ค้นหาโรงเรียน/หน่วยงานที่มีในระบบทั้งหมด


ลำดับ ชื่อหน่วยงาน เขตพื้นที่ อำเภอ จังหวัด ดูเพิ่มเติม
1 โรงเรียนวัดกำแพง สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
2 โรงเรียนบ้านยาบี สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
3 โรงเรียนบ้านไร่พญา สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
4 โรงเรียนบ้านกาแนะ สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
5 โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
6 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
7 โรงเรียนบ้านบางมะนาว สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
8 โรงเรียนบ้านค่าย สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
9 โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
10 โรงเรียนบ้านเขาตันหยง (มิตรภาพที่ 153) สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
11 โรงเรียนบ้านหัวเขา สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10 (บ้านใหม่) สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
13 โรงเรียนบ้านโคกสยา สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
14 โรงเรียนบ้านเปล สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
15 โรงเรียนวัดพนาสณฑ์ สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
16 โรงเรียนบ้านโคกเคียน สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
17 โรงเรียนบ้านโคกพยอม สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
18 โรงเรียนบ้านบือราเปะ สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
19 โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
20 โรงเรียนบ้านทอน สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
21 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
22 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
23 โรงเรียนเมืองนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
24 โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
25 โรงเรียนบ้านจืองา สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
26 โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
27 โรงเรียนบ้านยารอ สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
28 โรงเรียนบ้านโคกตีเต สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
29 โรงเรียนบ้านโคกสุมุ สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
30 โรงเรียนบ้านแคนา สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
31 โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
32 โรงเรียนบ้านจูดแดง สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
33 โรงเรียนบ้านโคกแมแน สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
34 โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
35 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
36 โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
37 โรงเรียนวัดโคกโก สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
38 โรงเรียนบ้านรามา สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
39 โรงเรียนบ้านทําเนียบ สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
40 โรงเรียนบ้านปลักปลา สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
41 โรงเรียนวัดลําภู สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
42 โรงเรียนบ้านยะลูตง (ประชุมวิทยาสาร) สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ นราธิวาส
43 โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ นราธิวาส
44 โรงเรียนบ้านยือลอ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ นราธิวาส
45 โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ นราธิวาส
46 โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ นราธิวาส
47 โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501) สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ นราธิวาส
48 โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ นราธิวาส
49 โรงเรียนบ้านดูกู สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ นราธิวาส
50 โรงเรียนบ้านบือเระ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ นราธิวาส
51 โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ นราธิวาส
52 โรงเรียนบ้านคลอแระ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ นราธิวาส
53 โรงเรียนบ้านตันหยง สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ นราธิวาส
54 โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
55 โรงเรียนบ้านกะลูแป สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ นราธิวาส
56 โรงเรียนบ้านอีโยะ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ นราธิวาส
57 โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ นราธิวาส
58 โรงเรียนบ้านบือแนปีแย สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ นราธิวาส
59 โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ นราธิวาส
60 โรงเรียนวัดเชิงเขา (แดงอุทิศ) สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ นราธิวาส
61 โรงเรียนบ้านมะยูง สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ นราธิวาส
62 โรงเรียนบ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66 สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ นราธิวาส
63 โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ นราธิวาส
64 โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ นราธิวาส
65 โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ นราธิวาส
66 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ นราธิวาส
67 โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ นราธิวาส
68 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ นราธิวาส
69 โรงเรียนบ้านต้นตาล สพป.นราธิวาส เขต 1 ยี่งอ นราธิวาส
70 โรงเรียนบ้านแยะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ยี่งอ นราธิวาส
71 โรงเรียนบ้านนากอ (มะดากะอุทิศ) สพป.นราธิวาส เขต 1 ยี่งอ นราธิวาส
72 โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ สพป.นราธิวาส เขต 1 ยี่งอ นราธิวาส
73 โรงเรียนบ้านจอเบาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ยี่งอ นราธิวาส
74 โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ยี่งอ นราธิวาส
75 โรงเรียนบ้านบูเกะบากง สพป.นราธิวาส เขต 1 ยี่งอ นราธิวาส
76 โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ยี่งอ นราธิวาส
77 โรงเรียนบ้านกูยิ สพป.นราธิวาส เขต 1 ยี่งอ นราธิวาส
78 โรงเรียนบ้านยี่งอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ยี่งอ นราธิวาส
79 โรงเรียนบ้านกูเล็ง สพป.นราธิวาส เขต 1 ยี่งอ นราธิวาส
80 โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ยี่งอ นราธิวาส
81 โรงเรียนบ้านกาบุ๊ สพป.นราธิวาส เขต 1 ยี่งอ นราธิวาส
82 โรงเรียนบ้านกาเด็ง สพป.นราธิวาส เขต 1 ยี่งอ นราธิวาส
83 โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ สพป.นราธิวาส เขต 1 ยี่งอ นราธิวาส
84 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป.นราธิวาส เขต 1 ยี่งอ นราธิวาส
85 โรงเรียนบ้านปูตะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ยี่งอ นราธิวาส
86 โรงเรียนบ้านกูแว สพป.นราธิวาส เขต 1 ยี่งอ นราธิวาส
87 โรงเรียนบ้านลูโบะบายะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ยี่งอ นราธิวาส
88 โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ยี่งอ นราธิวาส
89 โรงเรียนบ้านกําปงปีแซ สพป.นราธิวาส เขต 1 ยี่งอ นราธิวาส
90 โรงเรียนบ้านลูโบะดาโต๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 1 ยี่งอ นราธิวาส
91 โรงเรียนบ้านกาแร สพป.นราธิวาส เขต 1 ยี่งอ นราธิวาส
92 โรงเรียนบ้านบาโงปะแต สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
93 โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
94 โรงเรียนบ้านสวนพลู สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
95 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
96 โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
97 โรงเรียนประชาพัฒนา สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
98 โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ ตชด.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
99 โรงเรียนบ้านบาตง สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
100 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
101 โรงเรียนบ้านนาดา สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
102 โรงเรียนบ้านรือเสาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
103 โรงเรียนบ้านยาแลเบาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
104 โรงเรียนบ้านบากง สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
105 โรงเรียนบ้านนาโอน สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
106 โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
107 โรงเรียนบ้านบลูกา สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
108 โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
109 โรงเรียนบ้านกาโดะ สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
110 โรงเรียนบ้านลาเมาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
111 โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
112 โรงเรียนบ้านสะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
113 โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
114 โรงเรียนบ้านซือเลาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
115 โรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
116 โรงเรียนบ้านอีนอ สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
117 โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
118 โรงเรียนบ้านบือแรง ตชด.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
119 โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
120 โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
121 โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
122 โรงเรียนบ้านละหาน สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
123 โรงเรียนบ้านดือแย สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
124 โรงเรียนบ้านสาวอ สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
125 โรงเรียนบ้านจือแร สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
126 โรงเรียนบ้านมือและห์ สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
127 โรงเรียนบ้านตายา สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
128 โรงเรียนบ้านยือลาแป สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
129 โรงเรียนบ้านดือแยหะยี สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
130 โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
131 โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์ สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร นราธิวาส
132 โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร นราธิวาส
133 โรงเรียนบ้านลาเวง สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร นราธิวาส
134 โรงเรียนบ้านตามุง สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร นราธิวาส
135 โรงเรียนสว่างวัฒนา สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร นราธิวาส
136 โรงเรียนบ้านดาฮง สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร นราธิวาส
137 โรงเรียนบ้านสาคร สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร นราธิวาส
138 โรงเรียนบ้านกลูบี สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร นราธิวาส
139 โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร นราธิวาส
140 โรงเรียนบ้านตะมะยูง สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร นราธิวาส
