สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

โครงการสถาบันพัฒนาครูชายแดนใต้

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

    ผศ.ดร.เกสรี  ลัดเลีย

    อาจารย์ซอและ  เกปัน

    อาจารย์ปนัดดา  เรืองสงค์

    อาจารย์จันจลี  ถนอมลิขิตวงศ์

    อาจารย์พุมพนิต  คงแสง

    ผศ.ดร.จิรภรณ์  มั่นเศรษฐวิทย์

2. วัตถุประสงค์

    2.1 เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของสถาบันการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

    2.2 เพื่อศึกษาข้อมูลสภาวการณ์เกี่ยวกับครูชายแดนใต้เฉพาะจังหวัดยะลา ในส่วนของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) ที่สอนในระดับประถมศึกษาและครูที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน(สช.) ที่สอนในระดับมัธยมศึกษา

    2.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพครูประจำการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

    2.4 เพื่อพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความรู้และทักษะให้กับผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

3. กิจกรรมสำคัญ

    3.1 ศึกษาและพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

    3.2 สำรวจสภาวการณ์ครูชายแดนภาคใต้และจัดทำฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้

    3.3 มหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง : พัฒนาศักยภาพครูประจำการโดยใช้ระบบเครือข่ายระบบพี่เลี้ยงและการสอนงาน

    3.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาครูชายแดนภาคใต้ : "ศูนย์การศึกษาและการพัฒนาครูและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้" มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

    3.5 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการศึกษาและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

    3.6 พัฒนาศักยภาพครูสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชานแดน(ตชด.) และครูในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 


 

กิจกรรม "มหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง : พัฒนาศักยภาพครูประจำการด้วยระบบเครือข่าย ระบบพี่เลี้ยงและการสอนงาน"

 
กิจกรรม

กิจกรรมครั้งที่ 1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูต้นแบบ ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม ณ ห้องประชุมติง เชียง(ชั้น 2 ) คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมครั้งที่ 2 อบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ Coach Team ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุ่ย เจีย(ชั้น 4) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมครั้งที่ 3 อบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูประจำการ ระหว่างวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมติง เชียง(ชั้น 2) คณะมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่