สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

โรงเรียนปอเนาะต้นแบบ