141 โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร นราธิวาส
142 โรงเรียนบ้านตอหลัง สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร นราธิวาส
143 โรงเรียนบ้านบือแนนากอ สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร นราธิวาส
144 โรงเรียนบ้านไอร์แยง สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร นราธิวาส
145 โรงเรียนบ้านปาหนัน สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร นราธิวาส
146 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร นราธิวาส
147 โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส
148 โรงเรียนศรสมบูรณ์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส
149 โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส
150 โรงเรียนสุกัญศาสน์วิทยา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส
151 โรงเรียนบางนราวิทยา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส
152 โรงเรียนราษฎร์วิทยา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส
153 โรงเรียนรือเสาะวิทยา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส รือเสาะ นราธิวาส
154 โรงเรียนศรีทักษิณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส รือเสาะ นราธิวาส
155 โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส รือเสาะ นราธิวาส
156 โรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์อิสลามียะห์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ศรีสาคร นราธิวาส
157 โรงเรียนดารุลอันวาร์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส รือเสาะ นราธิวาส
158 โรงเรียนสวรรค์วิทยาคาร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส รือเสาะ นราธิวาส
159 โรงเรียนศรีสวรรค์วิทยา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ศรีสาคร นราธิวาส
160 โรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ยี่งอ นราธิวาส
161 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
162 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านบาเละฮิเล) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส
163 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านยะกัง) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส
164 โรงเรียนเทศบาล 4 กำปงตาโก๊ะ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส
165 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
166 โรงเรียนเทศบาล 6 (ถนนโคกเคียน) สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส
167 โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ ตชด.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ นราธิวาส
168 โรงเรียนบ้านตืองอฯ ตชด.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร นราธิวาส
169 โรงเรียนบ้านละโอ ตชด.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร นราธิวาส
170 โรงเรียนบ้านปูยู สพป.นราธิวาส เขต 2 ตากใบ นราธิวาส
171 โรงเรียนบ้านศรีพงัน สพป.นราธิวาส เขต 2 ตากใบ นราธิวาส
172 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง สพป.นราธิวาส เขต 2 ตากใบ นราธิวาส
173 โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน สพป.นราธิวาส เขต 2 ตากใบ นราธิวาส
174 โรงเรียนบ้านปะลุกา สพป.นราธิวาส เขต 2 ตากใบ นราธิวาส
175 โรงเรียนบ้านสะหริ่ง สพป.นราธิวาส เขต 2 ตากใบ นราธิวาส
176 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 สพป.นราธิวาส เขต 2 ตากใบ นราธิวาส
177 โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร) สพป.นราธิวาส เขต 2 ตากใบ นราธิวาส
178 โรงเรียนบ้านตาบา สพป.นราธิวาส เขต 2 ตากใบ นราธิวาส
179 โรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป.นราธิวาส เขต 2 ตากใบ นราธิวาส
180 โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 2 ตากใบ นราธิวาส
181 โรงเรียนบ้านปะดะดอ สพป.นราธิวาส เขต 2 ตากใบ นราธิวาส
182 โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม สพป.นราธิวาส เขต 2 ตากใบ นราธิวาส
183 โรงเรียนบ้านโคกงู สพป.นราธิวาส เขต 2 ตากใบ นราธิวาส
184 โรงเรียนบ้านบางขุนทอง สพป.นราธิวาส เขต 2 ตากใบ นราธิวาส
185 โรงเรียนวัดฉัททันต์สนาน สพป.นราธิวาส เขต 2 ตากใบ นราธิวาส
186 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง สพป.นราธิวาส เขต 2 ตากใบ นราธิวาส
187 โรงเรียนวัดพระพุทธ สพป.นราธิวาส เขต 2 ตากใบ นราธิวาส
188 โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ สพป.นราธิวาส เขต 2 ตากใบ นราธิวาส
189 โรงเรียนบ้านกูบู สพป.นราธิวาส เขต 2 ตากใบ นราธิวาส
190 โรงเรียนบ้านสะปอม สพป.นราธิวาส เขต 2 ตากใบ นราธิวาส
191 โรงเรียนบ้านโคกกระดูกหมู สพป.นราธิวาส เขต 2 ตากใบ นราธิวาส
192 โรงเรียนบ้านไพรวัน สพป.นราธิวาส เขต 2 ตากใบ นราธิวาส
193 โรงเรียนวัดเกาะสวาด สพป.นราธิวาส เขต 2 ตากใบ นราธิวาส
194 โรงเรียนวัดทรายขาว สพป.นราธิวาส เขต 2 ตากใบ นราธิวาส
195 โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง สพป.นราธิวาส เขต 2 ตากใบ นราธิวาส
196 โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ สพป.นราธิวาส เขต 2 ตากใบ นราธิวาส
197 โรงเรียนบ้านคลองตัน สพป.นราธิวาส เขต 2 ตากใบ นราธิวาส
198 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ สพป.นราธิวาส เขต 2 ตากใบ นราธิวาส
199 โรงเรียนบ้านสามแยก สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง นราธิวาส
200 โรงเรียนบ้านไม้ฝาด สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง นราธิวาส
201 โรงเรียนบ้านศาลาอูมา สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง นราธิวาส
202 โรงเรียนบ้านตอออ สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง นราธิวาส
203 โรงเรียนบ้านจะมาแกะ สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง นราธิวาส
204 โรงเรียนบ้านบางขุด สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง นราธิวาส
205 โรงเรียนบ้านตําเสาพัฒนา สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง นราธิวาส
206 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง นราธิวาส
207 โรงเรียนบ้านแม่ดง สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง นราธิวาส
208 โรงเรียนบ้านตอแล สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง นราธิวาส
209 โรงเรียนบ้านยะหอ สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง นราธิวาส
210 โรงเรียนบ้านบูเกะตา สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง นราธิวาส
211 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง นราธิวาส
212 โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง นราธิวาส
213 โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง นราธิวาส
214 โรงเรียนเทพประทาน (บ้านเจ๊ะเด็ง) สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง นราธิวาส
215 โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง นราธิวาส
216 โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง นราธิวาส
217 โรงเรียนบ้านกูวา สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง นราธิวาส
218 โรงเรียนบ้านกรือซอ สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง นราธิวาส
219 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง นราธิวาส
220 โรงเรียนบ้านแว้ง สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง นราธิวาส
221 โรงเรียนบ้านแอแว สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง นราธิวาส
222 โรงเรียนบ้านตือมายู สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง นราธิวาส
223 โรงเรียนเพลินพิศ สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง นราธิวาส
224 โรงเรียนบ้านแขยง สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง นราธิวาส
225 โรงเรียนนิคมพัฒนา2 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน นราธิวาส
226 โรงเรียนบ้านน้ำใส สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน นราธิวาส
227 โรงเรียนรักไทย สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน นราธิวาส
228 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน นราธิวาส
229 โรงเรียนสุคิริน สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน นราธิวาส
230 โรงเรียนนิคมพัฒนา 4 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน นราธิวาส
231 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน นราธิวาส
232 โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน นราธิวาส
233 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน นราธิวาส
234 โรงเรียนบ้านร่วมใจ สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน นราธิวาส
235 โรงเรียนนิคมพัฒนา5 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน นราธิวาส
236 โรงเรียนนิคมพัฒนา6 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน นราธิวาส
237 โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน นราธิวาส
238 โรงเรียนนิคมพัฒนา7 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน นราธิวาส
239 โรงเรียนนิคมพัฒนา9 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน นราธิวาส
240 โรงเรียนบ้านซรายอ สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงโก-ลก นราธิวาส
241 โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงโก-ลก นราธิวาส
242 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงโก-ลก นราธิวาส
243 โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงโก-ลก นราธิวาส
244 โรงเรียนบ้านมือบา สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงโก-ลก นราธิวาส
245 โรงเรียนบ้านลาแล สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงโก-ลก นราธิวาส
246 โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงโก-ลก นราธิวาส
247 โรงเรียนบ้านกูแบอีแก สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงโก-ลก นราธิวาส
248 โรงเรียนบ้านมูโนะ สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงโก-ลก นราธิวาส
249 โรงเรียนบ้านปาดังยอ สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงโก-ลก นราธิวาส
250 โรงเรียนบ้านลูโบะลือซง สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงโก-ลก นราธิวาส
251 โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงโก-ลก นราธิวาส
252 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงโก-ลก นราธิวาส
253 โรงเรียนบ้านกาวะ สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี นราธิวาส
254 โรงเรียนบ้านสายะ สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี นราธิวาส
255 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี นราธิวาส
256 โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี นราธิวาส
257 โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี นราธิวาส
258 โรงเรียนบ้านไอบาตู สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี นราธิวาส
259 โรงเรียนบ้านบือราแง สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี นราธิวาส
260 โรงเรียนบ้านโผลง สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี นราธิวาส
261 โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี นราธิวาส
262 โรงเรียนอิสลามบํารุง สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี นราธิวาส
263 โรงเรียนบ้านปะลุรู สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี นราธิวาส
264 โรงเรียนบ้านปอเนาะ สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี นราธิวาส
265 โรงเรียนบ้านโคกตา สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี นราธิวาส
266 โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี นราธิวาส
267 โรงเรียนบ้านดอเฮะ สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี นราธิวาส
268 โรงเรียนบ้านบาโงกือเต สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี นราธิวาส
269 โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี นราธิวาส
