สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

กิจกรรม “หลักสูตร การใช้แบบประเมินคุณภาพการอ่านออก เขียนได้ เชื่อมโยงและการคิดวิเคราะห์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1”

       วันนี้ 26 ต.ค. 2566 สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม “หลักสูตร การใช้แบบประเมินคุณภาพการอ่านออก เขียนได้ เชื่อมโยงและการคิดวิเคราะห์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1” โครงการ “การฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยกลไกความร่วมมือระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน สำหรับนักเรียนยากจนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา” ภายใต้ชุดโครงการวิจัย “การจัดการศึกษาเพื่อฟื้นฟูภาวการณ์ถดถอยทางการเรียนรู้สำหรับนักเรียนยากจนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา” โดยมีหัวหน้าชุดโครงการวิจัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวพบปะกับผู้เข้าร่วม นักวิจัย ครูและบุคลากรสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา 34 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจากครูซัมซูรีย์ มะสีละ ครูโรงเรียนบ้านสะหริ่ง เป็นวิทยากรให้ความรู้ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเรียนรู้การใช้แบบประเมินคุณภาพการอ่านออก เขียนได้ เชื่อมโยงและการคิดวิเคราะห์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับการประเมินในพื้นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยต่อไป

 

 

 

ภาพเพิ่มเติม: คลิกดู

แกลเลอรี่