สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

โครงการจัดทำฐานข้อมูลสภาวการณ์ด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

    ผศ.ดร.เกสรี  ลัดเลีย และคณะ

2. วัตถุประสงค์

    2.1 เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วรรณกรรมเป็นฐานให้กับเด้กปฐมวัยในพื้นที่เสริมสร้างความมั่นคง (พื้นที่สีแดง)

    2.2 เพื่อบูรณาการพันธกิจผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัยกับการบริการวิชาการกับสังคม

3. กิจกรรมสำคัญ

    สำรวจสภาวการณ์และจัดทำฐานข้อมูลสภาวการณ์ด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายกรณีในพื้นที่เสริมสร้างความมั่นคง

แกลเลอรี่