270 โรงเรียนบ้านสากอ สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี นราธิวาส
271 โรงเรียนบ้านไม้แก่น สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี นราธิวาส
272 โรงเรียนบ้านบอเกาะ สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี นราธิวาส
273 โรงเรียนบ้านบาโงมาแย สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี นราธิวาส
274 โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี นราธิวาส
275 โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี นราธิวาส
276 โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี นราธิวาส
277 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี นราธิวาส
278 โรงเรียนราชภักดี สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี นราธิวาส
279 โรงเรียนวัดประชุมชลธารา สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี นราธิวาส
280 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง นราธิวาส
281 โรงเรียนวุฒิศาสน์วิทยา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส แว้ง นราธิวาส
282 โรงเรียนบุญยลาภนฤมิต สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
283 โรงเรียนรังผึ้ง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
284 โรงเรียนเกษมทรัพย์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
285 โรงเรียนประชานุเคราะห์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส สุไหงปาดี นราธิวาส
286 โรงเรียนดารุลฟุรกอน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
287 โรงเรียนอนุบาลเอื้ออังกูร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส แว้ง นราธิวาส
288 โรงเรียนเทศบาล 1 (ราษฎรบำรุง) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
289 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านตันหยงมะลิ) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
290 โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
291 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
292 โรงเรียนบ้านลีนานนท์ ตชด.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน นราธิวาส
293 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
294 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
295 โรงเรียนบ้านฮูลู สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
296 โรงเรียนบ้านสะโล สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
297 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
298 โรงเรียนบ้านบาโง สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
299 โรงเรียนบ้านสิโป สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
300 โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
301 โรงเรียนบ้านทํานบ สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
302 โรงเรียนอนุบาลระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
303 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
304 โรงเรียนบ้านวัดร่อน สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
305 โรงเรียนบ้านบอนังกือเปาะ สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
306 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
307 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
308 โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
309 โรงเรียนบ้านตะโละ ระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
310 โรงเรียนบ้านแกแม สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
311 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
312 โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
313 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
314 โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
315 โรงเรียนบ้านบองอ สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
316 โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
317 โรงเรียนบ้านสาเมาะ สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
318 โรงเรียนบ้านลาไม สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
319 โรงเรียนบ้านปาเซ สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
320 โรงเรียนประชาบํารุง สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
321 โรงเรียนบ้านบละแต สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
322 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
323 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
324 โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
325 โรงเรียนบ้านบาโงสะโต สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
326 โรงเรียนบ้านตราแดะ สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
327 โรงเรียนไอยรานุสรณ์ สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
328 โรงเรียนบ้านบระเอ็ง สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
329 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
330 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
331 โรงเรียนบ้านบาโงระนะ สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
332 โรงเรียนบ้านนิบง สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
333 โรงเรียนบ้านจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ นราธิวาส
334 โรงเรียนบ้านตือกอ สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ นราธิวาส
335 โรงเรียนบ้านละหาร สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ นราธิวาส
336 โรงเรียนบ้านปารี สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ นราธิวาส
337 โรงเรียนบ้านไอกรอส สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ นราธิวาส
338 โรงเรียนบ้านยะออ สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ นราธิวาส
339 โรงเรียนบ้านน้ำวน สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ นราธิวาส
340 โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ นราธิวาส
341 โรงเรียนร่วมจิตประชา สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ นราธิวาส
342 โรงเรียนบ้านไอร์โซ สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ นราธิวาส
343 โรงเรียนบ้านน้ำหอม สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ นราธิวาส
344 โรงเรียนบ้านรือเปาะ สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ นราธิวาส
345 โรงเรียนบ้านกาแย สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ นราธิวาส
346 โรงเรียนบ้านดุซงยอ สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ นราธิวาส
347 โรงเรียนบ้านแมะแซ สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ นราธิวาส
348 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ นราธิวาส
349 โรงเรียนบ้านริแง สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ นราธิวาส
350 โรงเรียนผดุงมาตร สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ นราธิวาส
351 โรงเรียนบ้านยานิง สพป.นราธิวาส เขต 3 เจาะไอร้อง นราธิวาส
352 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3 เจาะไอร้อง นราธิวาส
353 โรงเรียนบ้านโคก สพป.นราธิวาส เขต 3 เจาะไอร้อง นราธิวาส
354 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง สพป.นราธิวาส เขต 3 เจาะไอร้อง นราธิวาส
355 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ สพป.นราธิวาส เขต 3 เจาะไอร้อง นราธิวาส
356 โรงเรียนบ้านบูกิต สพป.นราธิวาส เขต 3 เจาะไอร้อง นราธิวาส
357 โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ สพป.นราธิวาส เขต 3 เจาะไอร้อง นราธิวาส
358 โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ สพป.นราธิวาส เขต 3 เจาะไอร้อง นราธิวาส
359 โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ สพป.นราธิวาส เขต 3 เจาะไอร้อง นราธิวาส
360 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ สพป.นราธิวาส เขต 3 เจาะไอร้อง นราธิวาส
361 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 สพป.นราธิวาส เขต 3 เจาะไอร้อง นราธิวาส
362 โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 สพป.นราธิวาส เขต 3 เจาะไอร้อง นราธิวาส
363 โรงเรียนบ้านจูโวะ สพป.นราธิวาส เขต 3 เจาะไอร้อง นราธิวาส
364 โรงเรียนราชพัฒนา สพป.นราธิวาส เขต 3 เจาะไอร้อง นราธิวาส
365 โรงเรียนราชประสงค์ สพป.นราธิวาส เขต 3 เจาะไอร้อง นราธิวาส
366 โรงเรียนบ้านตาโงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 เจาะไอร้อง นราธิวาส
367 โรงเรียนแหลมทองวิทยา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ระแงะ นราธิวาส
368 โรงเรียนเจริญศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ระแงะ นราธิวาส
369 โรงเรียนมุคตารีวิทยา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ระแงะ นราธิวาส
370 โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เจาะไอร้อง นราธิวาส
371 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3 ระแงะ นราธิวาส
372 โรงเรียนบ้านไอร์บือแต ตชด.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ นราธิวาส
373 โรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี
374 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี
375 โรงเรียนบ้านกาแลบือซา สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี
376 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี
377 โรงเรียนบ้านสระมาลา สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี
378 โรงเรียนบ้านคลองมานิง สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี
379 โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี
380 โรงเรียนบ้านจะรังบองอ สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี
381 โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี
382 โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี
383 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี
384 โรงเรียนบ้านกูวิง สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี
385 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี
386 โรงเรียนบ้านบานา สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี
387 โรงเรียนบ้านจือโระ สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี
388 โรงเรียนบ้านปาเระ สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี
389 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี
390 โรงเรียนบ้านลดา สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี
391 โรงเรียนบ้านกาฮง สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี
392 โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี
393 โรงเรียนบ้านกือยา สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี
394 โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี
395 โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี
396 โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี
397 โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี
398 โรงเรียนบ้านรามง สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี
399 โรงเรียนบ้านรูสะมิแล สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี
400 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี
401 โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี
402 โรงเรียนบ้านสะบารัง สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี
403 โรงเรียนวัดควน สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี
404 โรงเรียนวัดมหิงษาราม สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี
405 โรงเรียนบ้านดอน(นุ้ยนิธยาคาร) สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี
406 โรงเรียนบ้านราวอ สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี
407 โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี
408 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี
