สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ม.ราชภัฏยะลา โดยสถาบันพัฒนาครูฯ จัดกิจกรรม Poverty Forum พัฒนาผู้มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

       วันนี้ (28 พ.ย.65) ที่ห้องประชุมกังสดาล นายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม Poverty Forum ในหัวข้อเรื่อง “ทําไมยอมจน ทําไมยากจน ครั้งที่ 2” โดยมี พันจ่าโทอนันต์ บุญสำราญ ปลัดจังหวัดยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สมาชิกสภาสันติสุข อ.รามัน คณะกรรมการเเก้จน อ.รามัน เเละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น เปิดเผยว่า กิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนระดับจังหวัดยะลาที่เกิดจากการบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบและโครงสร้างการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และหาแนวทางในการปรับปรุงเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้เอื้อต่อการสร้างหรือเพิ่มรายได้ เพื่อให้คนจน เป้าหมายสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมในครั้งนี้ได้เชิญคนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดยะลา และค้นหานวัตกรรมการแก้ปัญหาความยากจนใน 2 อำเภอ 3 ตำบล ตลอดจนมีการสอบทานข้อมูล รวม 7 อำเภอ เป็นจำนวน 10,510 ครัวเรือน หรือ 41,086 คน รวมถึงมีการดำเนินการระบบส่งต่อความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความช่วยเหลือจากชุดโครงการฯ เป็นจำนวน 1,136 ครัวเรือน มีวิธีการดำเนินการวิจัยโดยใช้พื้นที่เป้าหมายและพื้นที่นำร่องในการดำเนินการในปี 2564 – 2565 คือ อำเภอรามันและอำเภอบันนังสตา และมีการขยายผลให้มีการดำเนินการใช้นวัตกรรมแก้จนครอบคลุม 500 ครัวเรือน หรือ 2,000 คน โดยแยกเป็นอำเภอบันนังสตา 100 ครัวเรือน และอำเภอรามัน 400 ครัวเรือน โดยมีการขับเคลื่อนในการจัดทำยุทธศาสตร์แก้จนในระดับอำเภอทั้ง 2 อำเภอ

แกลเลอรี่