สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้(กิจกรรมวรรณกรรมในฝักกริช)

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

    ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย และคณะ

2. วัตถุประสงค์

   2.1 เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วรรณกรรมเป็นฐานให้กับเด็กปฐมวัยในพื้นที่เสริมสร้างความมั่นคง (พื้นที่สีแดง)

   2.2 เพื่อบูรณาการพันธกิจผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัยกับการบริการวิชาการสังคม

แกลเลอรี่