โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

โครงการ “พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้” กิจกรรม : พัฒนาครูสอนไม่ตรงสาย

 

โครงการ “พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้” 

กิจกรรม : พัฒนาครูสอนไม่ตรงสาย
1. บรรยายพิเศษ การพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาชายแดนใต้ 
2. เสวนาวิชาการ การพัฒนาครูสอนไม่ตรงสายในพื้นที่ชายแดนใต้
3. อบรมปฏิบัติการ พัฒนาครูสอนไม่ตรงสาย 9 กลุ่มสาระ


แบบประเมินโครงการ  กิจกรรม : พัฒนาครูสอนไม่ตรงสาย

แกลเลอรี่