต 3 เฉลิม ระแงะ นราธิวาส
691 1096010114 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส
692 1096010130 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
693 1096020133 โรงเรียนบ้านกาแย สพป.นราธิวาส เขต 3 *ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส
694 96020147 โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ สพป.นราธิวาส เขต 3 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส
695 1096020149 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 สพป.นราธิวาส เขต 3 *บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส
696 1096010121 โรงเรียนประชาบํารุง สพป.นราธิวาส เขต 3 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
697 1096020124 โรงเรียนบ้านปารี สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
698 1096020140 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3 จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส
699 96020149 โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมงมิตรภาพที128 สพป.นราธิวาส เขต 3 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส
700 1096010105 โรงเรียนบ้านวัดร่อน สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
701 1096010095 โรงเรียนบ้านฮูลู สพป.นราธิวาส เขต 3 กาลิซา ระแงะ นราธิวาส
702 1096010112 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส
703 1096010128 โรงเรียนไอยรานุสรณ์ สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
704 1096020131 โรงเรียนบ้านน้ำหอม สพป.นราธิวาส เขต 3 *ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส
705 1096020147 โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ สพป.นราธิวาส เขต 3 *บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส
706 1096020138 โรงเรียนผดุงมาตร สพป.นราธิวาส เขต 3 ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส
707 1096020154 โรงเรียนบ้านตาโงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส
708 96020127 โรงเรียนบ้านน้ำวน​ สพป.นราธิวาส เขต 3 ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส
709 96020126 โรงเรียนบ้านยะออ สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
710 1096010103 โรงเรียนอนุบาลระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
711 1096010119 โรงเรียนบ้านลาไม สพป.นราธิวาส เขต 3 บองอ ระแงะ นราธิวาส
712 1096020122 โรงเรียนบ้านตือกอ สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
713 1096010093 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป.นราธิวาส เขต 3 กาลิซา ระแงะ นราธิวาส
714 1096010110 โรงเรียนบ้านตะโละ ระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
715 1096010126 โรงเรียนบ้านบาโงสะโต สพป.นราธิวาส เขต 3 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
716 1096020129 โรงเรียนร่วมจิตประชา สพป.นราธิวาส เขต 3 ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส
717 1096020145 โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ สพป.นราธิวาส เขต 3 *บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส
718 1096010096 โรงเรียนบ้านกาเด็ง สพป.นราธิวาส เขต 3 กาลิซา ระแงะ นราธิวาส
719 1096020152 โรงเรียนราชพัฒนา สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส
720 1096010101 โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ สพป.นราธิวาส เขต 3 เฉลิม ระแงะ นราธิวาส
721 1096010117 โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ สพป.นราธิวาส เขต 3 บองอ ระแงะ นราธิวาส
722 1096010133 โรงเรียนบ้านนิบง สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
723 1096020136 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต สพป.นราธิวาส เขต 3 ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส
724 1096010108 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
725 1096010124 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก สพป.นราธิวาส เขต 3 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
726 1096020127 โรงเรียนบ้านน้ำวน สพป.นราธิวาส เขต 3 ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส
727 1096020143 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ สพป.นราธิวาส เขต 3 จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส
728 2000400529 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
729 1096010099 โรงเรียนบ้านบาโง สพป.นราธิวาส เขต 3 เฉลิม ระแงะ นราธิวาส
730 1096010115 โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา สพป.นราธิวาส เขต 3 บองอ ระแงะ นราธิวาส
731 1096010131 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
732 1096020134 โรงเรียนบ้านดุซงยอ สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
733 1096020150 โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส
