สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกโครงการ อ่าน อิ่ม รัก “Eat Play Love Read”

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกโครงการ อ่าน อิ่ม รัก “Eat Play Love Read”

……………………………………………

     

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ IDELA สำหรับอำเภอรือเสาะ และ CREDI ในพื้นที่อำเภอศรีสาครจำนวน 16 อัตรา ตามประกาศ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น

          บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก และประกาศแนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ข) แนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

1. ผู้สมัครต้องเข้ากลุ่มไลน์ผ่านลิงค์  https://bit.ly/31Fds3P  ก่อนเวลา 18.00 น. ของวันที่ 21 กรกฏาคม 2563 และรับลิงค์การทำข้อสอบ ในเวลา 09.50 น. ของวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

2. ผู้เข้าสอบเริ่มเข้าทำการทดสอบออนไลน์ได้ในเวลา 10.00 – 10.25 น. ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ตามเวลาปัจจุบันของประเทศไทย

3. ผู้เข้าสอบต้องส่งข้อสอบก่อนหมดเวลา หรือภายในเวลาที่กำหนด คือก่อนหรือภายใน   เวลา 10.25 น. ของวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยยึดเวลาปัจจุบันของประเทศไทยที่ปรากฏในระบบของมหาวิทยาลัย

ค) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์                                     

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ทางเว็บไซต์ https://pts.yru.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2563

 

เอกสารประกาศเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1QpaWl0teizOpM7Ngg6fBisuCwCp4beE4/view?usp=sharing

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่