สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

สถาบันพัฒนาครูฯ จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันพัฒนาครูฯ ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567

       สถาบันพัฒนาครูฯ จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันพัฒนาครูฯ ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567

 

       วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 - 16.30 น. สถาบันพัฒนาครูฯ จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันพัฒนาครูฯ ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (ประธานกรรมการ) พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประสถาบันพัฒนาครูฯ อาคาร 4 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meetings

       โดยมีวาระการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2567 ของสถาบันพัฒนาครู ฯ และแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ 2567 พิจารณารับรองรายงานประจำปี พ.ศ. 2566 ของสถาบันพัฒนาครู ฯ (ตามที่สถาบันพัฒนาครู ฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 30 กันยายน พ.ศ. 2566) บัดนี้สถาบันพัฒนาครู ฯ ได้ดำเนินกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมของหลักสูตร และการบริการวิชาการภายใต้สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2567 ตลอดจนรวมหารือการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาครูฯ ต่อไป

แกลเลอรี่