734 1094300190 โรงเรียนบ้านตะโละ สพป.ปัตตานี เขต 1 ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี
735 94020078 รร.บ้านค่าย สพป.ปัตตานี เขต 1 ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี
736 94010113 โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ สพป.ปัตตานี เขต 1 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
737 1094010011 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย สพป.ปัตตานี เขต 1 บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
738 1094010027 โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ สพป.ปัตตานี เขต 1 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
739 1094010046 โรงเรียนบ้านปุลามาวอ สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านนอก ปะนาเระ ปัตตานี
740 1094020056 โรงเรียนบ้านปากบางตาวา สพป.ปัตตานี เขต 1 บางตาวา หนองจิก ปัตตานี
741 1094010108 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา สพป.ปัตตานี เขต 1 ตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
742 1094020072 โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด สพป.ปัตตานี เขต 1 ตุยง หนองจิก ปัตตานี
743 1094010126 โรงเรียนบ้านตาหมน สพป.ปัตตานี เขต 1 ปิยามุมัง ยะหริ่ง ปัตตานี
744 โรงเรียนบ้านกูวิง สพป.ปัตตานี เขต 1 บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
745 โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด สพป.ปัตตานี เขต 1 ปุยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี
746 1094020044 โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง สพป.ปัตตานี เขต 1 คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี
747 1094010036 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี
748 1094010055 โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง สพป.ปัตตานี เขต 1 พ่อมิ่ง ปะนาเระ ปัตตานี
749 1094020063 โรงเรียนวัดสุวรรณากร สพป.ปัตตานี เขต 1 บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี
750 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ สพป.ปัตตานี เขต 1 สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
751 1094010116 โรงเรียนบ้านฝาง สพป.ปัตตานี เขต 1 ตาแกะ ยะหริ่ง ปัตตานี
752 โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป.ปัตตานี เขต 1 สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
753 1094020084 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป.ปัตตานี เขต 1 ลิปะสะโง หนองจิก ปัตตานี
754 1094010134 โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน สพป.ปัตตานี เขต 1 สาบัน ยะหริ่ง ปัตตานี
755 20 โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด สพป.ปัตตานี เขต 1 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
756 1094010128 โรงเรียนบ้านตันหยง สพป.ปัตตานี เขต 1 มะนังยง ยะหริ่ง ปัตตานี
757 โรงเรีบนบ้านยาบี สพป.ปัตตานี เขต 1 ยาบี หนองจิก ปัตตานี
758 โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ สพป.ปัตตานี เขต 1 สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
759 สำนักงานส่งเสริมการศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1 บาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
760 1094010002 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ สพป.ปัตตานี เขต 1 กะมิยอ เมืองปัตตานี ปัตตานี
761 94010129 โรงเรียนบ้านดาลอ สพป.ปัตตานี เขต 1 สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
762 1094010018 โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
763 1094010009 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
764 1094010025 โรงเรียนบ้านรูสะมิแล สพป.ปัตตานี เขต 1 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
765 1094010044 โรงเรียนบ้านกลาง สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี
766 1094020054 โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง สพป.ปัตตานี เขต 1 ตุยง หนองจิก ปัตตานี
767 1094010106 โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี สพป.ปัตตานี เขต 1 ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี
768 1094020070 โรงเรียนบ้านดอนนา สพป.ปัตตานี เขต 1 บางเขา หนองจิก ปัตตานี
769 94010108 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา สพป.ปัตตานี เขต 1 ตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
770 1094010124 โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต สพป.ปัตตานี เขต 1 บาโลย ยะหริ่ง ปัตตานี
771 โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด สพป.ปัตตานี เขต 1 ปุยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี
772 1094013002 โรงเรียนพระราชดำริ "ศูนย์ครูใต้" จังหวัดปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี
773 94010138 โรงเรียนบ้านบูดี สพป.ปัตตานี เขต 1 แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี
774 77 รร.บ้านมะปริง สพป.ปัตตานี เขต 1 จะรัง ยะหริ่ง ปัตตานี
