สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ

       ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการรับสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ (เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ทั่วประเทศ) เมื่อวันที่ 10 – 20 ตุลาคม 2566 และรับสมัครเข้าร่วมอบรมเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2566 นั้น

       บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการรับสมัคร และให้ยืนยันสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

       ก) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข 1

       ข) กำหนดการเข้ารับการพัฒนา ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข 2

       ทั้งนี้ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพให้เข้าร่วมอบรม ตามรายละเอียดรุ่นที่กำหนดดังเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ: คลิกดู

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่