สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ลงนาม MOU สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา ภายใต้การดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา

       เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ผู้แทนสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา 21 แห่ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใต้การดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซอและ เกปัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น กล่าวถึงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าไปดำเนินชุดโครงการวิจัย “สานพลังเครือข่ายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือของนักเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา” ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลรวมทั้งระบบการจัดการข้อมูลทางการศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทั้งในระบบ และนอกระบบในพื้นที่จังหวัดยะลา อีกทั้งการเชื่อมโยงและการบูรณาการแผนด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการรู้หนังสือของผู้เรียนทั้งในระบบและนอกระบบในพื้นที่จังหวัดยะลา และพัฒนากลไกเครือข่ายและดำเนินกิจกรรมเครือข่ายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดยะลาทั้งในระดับจังหวัด ระดับการขับเคลื่อนนโยบาย และระดับโรงเรียนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และร่วมแลกเปลี่ยนวิเคราะห์ สังเคราะห์ และถอดบทเรียนจากข้อมูลด้านการศึกษาจังหวัดยะลา และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมการรู้หนังสือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทั้งในระบบและนอกระบบในพื้นที่จังหวัดยะลา

 

 

_______________________________

https://pts.yru.ac.th/

#EducationSandboxYala

#หน่วยงานวิจัยพัฒนาให้บริการสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

#สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#PTS #YRU #บพท.

แกลเลอรี่