775 สพป.ปน.1 สพป.ปัตตานี เขต 1 สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
776 1094010114 โรงเรียนบ้านตือระ สพป.ปัตตานี เขต 1 ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี
777 1094020080 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป.ปัตตานี เขต 1 ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี
778 1094010132 โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม สพป.ปัตตานี เขต 1 ราตาปันยัง ยะหริ่ง ปัตตานี
779 94010014 โรงเรียนบ้านปาเระ สพป.ปัตตานี เขต 1 บาราโหม เมืองปัตตานี ปัตตานี
780 โรงเรีบนบ้านยาบี สพป.ปัตตานี เขต 1 ยาบี หนองจิก ปัตตานี
781 โรงเรียนบ้านปากบางตาวา สพป.ปัตตานี เขต 1 ตุยง หนองจิก ปัตตานี
782 94940002 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
783 1094010016 โรงเรียนบ้านลดา สพป.ปัตตานี เขต 1 บาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
784 1094010033 โรงเรียนบ้านราวอ สพป.ปัตตานี เขต 1 ควน ปะนาเระ ปัตตานี
785 1094010053 โรงเรียนบ้านปะนาเระ(รัฐอุทิศ) สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี
786 1094020061 โรงเรียนบ้านท่ากำชำ สพป.ปัตตานี เขต 1 ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี
787 1094010007 โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ สพป.ปัตตานี เขต 1 ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี
788 94010026 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
789 1094010023 โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด สพป.ปัตตานี เขต 1 ปุยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี
790 1094010042 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี
791 1094020052 โรงเรียนบ้านโคกหมัก สพป.ปัตตานี เขต 1 คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี
792 1094010104 โรงเรียนบ้านดูซงปาแย สพป.ปัตตานี เขต 1 ตอหลัง ยะหริ่ง ปัตตานี
793 1094020068 โรงเรียนบ้านควนคูหา สพป.ปัตตานี เขต 1 บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี
794 1094010122 โรงเรียนบ้านบือเจาะ สพป.ปัตตานี เขต 1 บางปู ยะหริ่ง ปัตตานี
795 300260 โรงเรียนบ้านควนดิน สพป.ปัตตานี เขต 1 สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
796 1094010139 โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล สพป.ปัตตานี เขต 1 แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี
797 โรงเรียนบ้านกลาง สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี
798 1094020079 โรงเรียนบ้านยาบีบรรณวิทย์ สพป.ปัตตานี เขต 1 ยาบี หนองจิก ปัตตานี
799 94020043 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ สพป.ปัตตานี เขต 1 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
800 โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด สพป.ปัตตานี เขต 1 ปุยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี
801 94010005 โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ สพป.ปัตตานี เขต 1 สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
802 94010123 รร.บ้านจาแบปะมิตรภาพที่197 สพป.ปัตตานี เขต 1 สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
803 1094010130 โรงเรียนบ้านชะเอาะ สพป.ปัตตานี เขต 1 มะนังยง ยะหริ่ง ปัตตานี
804 20 โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด สพป.ปัตตานี เขต 1 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
805 1094010047 โรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านนอก ปะนาเระ ปัตตานี
806 1094020048 โรงเรียนบ้านดอนรัก สพป.ปัตตานี เขต 1 ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี
807 โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 สพป.ปัตตานี เขต 1 บาโลย ยะหริ่ง ปัตตานี
808 โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร(เพชรานุกูลกิจ) สพป.ปัตตานี เขต 1 ตุยง หนองจิก ปัตตานี
809 1094010014 โรงเรียนบ้านปาเระ สพป.ปัตตานี เขต 1 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
810 94010018 โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ สพป.ปัตตานี เขต 1 บาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
811 1094010030 โรงเรียนวัดมหิงษาราม สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี
812 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.ปัตตานี เขต 1 ท่าข้าม ปะนาเระ ปัตตานี
813 1094010050 โรงเรียนบ้านท่าสู สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ ปัตตานี
814 1094020059 โรงเรียนบ้านท่ายามู สพป.ปัตตานี เขต 1 ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี
815 1094010111 โรงเรียนบ้านท่าพง สพป.ปัตตานี เขต 1 ตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
816 1094020076 โรงเรียนบ้านกาหยี สพป.ปัตตานี เขต 1 ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี
817 1094010005 โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ สพป.ปัตตานี เขต 1 ตะลุโบะ เมืองปัตตานี