สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

กิจกรรมเสวนาและนำเสนอผลงาน เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นครูมืออาชีพ ปี 2565” (PTS Teacher Talents Show 2022) สู่การพัฒนาผู้เรียนในพื้นที่ชายแดนใต้


          เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 65 สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมเสวนาและนำเสนอผลงาน เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นครูมืออาชีพ ปี 2565” (PTS Teacher Talents Show 2022) สู่การพัฒนาผู้เรียนในพื้นที่ชายแดนใต้ วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม เวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานแทนท่านอธิการบดีในกิจกรรมครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ที่จัดขึ้นภายใต้ 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น 2. โครงการวิจัยการพัฒนาครูแบบครบวงจรเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือของนักเรียนภายใต้บริบทสังคมพหุภาษา พหุวัฒนธรรมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา และ 3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง : การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 โดยใช้ Platform การพัฒนาครูแบบครบวงจร สู่การพัฒนาผู้เรียนในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยทั้ง 3 โครงการร่วมกันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ และกระตุ้นการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ของคุณครูอย่างเป็นระบบและทำให้ครูมีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยมีแนวคิดหลัก คือ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ให้สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา และสามารถวางแผนพัฒนาผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการต่อไป
          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา และสำนักงานการศึกษา เทศบาลนครยะลา ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ ที่เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันพัฒนาครูฯ และได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นและนำเสนอผลงานในวันนี้ จำนวน 9 คน ประกอบด้วย ครู ครูผู้ช่วย ครูคศ. 1 คศ. 2 และคศ. 3 ตามลำดับ และผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 100 คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. การปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาเมืองยะลาสู่เมืองแห่งการเรียนรู้” โดย ท่านพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา 2. การเสวนาหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ความเป็นครูมืออาชีพ” 3. การเสวนานำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานหัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นครูมืออาชีพ” อีกทั้งยังมีนิทรรศการแสดงนวัตกรรม และผลงานของคุณครูที่ได้ร่วมนำเสนอ โดยวัตถุประสงค์ในกิจกรรมครั้งนี้ มีเป้าหมายให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ แสดงผลงาน และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาวิชาชีพในพื้นที่ชายแดนใต้
____________________________________________
https://pts.yru.ac.th/
#EducationSandboxYala
#หน่วยงานวิจัยพัฒนาให้บริการสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
#สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้
#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
#PTS #YRU #บพท.
 

แกลเลอรี่