โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

อบรมชิงปฏิบัติการ “การศักยภาพครูด้านการแนะแนวการศึกษาสู่อาชีพตามระบบเพียร์โค้ช (peer-coach) ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2560

 

อบรมชิงปฏิบัติการ “การศักยภาพครูด้านการแนะแนวการศึกษาสู่อาชีพตามระบบเพียร์โค้ช (peer-coach)

โครงการ“พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง : การพัฒนาศักยภาพครู

ภายใต้โครงการ “พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง”

ระหว่างวันที่  2 - 4  พฤษภาคม 2560

ณ ห้องประชุมบราแง  ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

           มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดอบรมปฏิบัติการ “การศักยภาพครูด้านการแนะแนวการศึกษาสู่อาชีพตามระบบเพียร์โค้ช(peer-coach)ในระหว่างวันที่  2 - 4  พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมบราแง  ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูด้านการแนะแนวตามระบบเพียร์โค้ช (peer-coach) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นพี่เลี้ยง ทั้งนี้เพื่อให้คุณครูสามารถนำระบบการแนะแนวการศึกษาสู่อาชีพตามคู่มือไปใช้กับนักเรียนในปีการศึกษา 2560 ต่อไป โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโรงการ จำนวน 16 โรงเรียน ได้แก่   1) โรงเรียนบ้านโกตาบารู  2) โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 3) โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒  4) โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ 5) โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์  6) โรงเรียนกาบังพิทยาคม 7) โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล 8) โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 9) โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์  10) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)  11) โรงเรียนเทศบาล 2  (บ้านมลายูบางกอก)   12) โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า)  13) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 14) โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)  15) โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ และ 16) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ ยะลา มีคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมจากโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 64 คน

แกลเลอรี่