409 โรงเรียนบ้านท่าน้ำ สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี
410 โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี
411 โรงเรียนบ้านบางมะรวด สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี
412 โรงเรียนบ้านท่าชะเมา สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี
413 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี
414 โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี
415 โรงเรียนบ้านกลาง สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี
416 โรงเรียนบ้านนอก สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี
417 โรงเรียนบ้านปุลามาวอ สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี
418 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี
419 โรงเรียนบ้านเตราะหัก สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี
420 โรงเรียนบ้านท่าสู สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี
421 โรงเรียนบ้านบางหมู สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี
422 โรงเรียนบ้านปะนาเระ(รัฐอุทิศ) สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี
423 โรงเรียนบ้านคาโต สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี
424 โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี
425 โรงเรียนบ้านเคียน สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปัตตานี
426 โรงเรียนบ้านมะปริง สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี
427 โรงเรียนบ้านจะรัง สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี
428 โรงเรียนบ้านตูเวาะ สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี
429 โรงเรียนบ้านดูซงปาแย สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี
430 โรงเรียนบ้านตะโละ ยะหริ่ง สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี
431 โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี
432 โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี
433 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี
434 โรงเรียนบ้านท่ากุน สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี
435 โรงเรียนบ้านท่าด่าน สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี
436 โรงเรียนบ้านท่าพง สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี
437 โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี
438 โรงเรียนบ้านตือระ สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี
439 โรงเรียนบ้านเฑียรยา สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี
440 โรงเรียนบ้านฝาง สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี
441 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี
442 โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี
443 โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี
444 โรงเรียนบ้านบางปู สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี
445 โรงเรียนบ้านบือเจาะ สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี
446 โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี
447 โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี
448 โรงเรียนบ้านบาโลย สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี
449 โรงเรียนบ้านตาหมน สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี
450 โรงเรียนบ้านปุลากง สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี
451 โรงเรียนบ้านดาลอ สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี
452 โรงเรียนบ้านชะเอาะ สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี
453 โรงเรียนยะหริ่ง สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี
454 โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี
455 โรงเรียนบ้านมูหลง สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี
456 โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี
457 โรงเรียนบ้านหนองแรต สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี
458 โรงเรียนบ้านแบรอ สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี
459 โรงเรียนบ้านลางา สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี
460 โรงเรียนบ้านบูดี สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี
461 โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี
462 โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง ปัตตานี
463 โรงเรียนพระราชดำริ "ศูนย์ครูใต้" จังหวัดปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี
464 โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี
465 โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี
466 โรงเรียนบ้านกาแลกูมิ สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี
467 โรงเรียนบ้านโคกโตนด สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี
468 โรงเรียนบ้านดอนรัก สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี
469 โรงเรียนบ้านปะกาจินอ สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี
470 โรงเรียนบ้านเปียะ สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี
471 โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี
472 โรงเรียนบ้านโคกหมัก สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี
473 โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี
474 โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี
475 โรงเรียนบ้านปะกาลือสง สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี
476 โรงเรียนบ้านปากบางตาวา สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี
477 โรงเรียนบ้านปรัง สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี
478 โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี
479 โรงเรียนบ้านท่ายามู สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี
480 โรงเรียนบ้านบางราพา สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี
481 โรงเรียนบ้านท่ากำชำ สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี
482 โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี
483 โรงเรียนวัดสุวรรณากร สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี
484 โรงเรียนบ้านควนดิน สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี
485 โรงเรียนบ้านปะแดลางา สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี
486 โรงเรียนบ้านไผ่มัน สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี
487 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี
488 โรงเรียนบ้านควนคูหา สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี
489 โรงเรียนบ้านบางทัน สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี
490 โรงเรียนบ้านดอนนา สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี
491 โรงเรียนรัชดาภิเษก สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี
492 โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี
493 โรงเรียนบ้านสายหมอ สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี
494 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี
495 โรงเรียนบ้านกาหยี สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี
496 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี
497 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี
498 โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี
499 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก ปัตตานี
500 โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี
501 โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี
502 โรงเรียนอามานะศักดิ์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี
503 โรงเรียนเจริญศรีศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี
504 โรงเรียนบำรุงอิสลาม สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี
505 โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี
506 โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี
507 โรงเรียนจ้องฮั้ว สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี
508 โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี หนองจิก ปัตตานี
509 โรงเรียนบากงพิทยา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี หนองจิก ปัตตานี
510 โรงเรียนชุมชนอิสลามศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี หนองจิก ปัตตานี
511 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ปะนาเระ ปัตตานี
512 โรงเรียนส่งเสริมศาสน์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ยะหริ่ง ปัตตานี
513 โรงเรียนดารุลบารอกะฮฺ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี
514 โรงเรียนเชาวน์ปัญญา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ปะนาเระ ปัตตานี
515 โรงเรียนอัล-กุรอานและภาษากาลามุลลอฮฺ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ยะหริ่ง ปัตตานี
516 โรงเรียนปัตตานีดารุสลาม สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี หนองจิก ปัตตานี
517 โรงเรียนปัญญาวิทย์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี
518 โรงเรียนอนุบาลปัญญาศาสน์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ปะนาเระ ปัตตานี
519 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี
520 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี
521 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปากน้ำ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี
522 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี
523 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี
524 โรงเรียนบ้านควนโนรี สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี
525 โรงเรียนบ้านตุปะ สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี
526 โรงเรียนบ้านป่าไร่ สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี
527 โรงเรียนวัดภมรคติวัน สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี
528 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี
529 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี
530 โรงเรียนบ้านท่าคลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี
531 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี
532 โรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอ สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี
533 โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี
534 โรงเรียนบ้านควนลังงา สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี
535 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี
536 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี
537 โรงเรียนบ้านควนแตน สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี
538 โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี
539 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี
540 โรงเรียนบ้านเกาะตา สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี
541 โรงเรียนบ้านนาเกตุ สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี
542 โรงเรียนบ้านคลองช้าง สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี
543 โรงเรียนบ้านควนลาแม สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี
544 โรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี
545 โรงเรียนบ้านชะเมา สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี
546 โรงเรียนวัดนาประดู่ สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี
547 โรงเรียนบ้านนาประดู่ สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี
548 โรงเรียนบ้านควนประ สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี
549 โรงเรียนบ้านยางแดง สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี
