สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) (ระยะขยายเวลา)

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่โครงการ) จำนวน 5 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท (ระยะเวลา 2 เดือน) 

โดยมีกรอบภาระงานได้แก่

1. จัดเก็บและจัดทำข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้สมบูรณ์ทั้ง 12 ตำบล

2. จัดระเบียบและคัดกรองข้อมูลโดยกระบวนการ Data Cleansing 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่