โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

วันครู ปี 2561

วันนี้ (16 มกราคม 2561) โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาชายแดนใต้ ได้จัดนิทรรศการวันครู ปี 2561 ณ ห้องกระจก ด้านล่างหอประชุม เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมทั้งมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการวันครู ปี 2561 ในครั้งนี้