สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมจัดนิทรรศการสำหรับเด็ก"ACHIEVE Kiddy Land" ในงาน อาชีพ ACHIEVE FEST

       วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ที่หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการจัดงาน อาชีพ เฟส ซึ่ง หน่วยงาน USAID และ มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก ประเทศไทย (Save the Children Thailand) ร่วมกับ ACTED และ THE LOOKER ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและจัดแสดงผลงานความสำเร็จ ในรอบ 5 ที่ผ่านมาของโครงการส่งเสริมอาชีพและทักษะชีวิตเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ (USAID Achieve) ที่ได้ลงไปส่งเสริมเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ให้เข้าถึงโอกาสในการทำงานผ่านการฝึกวิชาชีพและเสริมสร้างทักษะชีวิต มีการนำเสนอผลงาน สินค้า และบริการของเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงเสนอผลงานวิจัย นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนนำเสนอไอเดียธุรกิจของตนเองและสมัครงานในตำแหน่งว่างที่ตนสนใจด้วย โดยที่ผ่านมาพบว่ายังมีเยาวชนจำนวนมากในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ที่ตกหล่นจากการศึกษาภาคปกติและยังเข้าไม่ถึงโอกาสในการทำงาน ด้วยข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ ความเข้าใจด้านภาษา หรือมีบทบาทการดูแลคนในครอบครัว เราจึงพยายามขยายโอกาสให้กับเยาวชนเหล่านี้ให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การมีศักยภาพเพิ่มขึ้น การเข้าถึงอาชีพ และอยู่ร่วมกันในชุมชนได้อย่างมีความสุข

       สำหรับโครงการ USAID Achieve ดำเนินการโดยมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก ประเทศไทย ร่วมกับ ACTED THE LOOKER และพันธมิตร ได้สร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจ ความร่วมมือ และความสัมพันธ์ของเยาวชนนอกระบบการศึกษา และส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน รวมถึงการประกอบธุรกิจตรงตามความต้องการของตลาด โดยได้ร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดปัตตานี และที่เกี่ยวข้อง คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัดปัตตานี วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี และวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

แกลเลอรี่