สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนระดับปฐมวัยและครูประถมศึกษา ในการฟื้นฟูภาวะการถดถอยทางการเรียนรู้ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566

       วันนี้ 25 ต.ค. 2566 สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยและครูประถมศึกษาในการฟื้นฟูภาวะการถดถอยทางการเรียนรู้” โครงการ “การฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยกลไกความร่วมมือระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน สำหรับนักเรียนยากจนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา” ภายใต้ชุดโครงการวิจัย “การจัดการศึกษาเพื่อฟื้นฟูภาวการณ์ถดถอยทางการเรียนรู้สำหรับนักเรียนยากจนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา” โดยมีนักวิจัย ครูและบุคลากรสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา 34 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย

       กิจกรรมระดับปฐมวัย กิจกรรมประชุมปฏิบัติการการพัฒนาแผนการสอนเพื่อการฟื้นฟูภาวะการถดถอยทางการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมกานเฉ่า ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบด่ายวิจัยและนวัตกรรม ครูนิอามีเน๊าะห์ อิสาเฮาะ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) ครูโสรายา ชุมประเวศ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ครูไพเราะ สกนธนวุฒิ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ครูเจ๊ะยอ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ครูนูรีดา ฮูลูสาและ โรงเรียนบ้านบาตง และ อาจารย์อาทิตยา วงศ์มณี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

       และกิจกรรมอบรมครูประถมศึกษาหลักสูตร แผนการสอนโดยใช้นวัตกรรมแบบเริ่มเรียนภาษาไทย (มูลาบาฮาซา) ณ ห้องประชุมติงเซียน ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเกียรติจากครูซัมซูรีย์ มะสีละ ครูโรงเรียนบ้านสะหริ่ง และครูคอรีเย๊าะ ดีปาตี ครูโรงเรียนบ้านเจาะบือแม เป็นวิทยากรให้ความรู้ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาแผนการสอนทั้งในระดับปฐมวัยและประถมศึกษาในการฟื้นฟูภาวะการถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียนในพื้นที่โครงการวิจัยต่อไป

 

 

ภาพเพิ่มเติม: คลิกดู

แกลเลอรี่