สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

เยี่ยมชม สังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอน และพูดคุยแลกเปลี่ยนกับครูผู้สอนในระดับชั้นอนุบาล

       เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินงานโครงการ LEARN (Literacy Empowerment Alliance for Resilient New-Generation) ภายใต้การสนับสนุนจากองค์การช่วยเหลือเด็กประเทศฮ่องกง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กทุกกลุ่มครอบคลุมไปถึงเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและเด็กที่มีความหลากหลาย ในช่วงอายุระหว่าง 3 - 5 ปี มีพื้นที่การดำเนินการในอำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยทีมงานโครงการฯ ได้เยี่ยมชม สังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอน และพูดคุยแลกเปลี่ยนกับครูผู้สอนในระดับชั้นอนุบาล ซึ่งมีคุณ Somxay Inthasone ที่ปรึกษาด้านเทคนิค งานด้านการศึกษา และคณะจากมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) และคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยครูอามีเน๊าะห์ อิสาเฮาะ ครูโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) ที่ผ่านการอบรม TPR เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมที่เหมาะสมในโครงการต่อไป โดยได้รับการต้อนรับจาก นายสุกรี แวหะมะ รองผู้อำนวยการ และคณะครูชั้นอนุบาล 3 ณ โรงเรียนบ้านรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่