สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

โรงเรียนตาดีกาต้นแบบ