สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

วิทยาศาสตร์


 


 

เว็บไซต์

อาจารย์ชนกนันท์  พะสุโร 

LINK >> https://sway.com/UugrgmdfMmEbrAgY

        >> Learning Science with Teacher C

        >> https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=XtFQy

 


YouTube

        >> Chanoknan Pasuro 

 


E - book

 


เอกสาร