สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ขอเชิญร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ “รถไฟสายวัฒนธรรม : สถานีรถไฟยะลา”

ประกาศขอเชิญร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ “รถไฟสายวัฒนธรรม : สถานีรถไฟยะลา” ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในโครงการวิจัยการพัฒนาเส้นทางรถไฟสายวัฒนธรรม : สถานีรถไฟยะลา ภายใต้โครงการ“การส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจในสามจังหวัดภาคใต้ชายแดนด้วยแพลตฟอร์มขยายผลการท่องเที่ยวมูลค่าสูง : ต่อยอดจาก Pattani Heritage City (Creative Economy)” ได้ดำเนินกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “รถไฟสายวัฒนธรรม : สถานีรถไฟยะลา” มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงประกาศรับสมัครผลงานประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “รถไฟสายวัฒนธรรม : สถานีรถไฟยะลา” ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2564 รางวัลการประกวด • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 5 รางวัล #การประกาศผล 20 มีนาคม 2564

 

สามารถอ่านรายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1s0b11o_iPApzyEFtIQdNTHTAdL_f6e21/view?usp=sharing

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1RUhBZo959kyae8MWqLe9bikw6J216V2y/view?usp=sharing

แกลเลอรี่