สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ขอเชิญ ครู สังกัด สพฐ ที่ผ่านการอบรม Modul 1 เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ (เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

 

enlightened ขอเชิญ ครู สังกัด สพฐ ที่ผ่านการอบรม Modul 1 เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ (เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)

yes  กิจกรรม Module 2 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ตามแนวทางการดำเนินการพัฒนา

mail รุ่นที่ 1 วันที่ 19 มกราคม 2567

mail รุ่นที่ 2 วันที่ 20 มกราคม 2567

 

enlightenedเปิดลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4 มกราคม​ - วันที่ 12 มกราคม 2567

yes ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://obec.bsru.ac.th

enlightened รับเฉพาะผู้ผ่านการอบรม Module ที่ 1 เท่านั้น

"สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่สังคมอนาคตอย่างยั่งยืน" 

 

heart ฟรี ค่าลงทะเบียน อาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม

#หมายเหตุ: ค่าเดินทาง และที่พัก เบิกจ่ายจากต้นสังกัด mail

 

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญได้ที่: https://shorturl.asia/93G8r

 

________________________

https://pts.yru.ac.th/

#หน่วยงานวิจัยพัฒนาให้บริการสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

#สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#PTS #YRU

แกลเลอรี่