สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ประชุมวิทยากรเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ

       วันนี้ 30 ตุลาคม 2566 ประชุมวิทยากรเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 1 หัวข้อเรื่อง "การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพฯ นำทีมโดยวิทยากรต้นแบบ อาจารย์ ดร.ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรซวรรณา เซพโฆลาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชณิตา เก้าเอี้ยน และอาจารย์ฟาร่า สุไลมาน พร้อมทีมงานสถาบันพัฒนาครูฯ และได้รับเกียรติจาก คุณครูสุเทพ เท่งประกิจ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส และคุณครูฉัตรชัย ชายแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 ร่วมเป็นวิทยากร ในการดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะ ครูด้านคุณธรรม จริยธรรม การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และมีการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

แกลเลอรี่