สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

กิจกรรมพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา การพัฒนาระบบและกลไกจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยกระบวนการชุมชนนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดยะลา

       เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 66 สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา การพัฒนาระบบและกลไกจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยกระบวนการชุมชนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2566 โดยได้รับเกียรติเปิดพิธีจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซอและ เกปัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เกียรติกล่าวเปิดพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นูรีดา จะปะกียา หัวหน้างานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ร่วมให้เกียรติเป็นพิธีกร อาจารย์สุไรดา กาซอ อาจารย์ซูซัน หามะ อาจารย์นุรฮูดา สะดามะ และอาจารย์ศรินทร์ญา จังจริง พร้อมทั้งเข้าร่วมและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในกิจกรรมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2566

       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมพงษ์ หลีเคราะห์ นายกสมาคมวัฒนพลเมือง นางกริย๊ะ หลีเคราะห์ นายพิเชษฐ์ เบญจมาศ นายอับดุลอาสีด หยีเหม นางสาวสุกัญญา ลาวัลย์ และนางสาวสุวัลยา ยายาหมัน ได้ร่วมให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ อบรมกระบวนการนักจัดกระบวนการ และ Note taker ให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ได้รับเกียรติจากนางมาเรียม จอหวัง นักพัฒนาการอำเภอเบตง ได้ร่วมให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ การพัฒนาแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน จัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์แมนดารินเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 

__________________________

https://pts.yru.ac.th

#หน่วยงานวิจัยพัฒนาให้บริการสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

#สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#PTS #YRU

แกลเลอรี่