สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

กิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการ LEARN ณ โรงเรียนบ้านคูวอ ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

       วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2567 สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) ดำเนินงานโครงการ LEARN (Literacy Empowerment Alliance for Resilient New-Generation) ภายใต้การสนับสนุนจากองค์การช่วยเหลือเด็ก ประเทศฮ่องกง ได้มีการจัดกิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการ LEARN ณ โรงเรียนบ้านคูวอ ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นำโดย อาจารย์ดร.ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูฯ และคณะดำเนินงานโครงการ LEARN กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ และแนวทางในการดำเนินโครงการฯ

แกลเลอรี่