สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวทำสัญญาจ้างเพื่อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวทำสัญญาจ้างเพื่อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
……………………………………………

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) และได้มีการยืนยันสิทธิ์ ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวทำสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวทำสัญญาจ้างปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
ข) แนวปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์รายงานตัวทำสัญญาจ้าง

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2M0LKsY

#ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ อ่าน และศึกษาประกาศโดยละเอียด
________________________________________________
https://pts.yru.ac.th/
#ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#หน่วยงานวิจัยพัฒนาให้บริการสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
#สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้
#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
#PTS #YRU

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่