สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "แนวทางการขอมี และเลื่อนวิทยฐานะสำหรับผู้บริหาร"

       เมื่อวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "แนวทางการขอมี และเลื่อนวิทยฐานะสำหรับผู้บริหาร" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดี และนายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมในครั้งนี้

       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอำนวยสุวรรณชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง นางดารุณี สุวรรณชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา และนายพัชรินทร์ ปลอดฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อแนวทางการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะสำหรับผู้บริหาร (วPA ผู้บริหาร) ให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้บริหารจากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จำนวน 40 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมกาน เฉ่า ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

__________________________

https://pts.yru.ac.th

#หน่วยงานวิจัยพัฒนาให้บริการสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

#สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#PTS #YRU

แกลเลอรี่