สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

การพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะชีวิตด้วยการแนะแนวและให้คำปรึกษาให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่าย (มหาลัยพี่เลี้ยง)

       เมื่อวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ : การพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะชีวิตด้วยการแนะแนวและให้คำปรึกษาให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่าย (มหาลัยพี่เลี้ยง) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ซอและ เกปัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์ หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และอาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์ หัวหน้ากิจกรรมร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีอาจารย์รุสดี สุหลง นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากรการอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้ และได้รับเกียรติกล่าวให้โอวาทจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องประชุมกาน เฉ่า ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่