550 โรงเรียนวัดนิคมสถิต สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี
551 โรงเรียนวัดสุนทรวารี สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี
552 โรงเรียนบ้านล้อแตก สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี
553 โรงเรียนวัดธนาภิมุข สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี
554 โรงเรียนบ้านคลองหิน สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี
555 โรงเรียนบ้านโผงโผง สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี
556 โรงเรียนบ้านบาเงง สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี
557 โรงเรียนบ้านป่าบอน สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี
558 โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี
559 โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี
560 โรงเรียนบ้านดอนเค็ด สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี
561 โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี
562 โรงเรียนวัดมะกรูด สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธิ์ ปัตตานี
563 โรงเรียนบ้านกระเสาะ สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี
564 โรงเรียนบ้านลางสาด สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี
565 โรงเรียนบ้านกระหวะ สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี
566 โรงเรียนบ้านแขนท้าว สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี
567 โรงเรียนบ้านเกาะจัน สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี
568 โรงเรียนบ้านตรัง สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี
569 โรงเรียนบ้านเขาวัง สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี
570 โรงเรียนบ้านดูวา สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี
571 โรงเรียนบ้านถนน สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี
572 โรงเรียนบ้านมะหุด สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี
573 โรงเรียนบ้านบูดน สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี
574 โรงเรียนบ้านปานัน สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี
575 โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี
576 โรงเรียนบ้านปาลัส สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี
577 โรงเรียนบ้านด่าน สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี
578 โรงเรียนบ้านบาละแต สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี
579 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี
580 โรงเรียนบ้านเจาะบาแน สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี
581 โรงเรียนบ้านบูเกะกุง สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี
582 โรงเรียนบ้านสะกำ สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี
583 โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี
584 โรงเรียนบ้านสมาหอ สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี
585 โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี
586 โรงเรียนตลาดปรีกี สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี
587 โรงเรียนบ้านกระโด สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี
588 โรงเรียนบ้านสายชล สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี
589 โรงเรียนบ้านละหารยามู สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี
590 โรงเรียนบ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี
591 โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี
592 โรงเรียนบ้านอินทนิล สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี
593 โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี
594 โรงเรียนบ้านบินยา สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี
595 โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี
596 โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี
597 โรงเรียนบ้านบราโอ (สาขากุนิง) สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี
598 โรงเรียนบ้านบูโกะ สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี
599 โรงเรียนบ้านบราโอ สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี
600 โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี
601 โรงเรียนบ้านประจัน สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี
602 โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี
603 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี
604 โรงเรียนบ้านต้นแซะ สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี
605 โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี
606 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี
607 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี
608 โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี
609 โรงเรียนบ้านกรือเซะ สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี
610 โรงเรียนอนุบาลยะรัง สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี
611 โรงเรียนบ้านระแว้ง สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี
612 โรงเรียนต้นพิกุล สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี
613 โรงเรียนวัดเกาะหวาย สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี
614 โรงเรียนบ้านศาลาสอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี
615 โรงเรียนบ้านสิเดะ สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี
616 โรงเรียนบ้านอีบุ๊ สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี
617 โรงเรียนบ้านอาโห สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี
618 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี
619 โรงเรียนบ้านคางา สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ปัตตานี
620 โรงเรียนบ้านต้นโตนด สพป.ปัตตานี เขต 2 แม่ลาน ปัตตานี
621 โรงเรียนบ้านวังกว้าง สพป.ปัตตานี เขต 2 แม่ลาน ปัตตานี
622 โรงเรียนบ้านควนแปลงงู สพป.ปัตตานี เขต 2 แม่ลาน ปัตตานี
623 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สพป.ปัตตานี เขต 2 แม่ลาน ปัตตานี
624 โรงเรียนบ้านปลักปรือ สพป.ปัตตานี เขต 2 แม่ลาน ปัตตานี
625 โรงเรียนบ้านคูระ สพป.ปัตตานี เขต 2 แม่ลาน ปัตตานี
626 โรงเรียนวัดบุพนิมิต สพป.ปัตตานี เขต 2 แม่ลาน ปัตตานี
627 โรงเรียนบ้านโคกเหรียง สพป.ปัตตานี เขต 2 แม่ลาน ปัตตานี
628 โรงเรียนวัดป่าสวย สพป.ปัตตานี เขต 2 แม่ลาน ปัตตานี
629 โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป.ปัตตานี เขต 2 แม่ลาน ปัตตานี
630 โรงเรียนจิปิภพพิทยา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โคกโพธิ์ ปัตตานี
631 โรงเรียนบุญมีวิทยา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โคกโพธิ์ ปัตตานี
632 โรงเรียนเพชรชูนุเคราะห์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โคกโพธิ์ ปัตตานี
633 โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โคกโพธิ์ ปัตตานี
634 โรงเรียนดรุณมุสลิมวิทยา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มายอ ปัตตานี
635 โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มายอ ปัตตานี
636 โรงเรียนธรรมพิทยาคาร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มายอ ปัตตานี
637 โรงเรียนอนุบาลแสงสันติปอซัน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ยะรัง ปัตตานี
638 โรงเรียนประสานวิทยา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ยะรัง ปัตตานี
639 โรงเรียนอัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ยะรัง ปัตตานี
640 โรงเรียนนาวาวิทย์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โคกโพธิ์ ปัตตานี
641 โรงเรียนมุสลิมสันติชน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มายอ ปัตตานี
642 โรงเรียนปฏิบัติธรรมมูลนิธิ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ยะรัง ปัตตานี
643 โรงเรียนสันติศาสน์วิทยา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โคกโพธิ์ ปัตตานี
644 โรงเรียนบ้านเขาตูม ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ยะรัง ปัตตานี
645 โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี มายอ ปัตตานี
646 โรงเรียนพีระยานุเคราะห์ฯ 4 ตชด.ปัตตานี เขต 2 มายอ ปัตตานี
647 โรงเรียนบ้านปายอ สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี
648 โรงเรียนบ้านโตะบาลา สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี
649 โรงเรียนบ้านละอาร์ สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี
650 โรงเรียนบ้านแซะโมะ สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี
651 โรงเรียนบ้านลานช้าง สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี
652 โรงเรียนบ้านเจาะกือแย สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี
653 โรงเรียนบ้านตะบิ้ง สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี
654 โรงเรียนบ้านกะลาพอ สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี
655 โรงเรียนบ้านสือดัง สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี
656 โรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี
657 โรงเรียนบ้านบาโงมูลง สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี
658 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี
659 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี
660 โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี
661 โรงเรียนบ้านบาโงยือริง สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี
662 โรงเรียนบ้านบน สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี
663 โรงเรียนบ้านบาเลาะ สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี
664 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี
665 โรงเรียนบ้านจ่ากอง สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี
666 โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี
667 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี
668 โรงเรียนวัดโบกขรณี สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี
669 โรงเรียนชุมชนบ้านแป้น สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี
670 โรงเรียนบ้านกาหงษ์ สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี
671 โรงเรียนบ้านทุ่งกินนร สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี
672 โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี
673 โรงเรียนบ้านป่าม่วง สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี
674 โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี
675 โรงเรียนบ้านช่องแมว สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี
676 โรงเรียนบ้านวังไชย สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี
677 โรงเรียนบ้านป่าไหม้ สพป.ปัตตานี เขต 3 ไม้แก่น ปัตตานี
678 โรงเรียนบ้านละเวง สพป.ปัตตานี เขต 3 ไม้แก่น ปัตตานี
679 โรงเรียนบ้านรังมดแดง สพป.ปัตตานี เขต 3 ไม้แก่น ปัตตานี
680 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป.ปัตตานี เขต 3 ไม้แก่น ปัตตานี
681 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป.ปัตตานี เขต 3 ไม้แก่น ปัตตานี
682 โรงเรียนวัดสารวัน สพป.ปัตตานี เขต 3 ไม้แก่น ปัตตานี
683 โรงเรียนบ้านโคกนิบง สพป.ปัตตานี เขต 3 ไม้แก่น ปัตตานี
684 โรงเรียนบ้านปลักแตน สพป.ปัตตานี เขต 3 ไม้แก่น ปัตตานี
685 โรงเรียนวัดโชติรส สพป.ปัตตานี เขต 3 ไม้แก่น ปัตตานี
686 โรงเรียนบ้านกระจูด สพป.ปัตตานี เขต 3 ไม้แก่น ปัตตานี
687 โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ สพป.ปัตตานี เขต 3 กะพ้อ ปัตตานี
688 โรงเรียนบ้านกะรุบี สพป.ปัตตานี เขต 3 กะพ้อ ปัตตานี
689 โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง สพป.ปัตตานี เขต 3 กะพ้อ ปัตตานี
690 โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง สพป.ปัตตานี เขต 3 กะพ้อ ปัตตานี
691 โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน สพป.ปัตตานี เขต 3 กะพ้อ ปัตตานี
