สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

มรย.ผลักดันหลักสูตรระยะสั้นทางการศึกษา หวังพลิกโฉมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

       วันนี้(10เม.ย.66) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นทางด้านการศึกษา" โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซอและ เกปัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นทางด้านการศึกษา อยู่ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อพัฒนาระบบและกลไกจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยกระบวนการชุมชนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดยะลา โดยการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นทางด้านการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจได้เข้ามาศึกษา รวมถึงสามารถต่อยอดไปสู่การเทียบโอนหน่วยกิตสำหรับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

       ทั้งนี้ ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้วยการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น และกิจกรรมแบ่งกลุ่มการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก Stakeholder พร้อมนำเสนอและสรุปข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาระบบหลักสูตรระยะสั้นทางการศึกษาต่อไป

 

ภาพและข่าว : งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

https://pts.yru.ac.th/page/304

 

__________________________

https://pts.yru.ac.th/

#หน่วยงานวิจัยพัฒนาให้บริการสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

#สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#PTS #YRU

แกลเลอรี่