สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาผลงานวิชาการ ในรูปแบบหนังสือ หรือตำราวิชาการ เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี

        มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาผลงานวิชาการ ในรูปแบบหนังสือ หรือตำราวิชาการ เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี

        เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2567 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายใต้โครงการพัฒนาหนังสือหรือตำราวิชาการ เฉลิมฉลองครบรอบ 90 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาผลงานวิชาการในรูปแบบหนังสือ หรือตำราวิชาการ เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการอบรม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี

        สำหรับการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ มีผลงานหนังสือ หรือตำราวิชาการ ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมทั้งสิ้น 11 ผลงาน ทั้งนี้เพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย และบริการวิชาการในการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 90 ปี “จากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

*********

ภาพ/ข่าว โครงการพัฒนาหนังสือหรือตำราวิชาการ เฉลิมฉลองครบรอบ 90 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บรรณาธิการข่าว งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

แกลเลอรี่