สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

        

          สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็น System Integrator เกิดการจ้างงานสำหรับประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการจ้างงานในพื้นที่เป้าหมายตามภารกิจของมหาวิทยาลัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 29 ตำบล จำนวนทั้งสิ้น 580 อัตราโดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร/ต่อตำบล และอัตราค่าตอบแทน

1.1 บัณฑิตจบใหม่   จำนวน 10 อัตรา/ตำบล อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท/คน/เดือน

1.2 ประชาชนทั่วไป จำนวน 5 อัตรา/ตำบล    อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท/คน/เดือน

1.3 นักศึกษา  จำนวน 5 อัตรา/ตำบล    อัตราค่าตอบแทน 5,000 บาท/คน/เดือน

ระยะเวลาในการจ้างงาน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่จ้าง

  • หมายเหตุ จำนวน 29 ตำบล

 

2. พื้นที่การปฏิบัติงาน

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้เป็นผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จะต้องสามารถปฏิบัติงานได้ในพื้นที่ตำบลใดตำบลหนึ่งในพื้นที่ 29 ตำบล ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (รายละเอียดรายชื่อตำบล 29 ตำบลในเอกสารแนบท้ายที่ 1)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

>> ประกาศ <<

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่