สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

มรย.โดยสถาบันพัฒนาครูฯ จัดกิจกรรม Poverty Forum “ทิศทางการพัฒนาองค์กรสาธารณกุศลจังหวัดยะลากับการให้การช่วยเหลือคนยากจนผ่านระบบซากาต”

       มรย.โดยสถาบันพัฒนาครูฯ จัดกิจกรรม Poverty Forum “ทิศทางการพัฒนาองค์กรสาธารณกุศลจังหวัดยะลากับการให้การช่วยเหลือคนยากจนผ่านระบบซากาต”

       เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม Poverty Forum “ทำไมยอมจน ทำไมยากจน ครั้งที่ 4” (ทิศทางการพัฒนาองค์กรสาธารณะกุศลจังหวัดยะลากับการให้การช่วยเหลือคนยากจนผ่านระบบซากาต) ภายใต้ชุดโครงการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา ระยะที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรด้านสาธารณกุศลจังหวัดยะลา และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

       สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าไปดำเนินการแก้ปัญหาความยากจนภายใต้ชุดโครงการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา ระยะที่ 2 ซึ่งสนับสนุนโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนระดับจังหวัดยะลาที่เกิดจากการบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบและโครงสร้างการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา บูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวมเพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางและให้ครอบครัวมั่นคงมีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ สถาบันวิชาการภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนจนเป้าหมาย ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และหาแนวทางในการปรับปรุงเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้เอื้อต่อการสร้างหรือเพิ่มรายได้ เพื่อให้คนจนกลุ่มเป้าหมายสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง

       ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวยังได้รับเกียรติจากจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช นุ้ยผอม คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ความสำเร็จขององค์กรซากาตในต่างประเทศ กิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย เพื่อพูดคุยข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อหาทิศทางการพัฒนาองค์กรสาธารณกุศลจังหวัดยะลา และการให้การช่วยเหลือคนยากจนผ่านระบบซากาตต่อไป 

แกลเลอรี่