692 โรงเรียนบ้านบีติง สพป.ปัตตานี เขต 3 กะพ้อ ปัตตานี
693 โรงเรียนบ้านบือแต สพป.ปัตตานี เขต 3 กะพ้อ ปัตตานี
694 โรงเรียนบ้านปล่องหอย สพป.ปัตตานี เขต 3 กะพ้อ ปัตตานี
695 โรงเรียนบ้านมือลอ สพป.ปัตตานี เขต 3 กะพ้อ ปัตตานี
696 โรงเรียนบ้านมะกอ สพป.ปัตตานี เขต 3 กะพ้อ ปัตตานี
697 โรงเรียนบ้านมะแนดาแล สพป.ปัตตานี เขต 3 กะพ้อ ปัตตานี
698 โรงเรียนบ้านโลทู สพป.ปัตตานี เขต 3 กะพ้อ ปัตตานี
699 โรงเรียนบ้านแลแวะ สพป.ปัตตานี เขต 3 ทุ่งยางแดง ปัตตานี
700 โรงเรียนบ้านตะโละแมะนา สพป.ปัตตานี เขต 3 ทุ่งยางแดง ปัตตานี
701 โรงเรียนบ้านปากู สพป.ปัตตานี เขต 3 ทุ่งยางแดง ปัตตานี
702 โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว สพป.ปัตตานี เขต 3 ทุ่งยางแดง ปัตตานี
703 โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส สพป.ปัตตานี เขต 3 ทุ่งยางแดง ปัตตานี
704 โรงเรียนบ้านมะนังยง สพป.ปัตตานี เขต 3 ทุ่งยางแดง ปัตตานี
705 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป.ปัตตานี เขต 3 ทุ่งยางแดง ปัตตานี
706 โรงเรียนบ้านพิเทน (วันครู 2502) สพป.ปัตตานี เขต 3 ทุ่งยางแดง ปัตตานี
707 โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด สพป.ปัตตานี เขต 3 ทุ่งยางแดง ปัตตานี
708 โรงเรียนบ้านตือเบาะ สพป.ปัตตานี เขต 3 ทุ่งยางแดง ปัตตานี
709 โรงเรียนบ้านบือจะ สพป.ปัตตานี เขต 3 ทุ่งยางแดง ปัตตานี
710 โรงเรียนบ้านพอเหมาะ สพป.ปัตตานี เขต 3 สายบุรี ปัตตานี
711 โรงเรียนอิสลามประชาสงเคราะห์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ทุ่งยางแดง ปัตตานี
712 โรงเรียนมัสญิดตะลุบัน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี สายบุรี ปัตตานี
713 โรงเรียนศาสนศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี สายบุรี ปัตตานี
714 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี สายบุรี ปัตตานี
715 โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี สายบุรี ปัตตานี
716 โรงเรียนสามัคคีธรรมวิทยา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ทุ่งยางแดง ปัตตานี
717 โรงเรียนพัฒนศาสตร์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ทุ่งยางแดง ปัตตานี
718 โรงเรียนเทศบาลบ้านปาตาตีมอ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สายบุรี ปัตตานี
719 โรงเรียนเทศบาลบ้านกาหยี ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สายบุรี ปัตตานี
720 โรงเรียนเทศบาลบ้านตะลุบัน ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สายบุรี ปัตตานี
721 โรงเรียนเทศบาลบ้านอุเมะ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สายบุรี ปัตตานี
722 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางตาหยาด ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สายบุรี ปัตตานี
723 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากน้ำ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สายบุรี ปัตตานี
724 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
725 โรงเรียนบ้านเบญญา สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
726 โรงเรียนบ้านตาเซะ สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
727 โรงเรียนศรีพัฒนาราม สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
728 โรงเรียนวังธราธิปวิทยา สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
729 โรงเรียนบ้านท่าสาป สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
730 โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
731 โรงเรียนบ้านสาคอ สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
732 โรงเรียนบ้านบันนังบูโย สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
733 โรงเรียนบ้านกะตูปะ สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
734 โรงเรียนประชาอุทิศ สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
735 โรงเรียนบ้านพงยือไร สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
736 โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
737 โรงเรียนบ้านจือนือแร สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
738 โรงเรียนบ้านบุดี สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
739 โรงเรียนบ้านบุเกะคละ สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
740 โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
741 โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
742 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
743 โรงเรียนคุรุชนพัฒนา สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
744 โรงเรียนบ้านพร่อน สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
745 โรงเรียนบ้านตาสา สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
746 โรงเรียนบ้านจาหนัน สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
747 โรงเรียนบ้านปาโจ สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
748 โรงเรียนบ้านยะลา สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
749 โรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา) สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
750 โรงเรียนวัดชมพูสถิต สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
751 โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
752 โรงเรียนบ้านบาโด สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
753 โรงเรียนวัดลำพะยา สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
754 โรงเรียนบ้านต้นหยี สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
755 โรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
756 โรงเรียนวัดลำใหม่ สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
757 โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
758 โรงเรียนบ้านป่าพ้อ สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
759 โรงเรียนบ้านปอเยาะ สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
760 โรงเรียนบ้านบาตัน (ฟรอยด์รอสอนุสรณ์) สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
761 โรงเรียนบ้านตาโละ สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
762 โรงเรียนบ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
763 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
764 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
765 โรงเรียนบ้านเบอเส้ง สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
766 โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
767 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
768 โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
769 โรงเรียนบ้านถ้ำศิลป์ สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
770 โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) สพป.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
771 โรงเรียนบ้านกอตอตือระ สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
772 โรงเรียนบ้านคูวอ สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
773 โรงเรียนบ้านกาดือแป สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
774 โรงเรียนบ้านรามัน สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
775 โรงเรียนบ้านบือยอง สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
776 โรงเรียนบ้านพอแม็ง สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
777 โรงเรียนบ้านกาลอ สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
778 โรงเรียนธารแร่ สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
779 โรงเรียนบ้านกาลูปัง สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
780 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
781 โรงเรียนบ้านปาแตรายอ สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
782 โรงเรียนบ้านแหลมทราย สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
783 โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
784 โรงเรียนบ้านเกะรอ สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
785 โรงเรียนบ้านนาเตย สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
786 โรงเรียนบ้านโกตาบารู สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
787 โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
788 โรงเรียนบ้านกำปงบือแน สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
789 โรงเรียนบ้านบือเล็ง สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
790 โรงเรียนบ้านปาดาฮัน สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
791 โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
792 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
793 โรงเรียนบ้านจำปูน สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
794 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
795 โรงเรียนบ้านพรุ สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
796 โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
797 โรงเรียนวัดรังสิตาวาส สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
798 โรงเรียนบ้านเกียรติ สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
799 โรงเรียนบ้านกือแล สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
800 โรงเรียนบือดองพัฒนา สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
801 โรงเรียนบ้านยือโร๊ะ สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
802 โรงเรียนบ้านบาโงย สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
803 โรงเรียนบ้านปูลัย สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
804 โรงเรียนพัฒนาบาลอ สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
805 โรงเรียนบ้านละแอ สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
806 โรงเรียนบ้านบือมัง สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
807 โรงเรียนบ้านเจาะบือแม สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
808 โรงเรียนบ้านมาแฮ สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
809 โรงเรียนบ้านปงตา สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
810 โรงเรียนบ้านยะต๊ะ สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
811 โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา(ตีบุ) สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
812 โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
813 โรงเรียนบ้านตะโละ รามัน สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
814 โรงเรียนบ้านวังพญา สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
815 โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
816 โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
817 โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
818 โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
819 โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
820 โรงเรียนบ้านกือเม็ง สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
821 โรงเรียนบ้านสะโต สพป.ยะลา เขต 1 รามัน ยะลา
822 โรงเรียนบ้านกรงปินัง สพป.ยะลา เขต 1 กรงปินัง ยะลา
823 โรงเรียนบ้านตะโละซูแม สพป.ยะลา เขต 1 กรงปินัง ยะลา
824 โรงเรียนบ้านลือมุ สพป.ยะลา เขต 1 กรงปินัง ยะลา
825 โรงเรียนบ้านปุโรง สพป.ยะลา เขต 1 กรงปินัง ยะลา
826 โรงเรียนบ้านโฉลง สพป.ยะลา เขต 1 กรงปินัง ยะลา
827 โรงเรียนสันติวิทยา สพป.ยะลา เขต 1 กรงปินัง ยะลา
828 โรงเรียนบ้านสะเอะ สพป.ยะลา เขต 1 กรงปินัง ยะลา
829 โรงเรียนบ้านสะเอะใน สพป.ยะลา เขต 1 กรงปินัง ยะลา
830 โรงเรียนบ้านแบหอ สพป.ยะลา เขต 1 กรงปินัง ยะลา
831 โรงเรียนรัชตะวิทยา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เมืองยะลา ยะลา
832 โรงเรียนยะลาบำรุงผดุงประชา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เมืองยะลา ยะลา
