สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

สถาบันพัฒนาครูฯ มรย. อบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 2 (รุ่นที่ 1)

       สถาบันพัฒนาครูฯ มรย. อบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 2 “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ตามแนวทางการดำเนินการพัฒนา”

       วันนี้ (19 ม.ค. 67) เวลา 09.45 น. สถาบันพัฒนาครูสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 2 กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ตามแนวทางการดำเนินการพัฒนา ภายใต้ โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ สมรรถนะครูสู่มืออาชีพ รุ่นที่ 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและมวลชนสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดอบรม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ คณะทำงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา เข้าร่วม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

       อาจารย์ ดร.ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูสถาบันพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพเกิดขึ้น เนื่องจากเป็นการร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย 38 แห่ง ได้ตระหนักของการพัฒนาสมรรถนะครูด้านคุณธรรม จริยธรรม การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และมีการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรรถนะในด้านจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู การจัดการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะจึงเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นหน้าที่หลักของอาชีพครู การที่ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อบ่มเพาะความเป็นครูมืออาชีพนั้น นอกจากด้านวิชาการจะต้องมีการบ่มเพาะรอบด้าน ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Active Learning การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) การพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA : Performance Agreement) รวมไปถึงการนิเทศ ติดตาม การให้คำปรึกษานักศึกษาทุกช่วงวัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีสมรรถนะตามหลักสูตรที่กำหนด

 

ภาพเพิ่มเติม: คลิกดู

แกลเลอรี่