สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ลงพื้นที่เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนสอนภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid -19)

       ขอขอบคุณผู้อำนวยการและคุณครูทุกท่านที่ให้การต้อนรับในการลงพื้นที่เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนสอนภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid -19)

       เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นำทีมโดยอาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา อ.ดร.ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์ หัวหน้างานพัฒนาครูฯ และทีมงาน ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 โดยใช้ Platform การพัฒนาครูแบบครบวงจรสู่การพัฒนาผู้เรียนในพื้นที่ชายแดนใต้ ณ ณ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส โรงเรียนบ้านบาละ โรงเรียนกาบังพิทยาคม อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา และโรงเรียนยะหาศิรยานุกูล อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

 

_____________________

https://pts.yru.ac.th/

#สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

#หน่วยงานวิจัยพัฒนาให้บริการสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

#สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#PTS #YRU #บพท.

แกลเลอรี่