สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พ.ศ. 2566

       การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พ.ศ. 2566” เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับบทบาทสถาบันอุดมศึกษาพื้นที่ภาคใต้ ในการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พ.ศ. 2566 วิเคราะห์ศักยภาพ โอกาส และข้อจำกัดในการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ ตลอดจนบูรณาการการทำงานระหว่างทีมวิจัยในพื้นที่ภาคใต้ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และทีมวิจัยกลาง ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องแกรนด์เซาท์เทอร์น โรงแรมเซาท์เทิร์นแอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

https://pts.yru.ac.th/page/309

 

__________________________

https://pts.yru.ac.th/

#หน่วยงานวิจัยพัฒนาให้บริการสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

#สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา #งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่

#บพท. #สกสว. #อว. #บพท. #มรย. #PTS

แกลเลอรี่