สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

เวที่รับฟังความคิดเห็นแบบประเมินทัศนคติที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์

       วันที่ 10 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้จัดการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง เวที่รับฟังความคิดเห็นแบบประเมินทัศนคติที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการวิจัยการประเมินทัศนคติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Attitude Test) เกิดขึ้นเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจทัศนคติที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ (e-Attitude Test) และดำเนินการสำรวจทัศนคติในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เพิ่งเข้ามาและกำลังปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการใน 2 ลักษณะ 1) การจัดทำแบบประเมินทัศนคติเพื่อสำรวจทัศนคติที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) การสำรวจทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ (e-Attitude Test) ที่เหมาะสม โดยเครื่องมือการทดสอบทัศนคติ เพื่อเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยมีการวิเคราะห์ และแปลผลเพื่อจัดกลุ่มอันนำไปสู่การเสนอแนะหลักสูตรส่งเสริมทัศนคติที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีขึ้นต่อไป

       ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของรัฐระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ผู้แทนสำนักงานจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตำรวจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจารย์/นักวิชาการจากสถานศึกษา หรือสถาบันอุดมศึกษา รวมจำนวนทั้งหมด 40 คน

แกลเลอรี่