สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

มรย. โดยสถาบันพัฒนาครูฯ จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ “หนังสือชวนเล่นสำหรับน้องเล็ก” เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียน เด็ก และเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้

       มรย. โดยสถาบันพัฒนาครูฯ จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ “หนังสือชวนเล่นสำหรับน้องเล็ก” เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียน เด็ก และเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้

 

       เมื่อวันที่ (11 มี.ค. 66) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดพิธีกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ “หนังสือชวนเล่นสำหรับน้องเล็ก”ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปรีดา ปัญญาจันทร์ ครูสอนศิลปะ นักแต่งนิทาน นักวาดภาพประกอบนิทานและนักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซอและ เกปัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษาชายแดนใต้ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ “หนังสือชวนเล่นสำหรับน้องเล็ก” ภายใต้กิจกรรมที่ 2 พัฒนาหน่วยให้บริการเฉพาะทาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้เป็นครูยุคใหม่และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและบริบทเชิงพื้นที่ ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะครูปฐมวัย ได้รับการให้บริการในการจัดฝึกอบรมด้านการผลิตสื่อสำหรับครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียน เด็ก และเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ ให้เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ต่อไป จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ติง เซียง ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

https://pts.yru.ac.th/page/292

_______________________________

https://pts.yru.ac.th/

#EducationSandboxYala

#หน่วยงานวิจัยพัฒนาให้บริการสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

#สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#PTS #YRU #บพท.

แกลเลอรี่