สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

โครงการ LEARN เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ


โครงการ LEARN เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ

enlightened บทบาทหน้าที่

- จัดทำ ปรับปรุง และดำเนินงานตามปฏิทินกิจกรรมของโครงการฯ

- ประสานงานการดำเนินกิจกรรมกับหน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ

- รับผิดชอบงานเอกสาร งานธุรการ การเงิน พัสดุ และติดตามการดำเนินโครงการฯ

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการฯ

yes คุณสมบัติ

- เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรี

- สื่อสารภาษาอังกฤษได้

- มีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการบริการวิชาการหรือโครงการวิจัยฯ

 

smiley เรายินดีรับพิจารณาผู้มีความบกพร่องในด้านต่างๆ ที่มีความสามารถ และไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://pts.yru.ac.th/page/

 

__________________________

https://pts.yru.ac.th/

#หน่วยงานวิจัยพัฒนาให้บริการสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

#สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#PTS #YRU #Savethechildren #LEARN

แกลเลอรี่