833 โรงเรียนรังสีอนุสรณ์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เมืองยะลา ยะลา
834 โรงเรียนมานะศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เมืองยะลา ยะลา
835 โรงเรียนเพ็ญศิริ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เมืองยะลา ยะลา
836 โรงเรียนศานติธรรม สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เมืองยะลา ยะลา
837 โรงเรียนพัฒนาวิทยา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เมืองยะลา ยะลา
838 โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เมืองยะลา ยะลา
839 โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รามัน ยะลา
840 โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รามัน ยะลา
841 โรงเรียนศานติวิทยา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รามัน ยะลา
842 โรงเรียนมาดานีนุสรณ์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เมืองยะลา ยะลา
843 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เมืองยะลา ยะลา
844 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เมืองยะลา ยะลา
845 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เมืองยะลา ยะลา
846 โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เมืองยะลา ยะลา
847 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เมืองยะลา ยะลา
848 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เมืองยะลา ยะลา
849 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ๕๐ พรรษา ตชด.ยะลา เขต 1 เมืองยะลา ยะลา
850 โรงเรียนเขื่อนบางลาง สพป.ยะลา เขต 2 บันนังสตา ยะลา
851 โรงเรียนบ้านสันติ สพป.ยะลา เขต 2 บันนังสตา ยะลา
852 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 สพป.ยะลา เขต 2 บันนังสตา ยะลา
853 โรงเรียนบ้านฉลองชัย สพป.ยะลา เขต 2 บันนังสตา ยะลา
854 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี สพป.ยะลา เขต 2 บันนังสตา ยะลา
855 โรงเรียนบ้านกือลอง สพป.ยะลา เขต 2 บันนังสตา ยะลา
856 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป.ยะลา เขต 2 บันนังสตา ยะลา
857 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 สพป.ยะลา เขต 2 บันนังสตา ยะลา
858 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 สพป.ยะลา เขต 2 บันนังสตา ยะลา
859 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 สพป.ยะลา เขต 2 บันนังสตา ยะลา
860 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 สพป.ยะลา เขต 2 บันนังสตา ยะลา
861 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 สพป.ยะลา เขต 2 บันนังสตา ยะลา
862 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี สพป.ยะลา เขต 2 บันนังสตา ยะลา
863 โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา สพป.ยะลา เขต 2 บันนังสตา ยะลา
864 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 สพป.ยะลา เขต 2 บันนังสตา ยะลา
865 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 สพป.ยะลา เขต 2 บันนังสตา ยะลา
866 โรงเรียนบ้านทำนบ สพป.ยะลา เขต 2 บันนังสตา ยะลา
867 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ สพป.ยะลา เขต 2 บันนังสตา ยะลา
868 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน สพป.ยะลา เขต 2 บันนังสตา ยะลา
869 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 สพป.ยะลา เขต 2 บันนังสตา ยะลา
870 โรงเรียนบ้านรานอ สพป.ยะลา เขต 2 บันนังสตา ยะลา
871 โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง สพป.ยะลา เขต 2 บันนังสตา ยะลา
872 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. สพป.ยะลา เขต 2 บันนังสตา ยะลา
873 โรงเรียนบ้านป่าหวัง สพป.ยะลา เขต 2 บันนังสตา ยะลา
874 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป.ยะลา เขต 2 บันนังสตา ยะลา
875 โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) สพป.ยะลา เขต 2 บันนังสตา ยะลา
876 โรงเรียนบ้านบันนังกูแว สพป.ยะลา เขต 2 บันนังสตา ยะลา
877 โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง สพป.ยะลา เขต 2 บันนังสตา ยะลา
878 โรงเรียนบ้านกาโสด สพป.ยะลา เขต 2 บันนังสตา ยะลา
879 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ สพป.ยะลา เขต 2 บันนังสตา ยะลา
880 โรงเรียนบ้านบางลาง สพป.ยะลา เขต 2 บันนังสตา ยะลา
881 โรงเรียนบ้านบาเจาะ สพป.ยะลา เขต 2 บันนังสตา ยะลา
882 โรงเรียนบ้านสาคู สพป.ยะลา เขต 2 บันนังสตา ยะลา
883 โรงเรียนบ้านปาแดรู สพป.ยะลา เขต 2 ยะหา ยะลา
884 โรงเรียนบ้านเจาะตาแม สพป.ยะลา เขต 2 ยะหา ยะลา
885 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ สพป.ยะลา เขต 2 ยะหา ยะลา
886 โรงเรียนบ้านกาตอง สพป.ยะลา เขต 2 ยะหา ยะลา
887 โรงเรียนบ้านตาชี สพป.ยะลา เขต 2 ยะหา ยะลา
888 โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน สพป.ยะลา เขต 2 ยะหา ยะลา
889 โรงเรียนบ้านซีเยาะ สพป.ยะลา เขต 2 ยะหา ยะลา
890 โรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล) สพป.ยะลา เขต 2 ยะหา ยะลา
891 โรงเรียนบ้านลีตอ สพป.ยะลา เขต 2 ยะหา ยะลา
892 โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว (ซีเซะ) สพป.ยะลา เขต 2 ยะหา ยะลา
893 โรงเรียนบ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง สพป.ยะลา เขต 2 ยะหา ยะลา
894 โรงเรียนบ้านปะแต สพป.ยะลา เขต 2 ยะหา ยะลา
895 โรงเรียนบ้านบายอ สพป.ยะลา เขต 2 ยะหา ยะลา
896 โรงเรียนบ้านลือเน็ง สพป.ยะลา เขต 2 ยะหา ยะลา
897 โรงเรียนบ้านบาจุ สพป.ยะลา เขต 2 ยะหา ยะลา
898 โรงเรียนท่าละมัย สพป.ยะลา เขต 2 ยะหา ยะลา
899 โรงเรียนสามัคคี สพป.ยะลา เขต 2 ยะหา ยะลา
900 โรงเรียนบ้านหลักเขต สพป.ยะลา เขต 2 ยะหา ยะลา
901 โรงเรียนบ้านลากอ สพป.ยะลา เขต 2 ยะหา ยะลา
902 โรงเรียนบ้านรัตนา สพป.ยะลา เขต 2 ยะหา ยะลา
903 โรงเรียนอาสินศึกษา สพป.ยะลา เขต 2 ยะหา ยะลา
904 โรงเรียนบ้านยะหา สพป.ยะลา เขต 2 ยะหา ยะลา
905 โรงเรียนบ้านพงกูแว สพป.ยะลา เขต 2 ยะหา ยะลา
906 โรงเรียนบ้านวังสำราญ สพป.ยะลา เขต 2 ยะหา ยะลา
907 โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา สพป.ยะลา เขต 2 ยะหา ยะลา
908 โรงเรียนบ้านบันนังดามา สพป.ยะลา เขต 2 กาบัง ยะลา
909 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป.ยะลา เขต 2 กาบัง ยะลา
910 โรงเรียนบ้านยือนัง สพป.ยะลา เขต 2 กาบัง ยะลา
911 โรงเรียนบ้านบาละ สพป.ยะลา เขต 2 กาบัง ยะลา
912 โรงเรียนบ้านคชศิลา สพป.ยะลา เขต 2 กาบัง ยะลา
913 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป.ยะลา เขต 2 กาบัง ยะลา
914 โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา บันนังสตา ยะลา
915 โรงเรียนแสงสวรรค์ศาสตร์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ยะหา ยะลา
916 โรงเรียนศาสโนวาทวิทยา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ยะหา ยะลา
917 โรงเรียนลุกมานูลฮากีม สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ยะหา ยะลา
918 โรงเรียนรุ่งอรุณพัฒนา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ยะหา ยะลา
919 โรงเรียนโรงงานยาสูบ 2 ตชด.ยะลา เขต 2 ยะหา ยะลา
920 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี ตชด.ยะลา เขต 2 บันนังสตา ยะลา
921 โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต สพป.ยะลา เขต 3 เบตง ยะลา
922 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป.ยะลา เขต 3 เบตง ยะลา
923 โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ สพป.ยะลา เขต 3 เบตง ยะลา
924 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ สพป.ยะลา เขต 3 เบตง ยะลา
925 โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู สพป.ยะลา เขต 3 เบตง ยะลา
926 โรงเรียนบ้านบาแตตูแง สพป.ยะลา เขต 3 เบตง ยะลา
927 โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ สพป.ยะลา เขต 3 เบตง ยะลา
928 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป.ยะลา เขต 3 เบตง ยะลา
929 โรงเรียนบ้านมาลา สพป.ยะลา เขต 3 เบตง ยะลา
930 โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 สพป.ยะลา เขต 3 เบตง ยะลา
931 โรงเรียนบ้านยะรม สพป.ยะลา เขต 3 เบตง ยะลา
932 โรงเรียนบ้านธารน้ำใส สพป.ยะลา เขต 3 เบตง ยะลา
933 โรงเรียนบ้านราโมง สพป.ยะลา เขต 3 เบตง ยะลา
934 โรงเรียนบ้านนาข่อย สพป.ยะลา เขต 3 เบตง ยะลา
935 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป.ยะลา เขต 3 เบตง ยะลา
936 โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) สพป.ยะลา เขต 3 เบตง ยะลา
937 โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) สพป.ยะลา เขต 3 เบตง ยะลา
938 โรงเรียนบ้านธารมะลิ สพป.ยะลา เขต 3 เบตง ยะลา
939 โรงเรียนบ้านศรีนคร สพป.ยะลา เขต 3 ธารโต ยะลา
940 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา สพป.ยะลา เขต 3 ธารโต ยะลา
941 โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต สพป.ยะลา เขต 3 ธารโต ยะลา
942 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 สพป.ยะลา เขต 3 ธารโต ยะลา
943 โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ สพป.ยะลา เขต 3 ธารโต ยะลา
944 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 สพป.ยะลา เขต 3 ธารโต ยะลา
945 โรงเรียนบ้านแหร สพป.ยะลา เขต 3 ธารโต ยะลา
946 โรงเรียนบ้านวังศิลา สพป.ยะลา เขต 3 ธารโต ยะลา
947 โรงเรียนบ้านบัวทอง สพป.ยะลา เขต 3 ธารโต ยะลา
948 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป.ยะลา เขต 3 ธารโต ยะลา
949 โรงเรียนบ้านปะเด็ง สพป.ยะลา เขต 3 ธารโต ยะลา
950 โรงเรียนบ้านเยาะ สพป.ยะลา เขต 3 ธารโต ยะลา
951 โรงเรียนบ้านโต สพป.ยะลา เขต 3 ธารโต ยะลา
952 โรงเรียนบ้านจุโป สพป.ยะลา เขต 3 ธารโต ยะลา
953 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เบตง ยะลา
954 โรงเรียนธีรวิทยา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เบตง ยะลา
955 โรงเรียนวชิรศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เบตง ยะลา
956 โรงเรียนจงฝามูลนิธิ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เบตง ยะลา
957 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านกาแป๊ะ) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เบตง ยะลา
958 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เบตง ยะลา
959 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เบตง ยะลา
960 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เบตง ยะลา
961 โรงเรียนเทศบาล 6 (ประชาสันติ์) ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เบตง ยะลา
962 โรงเรียนบ้านปาโจแมเราะ ตชด.ยะลา เขต 3 ธารโต ยะลา
963 โรงเรียนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ ตชด.ยะลา เขต 3 ธารโต ยะลา
964 โรงเรียนสังวาลย์วิท 4 ตชด.ยะลา เขต 3 ธารโต ยะลา
965 โรงเรียนวัดสามกอง สพป.สงขลา เขต 1 เมืองสงขลา สงขลา
966 โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน สพป.สงขลา เขต 1 เมืองสงขลา สงขลา
967 โรงเรียนวัดท้ายยอ สพป.สงขลา เขต 1 เมืองสงขลา สงขลา
968 โรงเรียนวัดแหลมพ้อ สพป.สงขลา เขต 1 เมืองสงขลา สงขลา
969 โรงเรียนวัดเกาะถํ้า สพป.สงขลา เขต 1 เมืองสงขลา สงขลา
970 โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ สพป.สงขลา เขต 1 เมืองสงขลา สงขลา
971 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน สพป.สงขลา เขต 1 เมืองสงขลา สงขลา
972 โรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) สพป.สงขลา เขต 1 เมืองสงขลา สงขลา
973 โรงเรียนวัดอ่างทอง สพป.สงขลา เขต 1 เมืองสงขลา สงขลา
974 โรงเรียนวิเชียรชม สพป.สงขลา เขต 1 เมืองสงขลา สงขลา
975 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป.สงขลา เขต 1 เมืองสงขลา สงขลา
976 โรงเรียนบ้านบางดาน สพป.สงขลา เขต 1 เมืองสงขลา สงขลา
977 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน สพป.สงขลา เขต 1 เมืองสงขลา สงขลา
978 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย สพป.สงขลา เขต 1 เมืองสงขลา สงขลา
979 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก สพป.สงขลา เขต 1 เมืองสงขลา สงขลา
980 โรงเรียนวัดกลาง สพป.สงขลา เขต 1 สทิงพระ สงขลา
981 โรงเรียนวัดกระดังงา สพป.สงขลา เขต 1 สทิงพระ สงขลา
