สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

หลักสูตรระยะสั้น

1. หลักสูตรการฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบทวิ - พหุภาษาศึกษา

2. การฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบทวิ - พหุภาษาศึกษา