สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

มรย. เดินหน้าโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลง

       วันนี้ (23 ต.ค.66) เวลา 11.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้า (รอบ 6 เดือน) การดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่นที่สอดคล้องตามแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมนำเสนอภาพรวมของโครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดยะลา ระยะ 6 เดือน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, นำเสนอผลการดำเนินงานด้านกฎหมายที่รองรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร กิจการสภาและกฎหมาย และนำเสนอหลักสูตรระยะสั้น 2 หลักสูตรในระบบ Credit Bank โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต

       นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมโกตาบารู (บ้านดาโต๊ะมูลียอ) ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดยะลา หลักสูตรระยะสั้น “ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์และการจัดนำเที่ยว” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นูรีดา จะปะกียา ,หลักสูตรระยะสั้น “นักออกแบบลวดลายผ้าเพื่อการพัฒนาเชิงพานิชย์” โดย อาจารย์ศุภาวิณี กิติวินิต พร้อมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ผู้ประกอบการ และภาคีเครือข่าย.

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมรัน แมหะ

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ยะลา

แกลเลอรี่