สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

กิจกรรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ระยะขยายเวลากิจกรรมการส่งมอบและเผยแพร่ข้อมูลรายตำบล Thailand Community Big Data (TCD)

       เมื่อวันที่ 13–14 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ ได้จัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ระยะขยายเวลากิจกรรมการส่งมอบและเผยแพร่ข้อมูลรายตำบล Thailand Community Big Data (TCD) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดโครงการ มีการเสวนา หัวข้อเรื่อง "ทิศทางข้อมูลกับการพัฒนาท้องถิ่น" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ซอและ เกปัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนางณัฐวิกา วาบา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา และมีอาจารย์ ดร.ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์ หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมปรารถนา โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

_______________________________

https://pts.yru.ac.th/

#EducationSandboxYala

#หน่วยงานวิจัยพัฒนาให้บริการสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

#สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#PTS #YRU #บพท.

แกลเลอรี่