สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

โรงเรียนสาธิตต้นแบบ