โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

การเสวนา "แนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้"

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาราชภัฏยะลา จัดเสวนา "แนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้" เพื่อศึกษาแนวโน้มทิศทางทางการศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หวังขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพครู ยุคศตวรรษที่ 21 สอดคล้องแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0
วันนี้ (17 มิ.ย.60)ที่ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคาร 24 ตึกสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้จัดเสวนาแนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการสถาบันพัฒนาครูชายแดนภาคใต้ ขึ้น เพื่อศึกษาแนวโน้มทิศทางทางการศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เป็นประธานเปิดการเสวนา
สำหรับกิจกรรมมีการบรรยาย "การพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 สู่ยุค 4.0" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมทั้งการเสวนา "แนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ คุณชนกนันท์ พะสุโร ตัวแทนครูในพื้นที่ฯ จากโรงเรียนบ้านบ่อหิน โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 240 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาและมีหน้าที่โดยตรงในการผลิตครู ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาครู เนื่องจากครูเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาและภารกิจของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่วางไว้ นั้น คือผู้เรียนที่จบออกไปมีคุณภาพ เป็นทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ มีทักษะสำคัญสำหรับคนยุคศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะที่ส่งเสริมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแนวทางของไทยแลนด์ 4.0 ดังนั้นครูจึงต้องเป็นผู้ที่มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในยุคของเทคโนโลยีและโลกแห่งการแข่งขัน ก้าวทันทิศทางการพัฒนาและแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ รวมถึงสามารถพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนและปรับตัวให้เท่ากันการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีสิทธิภาพ
ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง ในฐานะหัวหน้าโครงการ กล่าวว่า กิจกรรมเสวนาเรื่อง "แนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้" จัดขึ้น ตามโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูชายแดนใต้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มทิศทางการศึกษาและการพัฒนาครูชายแดนใต้ และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตั้งสถาบันพัฒนาครูชายแดนใต้
 

ข้อมูลข่าวและที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6006170010032 

 
 
 

แกลเลอรี่