982 โรงเรียนบ้านท่าคุระ สพป.สงขลา เขต 1 สทิงพระ สงขลา
983 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ สพป.สงขลา เขต 1 สทิงพระ สงขลา
984 โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 สพป.สงขลา เขต 1 สทิงพระ สงขลา
985 โรงเรียนวัดประดู่หอม สพป.สงขลา เขต 1 สทิงพระ สงขลา
986 โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ สพป.สงขลา เขต 1 สทิงพระ สงขลา
987 โรงเรียนวัดศรีไชย สพป.สงขลา เขต 1 สทิงพระ สงขลา
988 โรงเรียนวัดคูขุด สพป.สงขลา เขต 1 สทิงพระ สงขลา
989 โรงเรียนวัดแหลมวัง สพป.สงขลา เขต 1 สทิงพระ สงขลา
990 โรงเรียนในเมือง สพป.สงขลา เขต 1 สทิงพระ สงขลา
991 โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ สพป.สงขลา เขต 1 สทิงพระ สงขลา
992 โรงเรียนบ้านพังเภา สพป.สงขลา เขต 1 สทิงพระ สงขลา
993 โรงเรียนวัดนางเหล้า สพป.สงขลา เขต 1 สทิงพระ สงขลา
994 โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ สพป.สงขลา เขต 1 สทิงพระ สงขลา
995 โรงเรียนวัดดีหลวง สพป.สงขลา เขต 1 สทิงพระ สงขลา
996 โรงเรียนบ้านชะแม สพป.สงขลา เขต 1 สทิงพระ สงขลา
997 โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง สพป.สงขลา เขต 1 สทิงพระ สงขลา
998 โรงเรียนวัดท่าหิน สพป.สงขลา เขต 1 สทิงพระ สงขลา
999 โรงเรียนวัดห้วยลาด สพป.สงขลา เขต 1 สทิงพระ สงขลา
1000 โรงเรียนวัดผาสุกาวาส สพป.สงขลา เขต 1 สทิงพระ สงขลา
1001 โรงเรียนบ้านวัดใหม่ สพป.สงขลา เขต 1 สทิงพระ สงขลา
1002 โรงเรียนวัดบ่อแดง สพป.สงขลา เขต 1 สทิงพระ สงขลา
1003 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ สพป.สงขลา เขต 1 สทิงพระ สงขลา
1004 โรงเรียนวัดจันทน์ สพป.สงขลา เขต 1 สทิงพระ สงขลา
1005 โรงเรียนวัดพังกก สพป.สงขลา เขต 1 สทิงพระ สงขลา
1006 โรงเรียนวัดประเจียก สพป.สงขลา เขต 1 สทิงพระ สงขลา
1007 โรงเรียนวัดสนามไชย สพป.สงขลา เขต 1 สทิงพระ สงขลา
1008 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1009 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1010 โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1011 โรงเรียนวัดทุ่งสงวน สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1012 โรงเรียนวัดบางหรอด สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1013 โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1014 โรงเรียนวัดเกษตรชลธี(ลื่อนประชาคาร) สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1015 โรงเรียนบ้านดอนแบก สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1016 โรงเรียนบ้านมาบบัว สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1017 โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1018 โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1019 โรงเรียนบ้านรับแพรก สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1020 โรงเรียนวัดคลองเป็ด สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1021 โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1022 โรงเรียนบ้านบ่อตรุ สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1023 โรงเรียนวัดเจดีย์งาม สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1024 โรงเรียนวัดสีหยัง สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1025 โรงเรียนวัดประดู่ สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1026 โรงเรียนวัดคูวา สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1027 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1028 โรงเรียนวัดหัวป่า สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1029 โรงเรียนวัดหัววัง สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1030 โรงเรียนวัดผักกูด สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1031 โรงเรียนบ้านขี้นาก สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1032 โรงเรียนวัดปากแตระ สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1033 โรงเรียนวัดตะพังหม้อ สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1034 โรงเรียนวัดหน้าเมือง สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1035 โรงเรียนวัดพังยาง สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1036 โรงเรียนวัดสามี สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1037 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1038 โรงเรียนวัดหัวเค็ด สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1039 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1040 โรงเรียนวัดมหาการ สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1041 โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1042 โรงเรียนวัดจาก สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1043 โรงเรียนวัดเถรแก้ว สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1044 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1045 โรงเรียนวัดแจ้ง สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1046 โรงเรียนบ้านหน้าทอง สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1047 โรงเรียนวัดพังตรี สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1048 โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1049 โรงเรียนวัดสน สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด สงขลา
1050 โรงเรียนวัดโตนดด้วน สพป.สงขลา เขต 1 กระแสสินธุ์ สงขลา
1051 โรงเรียนวัดทุ่งบัว สพป.สงขลา เขต 1 กระแสสินธุ์ สงขลา
1052 โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ สพป.สงขลา เขต 1 กระแสสินธุ์ สงขลา
1053 โรงเรียนวัดอ่าวบัว สพป.สงขลา เขต 1 กระแสสินธุ์ สงขลา
1054 โรงเรียนบ้านแหลมหาด สพป.สงขลา เขต 1 กระแสสินธุ์ สงขลา
1055 โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส สพป.สงขลา เขต 1 กระแสสินธุ์ สงขลา
1056 โรงเรียนบ้านรัดปูน สพป.สงขลา เขต 1 กระแสสินธุ์ สงขลา
1057 โรงเรียนวัดกาหรํา สพป.สงขลา เขต 1 กระแสสินธุ์ สงขลา
1058 โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) สพป.สงขลา เขต 1 กระแสสินธุ์ สงขลา
1059 โรงเรียนวัดแม่เปียะ สพป.สงขลา เขต 1 นาหม่อม สงขลา
1060 โรงเรียนบ้านต้นปริง สพป.สงขลา เขต 1 นาหม่อม สงขลา
1061 โรงเรียนบ้านนาทองสุก สพป.สงขลา เขต 1 นาหม่อม สงขลา
1062 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป.สงขลา เขต 1 นาหม่อม สงขลา
1063 โรงเรียนบ้านควนจง สพป.สงขลา เขต 1 นาหม่อม สงขลา
1064 โรงเรียนวัดทุ่งโตนด สพป.สงขลา เขต 1 นาหม่อม สงขลา
1065 โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม สพป.สงขลา เขต 1 นาหม่อม สงขลา
1066 โรงเรียนวัดนาหม่อม สพป.สงขลา เขต 1 นาหม่อม สงขลา
1067 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ สพป.สงขลา เขต 1 นาหม่อม สงขลา
1068 โรงเรียนวัดเนินพิจิตร สพป.สงขลา เขต 1 นาหม่อม สงขลา
1069 โรงเรียนวัดชะแล้ สพป.สงขลา เขต 1 สิงหนคร สงขลา
1070 โรงเรียนวัดตาหลวงคง สพป.สงขลา เขต 1 สิงหนคร สงขลา
1071 โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา สพป.สงขลา เขต 1 สิงหนคร สงขลา
1072 โรงเรียนวัดเลียบ สพป.สงขลา เขต 1 สิงหนคร สงขลา
1073 โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน สพป.สงขลา เขต 1 สิงหนคร สงขลา
1074 โรงเรียนวัดดีหลวงนอก สพป.สงขลา เขต 1 สิงหนคร สงขลา
1075 โรงเรียนวัดประตูไชย สพป.สงขลา เขต 1 สิงหนคร สงขลา
1076 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว สพป.สงขลา เขต 1 สิงหนคร สงขลา
1077 โรงเรียนวัดทํานบตางหน สพป.สงขลา เขต 1 สิงหนคร สงขลา
1078 โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง สพป.สงขลา เขต 1 สิงหนคร สงขลา
1079 โรงเรียนบ้านท่าแคง สพป.สงขลา เขต 1 สิงหนคร สงขลา
1080 โรงเรียนวัดบางเขียด สพป.สงขลา เขต 1 สิงหนคร สงขลา
1081 โรงเรียนบ้านแหลมจาก (รักเมืองไทย 27) สพป.สงขลา เขต 1 สิงหนคร สงขลา
1082 โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม สพป.สงขลา เขต 1 สิงหนคร สงขลา
1083 โรงเรียนบ้านบางไหน สพป.สงขลา เขต 1 สิงหนคร สงขลา
1084 โรงเรียนวัดป่าขาด สพป.สงขลา เขต 1 สิงหนคร สงขลา
1085 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.สงขลา เขต 1 สิงหนคร สงขลา
1086 โรงเรียนบ้านม่วงงาม สพป.สงขลา เขต 1 สิงหนคร สงขลา
1087 โรงเรียนวัดมะขามคลาน สพป.สงขลา เขต 1 สิงหนคร สงขลา
1088 โรงเรียนวัดปะโอ สพป.สงขลา เขต 1 สิงหนคร สงขลา
1089 โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม สพป.สงขลา เขต 1 สิงหนคร สงขลา
1090 โรงเรียนวัดประตูเขียน สพป.สงขลา เขต 1 สิงหนคร สงขลา
1091 โรงเรียนวัดป่าขวาง สพป.สงขลา เขต 1 สิงหนคร สงขลา
1092 โรงเรียนวัดห้วยพุด สพป.สงขลา เขต 1 สิงหนคร สงขลา
1093 โรงเรียนวัดหนองหอย สพป.สงขลา เขต 1 สิงหนคร สงขลา
1094 โรงเรียนวัดขนุน สพป.สงขลา เขต 1 สิงหนคร สงขลา
1095 โรงเรียนบ้านขนุน สพป.สงขลา เขต 1 สิงหนคร สงขลา
1096 โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ สพป.สงขลา เขต 1 สิงหนคร สงขลา
1097 โรงเรียนวัดโลกา สพป.สงขลา เขต 1 สิงหนคร สงขลา
1098 โรงเรียนวัดบ่อปาบ สพป.สงขลา เขต 1 สิงหนคร สงขลา
1099 โรงเรียนบ้านเขาแดง สพป.สงขลา เขต 1 สิงหนคร สงขลา
1100 โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ สพป.สงขลา เขต 1 สิงหนคร สงขลา
1101 โรงเรียนกลับเพชรศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เมืองสงขลา สงขลา
1102 โรงเรียนสตรีวชิรานุกูล สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เมืองสงขลา สงขลา
1103 โรงเรียนหวังดี สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เมืองสงขลา สงขลา
1104 โรงเรียนแจ้งวิทยา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เมืองสงขลา สงขลา
1105 โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เมืองสงขลา สงขลา
1106 โรงเรียนจุลสมัย สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เมืองสงขลา สงขลา
1107 โรงเรียนสุมิตรา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เมืองสงขลา สงขลา
1108 โรงเรียนอูลูมุดดีน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เมืองสงขลา สงขลา
1109 โรงเรียนดารุลอามานมูลนิธิ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เมืองสงขลา สงขลา
1110 โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เมืองสงขลา สงขลา
1111 โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา สทิงพระ สงขลา
1112 โรงเรียนศรีวิทยา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา สทิงพระ สงขลา
1113 โรงเรียนราษฎร์บำรุง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ระโนด สงขลา
1114 โรงเรียนกิติคุณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ระโนด สงขลา
1115 โรงเรียนประชาบำรุงวิทย์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นาหม่อม สงขลา
1116 โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นาหม่อม สงขลา
1117 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ระโนด สงขลา
1118 โรงเรียนอามาน๊ะศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา สิงหนคร สงขลา
1119 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เมืองสงขลา สงขลา
1120 โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เมืองสงขลา สงขลา
1121 โรงเรียนศาสนศึกษามูลนิธิ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา สิงหนคร สงขลา
1122 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สพป.สงขลา เขต 1 เมืองสงขลา สงขลา
1123 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) สพป.สงขลา เขต 1 เมืองสงขลา สงขลา
1124 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เมืองสงขลา สงขลา
1125 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เมืองสงขลา สงขลา
1126 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เมืองสงขลา สงขลา
1127 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เมืองสงขลา สงขลา
1128 โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ สพป.สงขลา เขต 2 รัตภูมิ สงขลา
1129 โรงเรียนบ้านห้วยโอน สพป.สงขลา เขต 2 รัตภูมิ