สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ขอแสดงความยินดีแก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัล Wenhui Award 2017

       ขอแสดงความยินดีแก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัล Wenhui Award 2017 จากนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพครู ในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาครูตามแนวทางพหุภาษา-พหุวัฒนธรรม  Wenhui award เป็นรางวัลที่มอบให้หน่วยงานที่มีนวัตกรรมในการพัฒนาครูโดยคำนึงพื้นฐานทางภาษาและวัฒนธรรม

LINK : mail

แกลเลอรี่