โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่ใช้วรรณกรรมเป็นฐาน

          โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยจัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่ใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ระหว่างวันที่ 21 - 23 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย(ชั้น 3) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่