สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

สถาบันพัฒนาครูฯ มรภ.ยะลา เข้าร่วมประชุมอัพเดทตัวชี้วัดโครงการ และสนับสนุนการทำงาน MEAL

       วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567 สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ซอและ เกปัน และคณะดำเนินงานโครงการ LEARN เข้าร่วมประชุมอัพเดทตัวชี้วัดโครงการ และสนับสนุนการทำงาน MEAL ซึ่งจัดโดยมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) Save the Children Thailand ณ ห้องประชุมมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจ Log frame และตัวชี้วัดโครงการในกรอบความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายใต้โครงการ LEARN โดยสถาบันพัฒนาครูฯ กำลังดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กทุกกลุ่มครอบคลุมไปถึงเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและเด็กที่มีความหลากหลายในช่วงอายุระหว่าง 3-5 ปี โดยการส่งเสริมผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตรที่เหมาะสมตั้งแต่ในครอบครัว และยกระดับคุณภาพการศึกษาช่วงก่อนวัยเรียนมีพื้นที่การดำเนินงาน ในอำเภอรามัน จังหวัดยะลา ภายใต้โครงการ LEARN (Literacy Empowerment Alliance for Resilient New-Generation) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การช่วยเหลือเด็กประเทศฮ่องกง

แกลเลอรี่