สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี 2566

       สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผลักดันการมีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตรระยะสั้นด้านการศึกษาภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อพัฒนาระบบและกลไกจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยกระบวนการชุมชนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดยะลา ในวันที่ 10-11 เมษายน 2566 ณ อาคารสังคมศาสตร์ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยเปิดให้ออกแบบหลักสูตรระยะสั้นด้านการศึกษาจำนวน 8 หลักสูตร (แบ่งกลุ่ม 8 กลุ่ม) ได้แก่

  1. หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในพื้นที่ชายแดนใต้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบทวิ-พหุภาษาศึกษา
  2. หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่ชายแดนใต้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบทวิ-พหุภาษาศึกษา
  3. หลักสูตรกลวิธีและการพัฒนาสื่อการสอนเพื่อพัฒนาสมองโดยใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นฐาน
  4. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษาผ่านการผลิตและใช้สื่อแบบวรรณกรรมเป็นฐาน (Literature-based Instructional Media)
  5. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยในการใช้วรรณกรรมเป็นฐานเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการเด็กปฐมวัยชายแดนใต้ 6. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
  6. หลักสูตรชุดการสอนภาษาไทย ในแบบเรียนมูลาบาฮาซา
  7. หลักสูตรชุดปานาบาฮาซา

       โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งหลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้นดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจได้เข้ามาศึกษา รวมถึงอาจสามารถต่อยอดไปสู่การเทียบโอนหน่วยกิตสำหรับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในอนาคต

แกลเลอรี่