สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ

       วันนี้ (19 ก.พ. 67) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพตาม PTRU Mode ในหัวข้อ "การนิเทศ ติดตาม การให้คำปรึกษา แนะนำ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก" Module 3 ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งมีผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ คณะทำงาน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 150 คน ประกอบด้วย จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

       อาจารย์ ดร.ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่าการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 3 เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นการร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเครื่อข่าย 38 แห่ง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะครูด้านคุณธรรม จริยธรรม การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)และมีการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาสรรถนะครูสู่มืออาชีพ เพื่อการพัฒนาครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรรถนะในด้านจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู การจัดการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะจึงเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นหน้าที่หลักของอาชีพครู การที่ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อบ่มเพาะความเป็นครูมืออาชีพนั้น มิได้บ่มเพาะเฉพาะด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมีการบ่มเพาะรอบด้าน ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Active Learningการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional LearningCommunity) การพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA : Performance Agreement)ไปถึงการนิเทศ ติดตาม การให้คำปกษานักศึกษาทุกช่วงวัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและมีสมรรถนะตามหลักสูตรที่กำหนด โดยผลผลิตที่ได้ภายหลังการดำเนินโครงการ คือ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีในวิชาชีพครูรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์สามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนที่มีคุณลักษณพึงประสงค์ มีสมรรถนะตามข้อตกลงการปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทาง PLC ได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 550 คน อันจะส่งผลให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีในวิชาชีพครูรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนาตนเองพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) สามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสมรรถะตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทาง PLC อันนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายในอนาคต

       สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อนิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษาแนะนำ ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (ActiveLearning)ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มีการให้คำปรึกษา แนะนำผู้เข้ารับการพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) และเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิซาชีพ (Professional LearningCommunity: PLC) และสอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรที่กำหนด

 

*************

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

ภาพเพิ่มเติม: คลิกดู

แกลเลอรี่